GJENESI (34)

Letôr: Ivano Picco

Stragjo di Sichem

341Dine, la fie che Jacop al veve vude di Lie, e jessì par lâ a viodi lis fantatis dal paîs. 2Sichem, fi di Camor, l’eveu, princip di chês tieris, le viodè, le puartà vie e al durmì cun jê e le disonorà. 3Ma il so cûr si sintì puartât par Dine, fie di Jacop: al deventave mat par jê e le confuartà. 4Sichem i fevelà cussì a so pari Camor: “Fasimi cjoli cheste fantate!”. 5Jacop al vignì a savê che al veve disonorade sô fie Dine, ma i siei fîs a jerin tai cjamps, a passon, e alore Jacop al tasè fin che no tornarin dongje.

6Camor, pari di Sichem, al lè di Jacop par fevelâi. 7Ma cuant che i fîs di Jacop a tornarin dongje dai cjamps e a sintirin ce che al jere sucedût, ur displasè un mont e s’inrabiarin a muart parcè che Sichem al veve fate une robe orende in Israel lant a durmî cu la fie di Jacop: une azion che nol varès mai vût di fâur! 8Alore Camor ur fevelà cussì: “Gno fi Sichem al va vie di cjâf par vuestre fie: parcè mo no je daiso par femine? 9Metinsi adun: vualtris nus dais lis vuestris fiis e nô us din lis nestris. 10O restais culì e la tiere e sarà a vuestre disposizion: o podês lâ a stâ là ch’o volês, girâ, sistemâsi”. 11Sichem i disè al pari e ai fradis de fantate: “O speri che mi vedis a grât e us darai dut ce che o domandais. 12Domandait ancje une robe sproposetade come presit o come regâl; jo o paiarai dut ce che o domandais, ma lassaitmi cjoli la fantate!”.

13I fis di Jacop i rispuinderin a Sichem e a so pari Camor e a fevelarin cun baronade parcè che al veve disonorade lôr sûr Dine. 14A diserin: “No podìn fâ chel tant, di dâ nestre sûr a di un om che nol è stât ancjemò circuncidût parcè che al sarès un disonôr ancje par nô. 15Nô us disarin di sì dome a cheste cundizion: che o deventais come nô e che ducj i mascjos si fasin circuncidi. 16Alore us darìn lis nestris fìis e o cjolarìn lis vuestris, o starìn chi cun vualtris e o sarìn un popul sôl. 17Ma se vualtris no nus scoltais a rivuart de circuncision, nô o cjaparìn sù nestre fie e si’nt larin di chi”.

18Chestis peraulis ur plaserin a Camor e a Sichem, fi di Camor. 19Il zovin al fasè la robe dal moment parcè che i voleve ben a la fie di Jacop e al jere il plui scoltât di dute la famee di so pari. 20Camor e so fi Sichem a lerin su la puarte de citât e ur fevelarin cussì a la int: 21“Chescj oms a son buine int. Che a restin cun nô, in cheste tiere, e che a ledin là che ur plâs; la tiere e sarà a lôr disposizion tant grande ch’e je. Nô o cjolarìn lis lôr fiis e ur darìn lis nestris. 22Ma però cheste int e acete di restâ cun nô e di fâ un popul sôl dome a un pat: ducj i mascjos a àn di jessi circuncidûts compagn di lôr. 23Lis lôr mandriis, la lôr robe, i lôr nemâi a saran nestris. Contentinju, che a restin cun nô”. 24Dute la int e scoltà Camor e so fi Sichem, e ducj i mascjos si faserin circuncidi.

25Ma trê dîs dopo, cuant che lôr a stavin ancjemò mâl, i doi fìs di Jacop, Simeon e Levi, fradis di Dine, a cjolerin lis spadis e a plombarin cuintri de citât cence che nissun nol rivàs a fermâju e a coparin ducj i mascjos. 26A passarin a fîl di spade Camor e so fi Sichem, a puartarin vie Dine de cjase di Sichem e a scjamparin. 27I fîs di Jacop si butarin sui muarts e a puartarin vie dut ce che a cjatarin parcè che a vevin disonorade lôr sûr. 28A cjolerin nemâi piçui e grancj e ducj i mus, ce che al jere te citât e ce che al jere tai cjamps. 29A puartarin vie dute la lôr robe, ducj i lôr fruts e lis lôr feminis e a rafarin dut ce che al jere tes cjasis. 30Jacop i disè a Simeon e a Levi: “Mi vês metût intun biel gjespâr, cumò mi odearan dute la int di cheste tiere, i cananeus e i perissits, e ancjemò o ai pôs oms. Se si metin ducj cuintri di nô, nus vincin di sigûr e jo o sarai fruçât cun dute la mê cjase”. 31Ma lôr i rispuinderin: “Vevial di tratâ nestre sûr come une sdrondine?”.