2 SAMUEL (13)

Letôr: Pietro Olivo

I FÎS DI DAVID, AMNON E ASSALON

Amnon al disonore sô sûr Tamar

131Ve ce che al capità plui indenant. Assalon, fi di David, al veve une sûr tant biele che mai, ch’e veve non Tamar. Amnon, fi di David, al pierdè il cjâf daprûf di jê. 2Amnon al bacilave tant che si inmalà par vie di so sûr Tamar, parcè che e jere inmò virgjine e Amnon nol cjatave il mût par rivâ al so intent. 3Ma Amnon al veve un amì di non Jonadab, fi di Simeà, fradi di David, e Jonadab al jere un om un grum furbo. 4I disè: “Ce ti sucedial po, fi dal re, che tu sês ogni dì flap? Parcè mo no mal contistu?”. Amnon i rispuindè: “O ài pierdût il cjâf daprûf di Tamar, sûr di gno fradi Assalon”. 5Alore Jonadab i disè: “Butiti suntun jet, fâs fente di jessi malât e cuant che to pari al vignarà a cjatâti, tu i disarâs: Lasse ch’e vegni mê sûr Tamar a dâmi di mangjâ. Jê e darà dongje la bocjade sot i miei vôi, cussì o pues viodi e po o mangjarai de sô man”.

6E cussì Amnon si butà sul jet fasint finte di jessi malât. Il re al lè a cjatâlu e Amnon i disè al re: “Lasse che mê sûr Tamar e vegni culì e, sot i miei vôi, mi pronti un dôs fritulis e jo mi ristorarai de sô man”. 7David al mandà a dîi a Tamar tal palaç: “Va di to fradi Amnon e dài dongje alc di tirâlu sù”. 8Tamar e lè in cjase di so fradi Amnon. Lui al jere tal jet. Jê e cjolè la farine, le impastà e e prontà un dôs fritulis. 9Po e cjolè la padiele e le strucjà denant di lui, ma lui nol volè savênt di mangjâ. Dissal Amnon: “Fasêt lâ fûr ducj di chi”. E ducj a jessirin. 10Alore Amnon i disè a Tamar: “Puartimi il plat in cjamare, che o puedi ristorâmi de tô man”. E Tamar e cjolè lis fritulis ch’e veve fat e jes puartà a so fradi Amnon te cjamare. 11Biel che jes presentave di mangjâlis, lui le cjapà e i disè: “Anìn sûr, duâr cun me!”. 12Ma jê i rispuindè: “No fradi gno! No sta gjavâmi il gno onôr, che no si fâs cussì in Israel. No sta fâ une robate dal gjenar! 13Dulà mai podaraio lâ cu la mê vergogne intormi? E tu tu sarâs tant che un delincuent in Israel. Fevelii al re: sigûr nol varà nuie incontrâr che jo o sedi tô”. 14Ma lui nol volè sintî resons di sorte: le cjapà e le doprà, al durmì cun jê. 15Daspò Amnon al tacà a odeâle cence fin: l’asse che al veve par jê e jere cetant plui grande dal ben che i veve volût prime. Amnon i disè: 16“Jeve sù e vatint!”. Jê i disè: “No, fradi gno! Parâmi vie al sarès ancjemò piês che no il mâl che tu mi âs fat”. Ma lui nol volè nancje scoltâle. 17Al clamà il famei che lu servive e i disè: “Pare fûr cheste fantate e siere la puarte cul clostri dopo ch’e je jessude!”. 18Jê e veve une tonie di chês finis; al jere chel, par vieri, il vistît des fiis dal re no ancjemò maridadis. Il famei le butà fûr e al inclostrà la puarte daûr di jê. 19Tamar e cjolè sù une grampe di pulvin e se butà sul cjâf, e sbregà la tonie lavorade ch’e veve intorsi e cu lis mans sul cjâf si’ nt lè petant berlis dilunc vie. 20So fradi Assalon i disè: “Nol varà migo par câs stât to fradi Amnon cun te? Par cumò no sta dî nuie. Dopodut al è to fradi e no tu âs di cjapâte a pet”. Tamar e restà bandonade in cjase di so fradi Assalon. 21Cuant che il re David al vignì a savê dute cheste storie si inrabià a muart ma nol volè fâi dal mâl a so fi Amnon, che lu puartave parcè che al jere il prin fi. 22Assalon no i fevelà altri a Amnon, par vie che Assalon al veve in asse Amnon in merit che al veve doprade sô sûr Tamar.

