2 SAMUEL (8;9)

Letôr: Sandro Paoloni

Struc des vueris di David

81Plui in ca, al rivà che David al batè i filisteus e ur fasè sbassâ la creste. David ur puartà vie ai filisteus Gat e i siei contôrs. 2Al batè ancje i moabits e ju misurà cu la cuarde fasintju distirâ par tiere: int misurà dôs cuardis par fâju murî e ce che al jere tune cuarde par lassâju in vite. I moabits a passarin sot di David e i paiarin lis tassis. 3David al batè Adad-Ezer, fi di Recob, re di Zobe, cuant che chel al tentà di slargjâ il so podê sul flum Eufrât. 4David al cjapà mil e sietcent cjavai e vincj mil soldâts a pît e David ur cjonçà i sghirets a ducj i cjavai di tîr e int sparagnà juste un centenâr. 5I arameus di Damasc a rivarin par dâi socors a Adad-Ezer, re di Zobe, ma David ur fasè fûr ai arameus vincj mil oms. 6Daspò David al metè i sorestants tal Aram di Damasc e i arameus a passarin sot di David e i paiarin lis tassis. Dapardut là che al leve David, il Signôr lu faseve vinci. 7David al strafuì ducj i scûts d’aur che a vevin i fameis di Adad-Ezer e ju puartà a Gjerusalem. 8Di Berac e di Berotai, citâts di Adad-Ezer, il re David al puartà vie un disordin di bronç. 9Cuant che Tou, re di Amat, al vignì a savê che David al veve fiscât dut l’esercit di Adad-Ezer, 10al mandà so fi Adoram dal re David par saludâlu e indalegrâsi cun lui che al veve tacât Adad-Ezer e lu veve vinçût, parcè che Adad-Ezer al jere in rotis cun Tou. Adoram al puartà robe d’arint, d’aur e di bronç. 11Il re David al consacrà ancje chê al Signôr, dutune cul arint e cul aur che al veve consacrât za e che ju veve tirâts dongje di ducj i popui metûts sot dai pîts, 12Aram, Moab, i amonits, i filisteus, Amalec, e ancje robe ch’e vignive dal rafât puartât vie a Adad-Ezer, fi di Recob, re di Zobe. 13David si fasè un grant non cuant che al tornà indaûr dopo vê fruçât i edomits te valade dal Sâl, un disevot mil di lôr. 14Al metè sorestants a Edom e ducj i edomits a passarin sot di David. Dapardut là che David al leve, il Signôr lu faseve vinci.

Organizazion dal ream

15David al regnà parsore di dut Israel cirint ce che al jere coret e just pal so popul. 16Joab, fi di Zeruià, al jere sorestant dai soldâts; Gjosafat, fi di Achilid, al jere cursôr; 17Zadok e Ebiatar, fi di Achimelec, fi di Achitub, a jerin predis; Seraià al jere scriturist; 18Benaià, fi di Joiadà, al veve il comant dai creteus e dai peleteus; i fîs di David a jerin predis.

Fedeltât di David al pat cun Gjonate

91David al domandà: “Esal restât ancjemò cualchidun de famee di Saul, che o puedi fâi dal ben a rivuart di Gjonate?”. 2La famee di Saul e veve un famei, che al veve non Sibe. Lu menarin presince di David e il re i domandà: “Sêstu tu Sibe?”. “Par servîti” i rispuindè chel altri. 3Il re lu interpelà: “No esal restât propit nissun de famee di Saul, che o puedi tratâlu cul boncûr di Diu?”. Sibe i rispuindè al re: “And è ancjemò un fi di Gjonate, che al è pidimentât tai pîts”. 4“Indulà esal?” al domandà il re, e Sibe i rispuindè al re: “Al è te cjase di Machir, fi di Amiel, a Lodebar”. 5Alore il re lu mandà a cjoli in cjase di Machir, fi di Amiel, a Lodebar. 6Rivât presince di David, Merib-Baal, fi di Gjonate, fi di Saul, sbassant la muse si butà par tiere denant di lui. Dissal David: “Merib-Baal!”. E chel altri i rispuindè: 7“O soi chi, par servîti”. David i disè: “No sta vê nissune pôre di sorte, che jo o vuei tratâti cun boncûr in gracie di to pari Gjonate. Ti tornarai dutis lis tieris di Saul, to von, e tu mangjarâs simpri in taule cun me”. 8Merib-Baal si butà indaûr par tiere e al disè: “Cui esal mo il to famei, che tu âs dûl di un cjan crepât come che o soi jo?”. 9Alore il re al clamà Sibe, il famei di Saul, e i disè: “Dut ce che al è di Saul e de sô famee, jal doi al fi dal to paron. 10Tu lavorarâs la tiere par lui, tu e i tiei fîs e i tiei sclâfs; tu cjaparâs sù il racolt che i sigurarà a la famee dal to paron il pan ch’e mangjarà; rivuart a Merib-Baal, fi dal to paron, lui al mangjarà simpri in taule cun me”. Sibe al veve cuindis fîs e vincj sclâfs. 11Sibe i rispuindè al re: “Il to famei al fasarà dut ce che il re gno paron i à ordenât al so famei”. E cussì Merib-Baal al mangjave in taule cun David sicu un dai fîs dal re. 12Merib-Baal al veve un canai che al veve non Mike. Ducj chei che a jerin a stâ cun Sibe a lavoravin par Merib-Baal. 13Merib-Baal però al stave a Gjerusalem, midiant che al mangjave ogni dì in taule cul re. Al jere strupiât di ducj i doi pîts.