2 SAMUEL (12)

Letôr: Cristina Perusin

Il profete Natan al acuse David

121Il Signôr al mandà di David il profete Natan, che al lè di lui e i disè: “A jerin doi oms te stesse vile, un siôr e chel altri puar. 2Il siôr al veve besteam minût e grant fin parsore i vôi. 3Il puar al veve dome une piore, un nemalut che si veve comprât. Le nudrive e jê e cresseve cun lui e cui siei fruts, mangjant il so pan, bevint te sô scudiele, durmint tal so grim: e jere par lui tant che une fie. 4In cjase dal siôr si presentà un ospit e chel al lassà di tocjâ il so besteam minût e grant par dâi dongje alc al forestîr che i jere rivât in cjase. Al robà la piore dal puar e je parecjà pal so ospit”. 5David al petà sù invelegnât cuintri di chest om e i disè a Natan: “Vêr come che il Signôr al è vîf, l’om che al à fate une tâl al à di murî! 6Al rifondarà la piore cuatri voltis tant, parcè che al à fate cheste azion e nol à vût dûl”. 7Alore Natan i disè a David: “Chel om tu sês tu! Il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Jo ti ài onzût re di Israel, ti ài deliberât des sgrifis di Saul, 8ti ài metude in man la cjase dal to paron, ti ài metudis tai braçs lis feminis dal to paron, ti ài dade la cjase di Israel e di Gjude e, se no tu ’nd âs vonde, ti zontarai ancjemò altri. 9Parcè alore âstu spreseât la peraule dal Signôr e fate une robe che i displâs? Tu âs sassinât cu la spade Urie l’itit, tu âs cjolte par tô femine la sô femine e lui tu lu âs fat copâ de spade dai amonits. 10Di chi indenant, la spade no si slontanarà mai altri de tô cjase, parcè che tu mi âs ofindût e tu âs cjolte la femine di Urie l’itit par ch’e deventàs la tô femine. 11Il Signôr al dîs chest: O fasarai burî fûr cuintri di te la disgracie propit de tô cjase. O cjolarai lis tôs feminis sot i tiei vôi e jes darai al to prossim, che al larà a durmî cu lis tôs feminis sot la lûs di chest soreli. 12Tu tu le âs fate di scuindon, ma jo o fasarai dut chest presince di dut Israel e in face dal soreli!”

Pintiment di David e muart dal fi

13Dissal David a Natan: “O ài pecjât cuintri dal Signôr!”. Alore Natan i disè a David: “Par chel che lu rivuarde, il Signôr ti perdone il to fal; no tu murarâs. 14Ma però, za che in cheste cuistion tu âs ufindût il Signôr (l’ofese ch’e coli sui siei nemîs), il frut che ti è nassût al murarà”. E Natan al tornà cjase sô.

15Il Signôr al colpì il frut che i veve parturît a David la femine di Urie. Si inmalà e al jere insomp. 16David al sconzurà Diu pal canai: al dizunà cence cjoli nuie di nuie, al tornà cjase sô e al passà la gnot distirât su la rude tiere. 17I graduâts de sô cjase a stavin tor di lui par jevâlu sù de tiere, ma lui nol volè savênt e nol tocjà bocjade cun lôr. 18La setime zornade il frut al murì. I fameis di David a vevin pôre di lâ a visâlu che il canai al jere muart. Si disevin un cul altri: “Cuant che il frut al jere in vite, i vin fevelât e lui no nus à scoltâts. Cun ce muse podìno lâ a dîi che il frut al è muart? Si cirarà cualchi disgracie!”. 19Ma David si incuargè che i siei uficiâi a cuistionavin fra di lôr e al capì che il frut al jere muart. David ur domandà ai siei graduâts: “Il frut esal muart?”. E i rispuinderin: “Al è muart”. 20Alore David al jevà sù de tiere, si lavà, si sprofumà e si gambià di munture. Po al jentrà tal santuari dal Signôr e si ingenoglà. Tornât cjase, al domandà che i puartassin une bocjade e al mangjà. 21I siei graduâts i diserin: “Ce cumbinistu po? Biel che il frut al jere in vite, tu âs dizunât e vaiût, e cumò che il canai al è muart tu ti tiris sù e tu mangjis?”. 22Ur rispuindè: “Cuant che il frut al jere in vite, o ài dizunât e vaiût parcè che o pensavi: Cuissà mo? Salacor il Signôr al varà dûl di me e il frut al darà di ca! 23Cumò che al è muart, parcè varessio di dizunâ? Puedio fâlu tornâ di ca? Jo sì che o larai là che al è lui ma lui nol tornarà culì di me”.

Nassite di Salomon

24David al confuartà Betsabee, la sô femine. Al lè a cjatâle e al durmì cun jê. E cjapà sù e e parturì un frut che i metè non Salomon. Il Signôr lu cjapà in gracie 25e jal fasè savê a mieç dal profete Natan. Lui invezit lu clamà Jedidià, come che al veve dit il Signôr.

Ocupazion di Rabe, capitâl dai amonits

26Intant Joab al tacà Rabe dai amonits e al cjapà la citât des aghis. 27Alore Joab al mandà mes di David a dîi: “I ài dât l’assalt a Rabe e o ài cjapade la citât des aghis. 28Cumò tire dongje ce che al reste dai soldâts, met sù il to campament cuintri de citât e cjapile, che no vuei jessi jo a concuistâle e a metij il gno non”. 29David al clamà dongje dutis lis schiriis e al lè a Rabe, i dè l’assalt a la citât e le cjapà. 30I tirà vie dal cjâf a Milcom la corone, che pesave un talent d’aur; e veve une piere preziose ch’e fo metude sul cjâf di David. Al puartà vie de citât un rafât che mai. 31Rivuart a la int de citât, le fasè jessî fûr e le metè a lavorâ di see, di picon e di manariis di fier e le doprà par fâ modons; al faseve compagn cun dutis lis citâts dai amonits. David e dutis lis schiriis a tornarin a Gjerusalem.