Assalon al fâs copâ Amnon

23Doi agns dopo, Assalon, midiant che al veve i tosadôrs a Baal-Cazor, dongje di Efraim, al invidà ducj i fîs dal re. 24Assalon si presentà dal re e i disè: “Ve: il to famei al à i tosadôrs. Il re e i siei graduâts che si indegnin di vignî cul to famei”. 25Il re i rispuindè a Assalon: “Mai vie po, fi gno! No podìn migo vignî ducj e pesâti su lis tôs spalis!”. Assalon al contindè ma il re i disè di no e i dè licence di lâ. 26Assalon al zontà: “Lasse almancul che al vegni cun nô gno fradi Amnon”. Dissal il re: “E parcè mo varessial di vignî cun te?”. 27Ma Assalon nol molà e cussì David al lassà partî cun lui Amnon e ducj i fîs dal re. Assalon al preparà un gustâ di re 28e ur dè chest ordin ai siei fameis: “Stait atents mo: cuant che il cûr di Amnon al sarà deventât lizêr cul vin e jo us disarai: Maçait Amnon!, o vês di fâlu fûr. No stai a vê nissune pôre di sorte: no soio jo che us al ài ordenât? Fasêtsi il cûr fuart e mostraitsi gaiarts!”. 29I fameis di Assalon a faserin cun Amnon come che al veve ordenât Assalon. Alore ducj i fîs dal re a petarin sù, a montarin ognidun sul so mul e a scjamparin. 30A jerin inmò pe strade che i rivà a David cheste gnove: “Assalon al à maçât ducj i fîs dal re e no ’nd è restât un di numar!”. 31Il re al jevà sù, si sbregà i vistîts e si butà par tiere; ducj i siei uficiâi a jerin in pîts tor di lui, cui vistîts sbregâts ancje lôr. 32Ma Jonadab, fi di Simeà fradi di David, al fevelà cussì: “Il gno paron nol à di contindi che a àn copâts ducj i zovins, i fîs dal re, parcè che al è muart dome Amnon. Assalon si jere riprometût chest de dì che Amnon i veve fatis malegraciis a sô sûr Tamar. 33Cumò il re gno paron nol à di tacâ a filâ che ducj i fîs dal re a son perîts; pononò! Al è muart dome Amnon 34e Assalon al è fuît”. Il zovin che al jere di vuaite, alçant i vôi, al viodè une sdrume di int ch’e rivave su la strade di Bacurim. La vuaite e vignì a dîjal al re: “O ài viodude int che ven jù de strade di Bacurim, sul flanc de mont”. 35Alore Jonadab i disè al re: “A son i fîs dal re che a stan rivant: al è propit come che al à dit il to famei”. 36Nol veve dibot nancje finît di fevelâ che a rivarin i fîs dal re e si meterin a petâ berlis e a vaî. Ancje il re e ducj i graduâts a berlarin. 37Assalon al jere scjampât li di Talmai, fi di Amiud, re di Ghesur. Il re par une vore di timp al fasè corot par so fi.

38Assalon al jere scjampât e al jere lât a Ghesur; al restà ventilà trê agns. 39Il spirt dal re al cessà di invelegnâsi cuintri di Assalon, parcè che si jere zaromai consolât de muart di Amnon.