2 SAMUEL (5)

Letôr: Michele Grotto

DAVID, RE DI GJUDE E RE DI ISRAEL

David consacrât re di Israel

51Alore dutis lis tribûs di Israel si presentarin di David a Ebron e i diserin: “Cjale mo: nô o sin part dai tiei vues e de tô cjar. 2Timp indaûr, cuant che Saul al regnave sore di nô, tu jeris tu che tu menavis fûr e dentri Israel, e il Signôr ti à dit: Tu tu passarâs il gno popul Israel e tu deventarâs sorestant di Israel”. 3Ducj i anzians di Israel a lerin dongje di David a Ebron e il re David al fasè un pat cun lôr a Ebron presince dal Signôr, e lôr a ongerin David re di Israel. 4David al veve trent’agns cuant che al montà sù e al regnà par corant’agns. 5A Ebron al regnà sore di Gjude par siet agns e sîs mês; a Gjerusalem al regnà trentetrê agns sore di dut Israel e di Gjude.

Gjerusalem capitâl dal ream unît

6David, cui siei oms, al marçà su Gjerusalem cuintri dai gjebuseus che a jerin a stâ alì e che i diserin a David: “Tu chi no tu metis pît! A bastaran vuarps e çuets a butâti fûr”, tant a dî: “David nol jentrarà chi dentri par mai”. 7Ma David al cjapà la fuartece di Sion, ch’e je la citât di David. 8In chê dì David al disè: “Ducj chei che ur daran un pest ai gjebuseus e che a vignaran sù pal canâl… Rivuart ai çuets e ai vuarps, David nol pò viodiju”. Par chel si dîs: “Vuarp e çuet no metaran pît tal templi”.

9David si sistemà te fuartece e le clamà citât di David. Po David al fasè sù un mûr torator, dal Milo fin dentri.

Altris strucs storics a rivuart di David

10David si slargjave simpri di plui e il Signôr, Diu des schiriis, al jere cun lui. 11Chiram, re di Tîr, al mandà di David i siei mes cun len di cedri, carpentîrs e scarpelins par fâi sù une cjase a David. 12Alore David al fo sigûr che il Signôr lu veve metût re ancje parsore di Israel e che al cjamave di glorie il so ream par vie dal so popul Israel.

Lis feminis di David

13Rivât di Ebron, David al cjolè altris concubinis e feminis a Gjerusalem e i nasserin fîs e fiis. 14Ve chi i nons dai fîs che al à vûts a Gjerusalem: Samue, Sobab, Natan, Salomon, 15Ibcar, Elisue, Nefeg, Jafie, 16Elisamà, Eliadà, Elifelet.

Fats de vuere di liberazion

17A pene che i filisteus a vignirin a savê che a vevin onzût David re di Israel, a lerin sù par brincâlu. A cheste gnove, David al lè a parâsi te fuartece. 18I filisteus a rivarin e si meterin te valade dai refaim. 19Alore David al interpelà il Signôr: “Àio di tacâ i filisteus? – al domandà – Mai metarâstu tes mês mans?”. Il Signôr i rispuindè a David: “Va sigûr! Jo ti metarai i filisteus tes tôs mans impreteribil!”. 20Alore David al lè a Baal-Perazim e li David ju fruçà. Al disè: “Il Signôr mi à vierzût un sbrec tal mieç dai miei nemîs precîs chei slambris che a fasin lis aghis”. Al è par chel che i meterin non a di chel lûc Baal-Perazim. 21I filisteus a vevin bandonâts li i lôr dius; David e la sô int ur ài puartarin vie.

22I filisteus a tornarin un’altre volte a lâ sù e si postarin te valade dai refaim. 23David al interpelà il Signôr, che i disè: “No sta tacâju par denent, ma volte par daûr di lôr e plombiur intor in face dai pomulârs. 24Cuant che tu sintarâs sunsûrs di talpadis su la spice dai pomulârs, in chê volte spessee: al è il Signôr che al jes denant di te par bati l’esercit dai filisteus”. 25David al fasè daûr che i veve ordenât il Signôr e al batè i filisteus di Gabaon finamai a la jentrade di Ghezer.