2 SAMUEL (16)

Letôr: Iole Iaconissi

David e Zibà

161David al veve a pene passade la spice che i vignì incuintri Zibà, il famei di Merib-Baal, cuntun pâr di mus cjamâts di dusinte pans, cent raps di uve passe, cent pomis di stagjon e une bufule di vin. 2Il re i domandà a Zibà: “Ce âstu di fâ di cheste robe?”. E Zibà i rispuindè: “I mus i servissaran a la famee dal re par lâ montade; il pan e lis pomis pe spese dai fameis e il vin al podarà stâi ben di bevi a di chel che al sarà scanât vie pal desert”. 3Il re i domandà: “Là esal il fi dal to paron?”. E Zibà i disè al re: “Al è restât a Gjerusalem parcè che al à pensât: Vuê la cjase di Israel mi tornarà il ream di gno pari”. 4Alore il re i disè a Zibà: “Dut ce che al à Merib-Baal al è to”. Dissal Zibà: “Jo mi buti par tiere! Che o puedi jessi degn dal to bonvolê, re gno paron!”.

Simei al maludìs David

5Cuant che David al rivà a Bacurim, al saltà fûr un om de stesse gjernazie de famee di Saul. Al veve non Simei, fi di Ghere, e al vignive indenant maludint a plene bocje. 6I traeve claps a David e a ducj i graduâts di David: e sì che dute la trope e ducj i miôrs oms a jerin tor dal re a drete e a çampe. 7Ve ce che al diseve Simei biel maludint: “Vatint, vatint che no tu ’nd âs mai avonde sanc, pôc di bon che tu sês un! 8Il Signôr al à fat colâ parsore di te dut il sanc de cjase di Saul che tu tu i âs robât il ream, e cumò il Signôr al à tornât a meti il ream tes mans di to fi Assalon. Viodistu mo cumò ce malamentri che tu ti sês ridusût, tu che tu ti passis dome di sanc!”. 9Abisai, fi di Zeruià, i disè al re: “Vino propit di lassâ che chest cjan crepât al maludissi il re gno paron? Lassimi fâ un salt a cjonçâi il cjâf”. 10Ma il re i rispuindè: “Ce dafâs àio jo cun vualtris, fi di Zeruià? Se al maludìs e se il Signôr i à ordenât: Maludìs David!, cui puedial dîi: Parcè po fasistu chel tant?”. 11David i disè a Abisai e a ducj i graduâts: “Viodêso mo? Il fi che al è jessût des mês vissaris al trate di copâmi. Al à ben plui dirit chest beniaminit! Lassaitlu maludî, se il Signôr jal à ordenât. 12Salacor il Signôr al varà compassion de mê tribulazion e mi tornarà il ben impen de sô maludizion di vuê”. 13David e i siei oms a lerin indenant pe lôr strade. Simei al stave sul ôr de mont, a dret di lui, e intant che al cjaminave al maludive che ce, al tirave claps e al butave tiere. 14Il re e dut il popul che lu compagnave a rivarin stracs madûrs ad ôr dal Gjordan e li a tornarin a cjapâ flât.

Cusai il fals servidôr

15Assalon al jentrà in Gjerusalem cun ducj i oms di Israel e Achitofel al jere cun lui. 16Cuant che Cusai l’archit, amì di David, al rivà dongje di Assalon, Cusai i disè a Assalon: “Vive il re! Vive il re!”. 17E Assalon i disè a Cusai: “Esal dut chi l’afiet che tu âs pal to amì? Parcè po no sêstu lât ancje tu cul to amì?”. 18Cusai i rispuindè a Assalon: “Mai vie po! Chel che il Signôr e cheste int e ducj i oms di Israel a àn sielzût, jo o vuei stâ cun lui. 19Par altri cun cui stoio? No stoio cun so fi? Come che o ài servît to pari, cussì o fasarai cun te”.

Assalon li des concubinis di so pari

20Alore Assalon i disè a Achitofel: “Conseaitsi fra di vualtris: ce vino di fâ?”. 21Achitofel i rispuindè a Assalon: “Va des concubinis di to pari, che lis à lassadis a tignî di voli il palaç. Dut Israel al vignarà a savê che tu le âs finide cun to pari e chei che a son cun te a cjaparan plui spirt”. 22Alore i faserin sù une tende a Assalon su la terace e Assalon al lè cu lis concubinis di so pari sot i vôi di dut Israel. 23Il consei che al deve Achitofel al jere in chê volte tant che une vôs vignude di Diu: tant al jere stimât, sedi par David sedi par Assalon, ogni consei di Achitofel.