2 SAMUEL (14)

Letôr: Eros Martina

La femine di Tekoe

141Joab, fi di Zeruià, al viodè che il cûr dal re si pleave zaromai de bande di Assalon. 2Alore Joab al mandà a cirî a Tekoe une femine esperte e i disè: “Par plasê, fâs fente di jessi in corot; met i vistîts dal corot, no sta profumâti, cîr di jessi tant che une femine che al è un grum di dîs ch’e vai un muart. 3Tu ti presentarâs dal re e tu i disarâs cussì e cussì”. Joab i metè in bocje lis peraulis che a levin ben. 4La femine di Tekoe si presentà dal re; e sbassà la muse, si butà par tiere e po i disè: “Judimi, re”. 5Il re i domandà: “E ce âstu po mai?”. I rispuindè: “Puare mai me! O soi vedue. Il gno om al è muart 6e la tô sierve e veve doi fîs. Si àn cavilât vie pe campagne e nol jere nissun a discjoliju: un i à petât a di chel altri e lu à copât. 7Alore dute la parintât si è metude cuintri di me e mi àn dit: Dànus ca chel che al à fat fûr so fradi: lu fasarìn murî par fâi paiâ la vite di so fradi che al à copât e tal stes timp o splantarìn ancje l’erêt. E cussì a stan par distudâ l’ultime bore che mi è restade par no lassâi al gno om ni un non ni une dissendence su la face de tiere”. 8Il re i disè a la femine: “Va cjase e jo in persone o darai ordins in merit”. 9La femine di Tekoe i disè al re: “Gno re e gno paron! La colpe ch’e coli sore di me e sore de mê famee; il re e la sô sente no àn nissun cefâ cun cheste robe”. 10I rispuindè il re: “Chel che ti à minaçade, menimal chi e nol tornarà mai plui e mai altri a fâti un dituart”. 11Jê i disè: “Che si indegni il re di nomenâ il Non dal Signôr to Diu, di mût che chel che si svindiche dal sanc nol reongi la disgracie e nol fasi murî gno fi!”. Lui alore al disè: “Vêr come che il Signôr al è vîf, nol colarà abàs un sôl cjaveli di to fi!”. 12La femine e tornà a tacâ: “Che i sedi permetût a la tô sierve di dîi une peraule al re gno paron”. “Fevele!”. I rispuindè. 13Disè la femine: “E alore parcè mo il re, che fasint cheste sentence si ricognòs tal tuart, àial vût chel pinsîr cuintri il popul di Diu di no lassâ tornâ dongje chel che al veve bandît? 14Noaltris o sin mortâi e compagn des aghis che si disgotin par tiere e che no si rive plui a cjapâlis sù, e Diu nol torne a fâ jevâ sù un muart: il re che al cjati il mût che chel che al à bandît nol resti esiliât lontan di lui. 15Se jo cumò o soi vignude a fevelâi di cheste cuistion al re gno paron, al è parcè che cualchidun mi à fate pôre e la tô sierve e à pensât: i fevelarai al re e salacor il re al fasarà ce che i dîs la sô sierve. 16Sigûr che il re al sarà d’acuardi di deliberâ la sô sierve des sgrifis dal om che al cîr di taiânus fûr, me e gno fi insieme cun me, de ereditât di Diu. 17La tô sierve e à dit: La peraule dal re gno paron ch’e puedi puartânus la pâs; parcè che il re gno paron al è tant che l’agnul di Diu tal disserni il ben e il mâl. Che il Signôr to Diu al sedi cun te”. 18Alore il re, cjapant la peraule, i disè a la femine: “Par plasê, no sta platâmi nuie di ce che ti domandarai”. I rispuindè la femine: “Il re gno paron al pò fevelâ franc!”. 19I domandà il re: “No ese sot vie, cun te, la man di Joab in dute cheste cuistion?”. La femine i rispuindè: “Vêr come che tu sês vîf tu, gno re e gno paron, no si pò lâ ni a drete ni a çampe di dut ce che al à dite il re gno paron: propit cussì, al è stât il to famei Joab a ordenâmi, al è lui che al à metût in bocje de tô sierve dutis chestis peraulis. 20Il to famei Joab al à agjît cussì par che la cuistion e puedi risolvisi, ma il gno paron al à la sapience dal agnul di Diu, al sa dut ce che al sucêt su la tiere”.

Al torne Assalon

21Alore il re i disè a Joab: “Poben la robe te cumbini: va, torne a menâ dongje il zovin Assalon”. 22Joab e sbassà la muse, si butà par tiere e al benedì il re. Po Joab i disè: “Vuê il to famei al sa che tu lu âs a grât, gno re e gno paron, parcè che il re al à fat daûr de peraule dal so famei”. 23Joab si metè in viaç, al lè a Ghesur e al tornà a menâ Assalon a Gjerusalem. 24Il re però al disè: “Che si ritiri cjase sô, che jo no i darai plui udience”. Assalon si ritirà cjase sô e no si presentà mai altri denant dal re.

Riconciliazion cul pari David

25In dut Israel no ’nd jere un biel a pâr di Assalon, che a vessin podût dî dome ben di lui: de plante dai pîts fint insomp dal cjâf nol veve pecje di sorte. 26Cuant che si tosave il cjâf, si tosave ogni an parcè che la cjavelade i pesave masse, par chel si tosave, al pesave la sô cjavelade: dusinte siclis, pês di re. 27I nasserin a Assalon trê fîs e une fie, ch’e veve non Tamar: e jere une biele femine.

28Assalon al restà doi agns a Gjerusalem cence mai presentâsi denant dal re. 29Assalon al clamà Joab par mandâlu dal re, ma Joab nol volè meti pît cjase sô. Lu clamà pe seconde volte e nol volè istessamentri lâ cjase sô. 30Assalon ur disè ai siei fameis: “Viodêso il cjamp di Joab che al è dongje dal gno, là che al à il vuardi? Lait e dait fûc”. I fameis di Assalon i derin fûc al cjamp. 31Alore Joab al capità di Assalon, cjase sô, e i disè: “Parcè po i tiei fameis àno dât fûc a di chel cjamp, che al è gno?”. 32Assalon i rispuindè a Joab: “Ti vevi mandât a dî: Ven chi, che o varès di mandâti dal re cuntun mes: Parcè soio tornât dongje di Ghesur? Fossio stât ancjemò là vie! Jo cumò o vuei jessi ricevût dal re e, se o soi in tuart, che mi fasi copâ”. 33Joab al lè dal re e i riferì peraule par peraule. Po al clamà Assalon, che si presentà dal re, si butà par tiere denant di lui e al sbassà la muse denant dal re. E il re al cjapà Assalon a bracecuel.