2 SAMUEL (7)

Letôr: Valentino Garzoni

Profezie di Natan. Une cjase par David

71Cuant che il re al lè a stâ te sô cjase, che il Signôr lu veve sbaraçât di ducj i nemîs dulintor, 2il re i disè al profete Natan: “Viôt tu mo: jo o soi a stâ tune cjase di cedri e l’arcje di Diu e je sot di une tende!”. 3Natan i rispuindè al re: “Va e fâs dut ce che ti sta in cûr, che il Signôr al è cun te”. 4Ma però, ta chê stesse gnot, la peraule dal Signôr si fasè sintî di Natan cussì: 5“Va dal gno famei David e dîsii: il Signôr al dîs chest: Varessistu chê di fâmi sù une cjase che o ledi a stâ? 6No ài mai stât tune cjase de zornade che o ài fat vignî fûr dal Egjit i israelits fin cumò ma o ài stât simpri tun campament provisori, sot di une tende e di un sotet. 7Dut il timp che o soi lât indenant cun ducj i israelits, àio mai dit a un judiç, un di numar, che ju vevi metûts pastôrs dal gno popul Israel: Parcè no mi fasêso sù une cjase di cedri?

8Pa la cuâl tu i disarâs cussì al gno famei David: il Signôr des schiriis al dîs chest. O soi jo che ti ài cjapât sù dai passons, daprûf des pioris, par che tu fossis il sorestant dal gno popul Israel. 9O jeri cun te pardut là che tu levis; o ài splantât denant di te ducj i tiei nemîs. Ti darai un grant non, che ti metarà cui plui grancj de tiere. 10O distinarai un puest pal gno popul Israel, lu plantarai alì, al restarà in chest lûc, nol sarà plui sbalotât e i triscj le varan finide di tibiâlu come par vieri, 11ancjemò di cuant che jo o metevi i judiçs sul gno popul Israel; jo ti deliberarai di ducj i tiei nemîs. E il Signôr ti fasarà grant, parcè che il Signôr ti fasarà sù une cjase. 12E cuant che lis tôs zornadis a saran rivadis al colm e che tu ti sarâs distirât cui tiei vons, o tignarai sù daûr di te la semence saltade fûr des tôs vissaris e o rinfuarçarai il to ream. 13Al è lui che mi fasarà sù une cjase pal gno non e la sô sente di re e sarà stabilide par simpri. 14O sarai par lui un pari e lui al sarà par me un fi: se al fâs alc di mâl, lu cjastiarai cun tun baston di om e cui stes colps che a petin jù i oms. 15Ma no i gjavarai par mai il gno bonvolê come che jal ài gjavât a Saul, che lu ài parât in bande par te. 16La tô cjase e il to ream a saran simpri denant di me; la tô sente e je plantade par simpri”.

17Natan i contà a David dutis chestis peraulis e dut ce che al veve savût.

Ringraziament di David

18Alore il re David al jentrà e si sentà denant dal Signôr e al disè: “Cui soio jo, Signôr Diu, e ce ese la mê cjase, che tu mi vedis fat rivâ tant in alt? 19Ma chel al è ancjemò masse pôc par te, Signôr Diu, e cussì tu slargjis lis tôs promessis a la cjase dal to famei par un avignî lontan. Ve il distin dal om, Signôr Diu. 20Ce podaressial dîti di plui David cuant che propit tu tu âs preferît il to famei, Signôr Diu? 21Par vie de tô peraule e daûr il to cûr, tu sês stât tant larc di fâjal savê al to famei. 22Par chel tu sês grant, Signôr Diu: no ’nd è nissun compagn di te e no ’nd è un altri Diu fûr di te, daûr che lu àn sintût lis nestris orelis. 23And esal, come il to popul Israel, un altri popul su la tiere che un Diu al sedi lât a tirâlu dongje par fânt il so popul, par dâi un grant non e fâ par lui robis grandis e tremendis, fasint cori denant dal so popul gjernaziis e dius? 24Tu âs plantât il to popul Israel par che al resti par simpri il to popul e tu, Signôr, tu sês deventât il so Diu. 25Cumò, Signôr Diu, manten par simpri la promesse che tu i âs fate al to famei e a la sô cjase, e compuartiti daûr che tu âs dit. 26Il to non al sarà puartât par in secula e a disaran: il Signôr des schiriis al è Diu parsore di Israel. La cjase dal to famei David e resterà salde denant di te. 27Tu sês stât tu, Signôr des schiriis, Diu di Israel, che tu i âs pandût al to famei: Jo ti fasarai sù une cjase. E cussì il to famei al à cjatât il coragjo di fâti cheste preiere. 28Propit cussì, Signôr Diu, tu tu sês Diu e lis tôs peraulis a son veretât e tu i âs imprometude cheste robone al to famei. 29Indegniti alore di benedî la cjase dal to famei, par ch’e resti in pîts denant di te par simpri, za che tu, Signôr Diu, tu âs dit chel tant, e midiant de tô benedizion la cjase dal to famei e sarà benedete par simpri”.