2 SAMUEL (10)

Letôr: Sonia Simonutti

DAVID E L’ERÊT

I mes di David disonorâts dal re di Amon

101Dopo di chescj fats, al capità che al murì il re dai amonits e so fi Canun al regnà impen di lui. 2David al pensà: “O varai par Canun, fi di Nicas, i stes edentics rivuarts che so pari al à vût par me”, e David al mandà i siei mes par mutivâ il so displasê pe muart di so pari. Cuant che però i fameis di David a rivarin te tiere dai amonits, 3i caporions dai amonits i diserin al lôr paron Canun: “Ti inludistu che David al vedi chê di onorâ to pari, che al à mandade int a dâti coragjo? No podaressial invezit vê mandât i siei fameis a splorâ la citât, par cognossi cemût ch’e je difindude e po splantâle?”. 4Alore Canun al cjapà i fameis di David, ur fasè taiâ miege la barbe e sbregâ i vistîts par mieç fintremai tes clapis e ju mandà indaûr. 5Cuant che David al vignì a savê une tâl, al mandà cualchidun incuintri a di chescj oms parcè che si tignivin malapaiâts, e il re ur mandà a dî: “Restait a Gjeric fin che no us à tornât a menâ la barbe; po tornait chi”.

Prime campagne cuintri di Amon

6I amonits si incuargerin che cun David zaromai le vevin finide dal dut e a mandarin mes par cjapâ sù a paiament i arameus di Bet-Recob e i arameus di Zobe, vincj mil oms a pît, plui mil oms il re di Maache e dodismil oms il princip di Tob. 7Vignût a savêle, David al mandà Joab cun dutis lis sôs schiriis, i miôrs. 8I amonits a jessirin e si prontarin par batisi te jentrade de puarte, biel che i arameus di Zobe e di Recob e i oms di Tob e di Maache a jerin par cont so, a slas pe campagne. 9Viodint che al veve un front tant denant che daûr di sè, Joab al fasè une cernite dai miôrs di Israel e ju metè in schirie juste denant dai arameus. 10I consegnà a so fradi Abisai i soldâts che i restavin e ju metè in schirie di front dai amonits. 11Al disè: “Se i arameus a rivin a batimi, tu tu vignarâs a dâmi une man; se i amonits ti batin te, o vignarai jo a judâti. 12Dàti coragjo e mostrìnsi fuarts pe nestre int e pes citâts dal nestri Diu. E che al fasi il Signôr ce che al crodarà miôr!”. 13Joab e la trope ch’e jere cun lui a tacarin i arameus, che le mocarin denant di lôr. 14Cuant che i amonits a vioderin che i arameus a jerin fuîts, a scjamparin denant di Abisai e a tornarin dentri te citât. Alore Joab al tornà indaûr de vuere cuintri dai amonits e al tornà a Gjerusalem.

Seconde campagne

15Viodint che a jerin stâts batûts di front di Israel, i arameus le meterin dute. 16Adad-Ezer al mandà mes e al clamà dongje ancje i arameus che a son di chê altre bande dal flum. Chescj a rivarin a Chelam. In teste al jere Sobak, caporion des schiriis di Adad-Ezer. 17I contarin a David, che al tirà dongje dut Israel, al passà il Gjordan e al rivà a Chelam. I arameus si prontarin in face di David e i derin batae. 18Ma i arameus a telonarin denant di Israel e David ur copà sietcent cjavai e corantemil oms; al distirà ancje Sobak, il lôr comandant, che al murì alì. 19Cuant che i rês che a jerin sotans di Adad-Ezer a vioderin che a jerin stâts batûts denant di Israel, a faserin la pâs cui israelits e a sterin sot di lôr. I arameus no olsarin altri a lâ a dâur une man ai amonits.