2 SAMUEL (3)

Letôr: Fiorenzo Bulfone

Struc de vuere civîl

31La vuere jenfri la cjase di Saul e chê di David no finì li, ma David al deventave simpri plui fuart, a la cuâl che la cjase di Saul e leve danant daûr.

I fîs di David a Ebron

2A Ebron i nasserin a David chescj fîs: Amnon, il prin fi, vût di Achinoam di Izreel; 3Kileab, il secont, vût di Abigail, femine di Nabal di Karmel; Assalon, il tierç, fi di Maache, fie di Talmai re di Ghesur; 4Adonie, il cuart, vût di Aghit; il cuint Sefatie, fi di Abital; 5Itream, il sest, vût di Egle, femine di David. Ducj chescj i nasserin a David a Ebron.

Abner cuintri dal re di Israel

6Ve ce che al capità in timp de vuere fra la cjase di Saul e chê di David: Abner al cjapà in man dut il podê te cjase di Saul. 7E jere une concubine di Saul ch’e veve non Rizpà, fie di Aie, e Abner se tignì par sè. Dissal Is-Baal a Abner: “Parcè ti sêstu permetût di tocjâ la concubine di gno pari?”. 8Sintint Is-Baal a fevelâ cun chel intono, Abner al viodè scûr denant dai vôi e al berlà: “Ce soio jo? Un cjâf di cjan? Jo o ài ducj i rivuarts pe cjase di Saul to pari, pai siei fradis e pai siei amîs, che no ti lassarai par mai tes mans di David. E cumò tu vegnis fûr a dîmi di dut par une cuistion di feminis? 9Che Diu i mandi a Abner chest mâl e che al zonti ancje chest altri se jo no fasarai ce che il Signôr i à imprometût a David cun tant di zurament, 10di puartâi vie il ream de cjase di Saul e di plantâ la sente di David sun Israel e sun Gjude, di Dan infinamai a Bersabee”. 11Is-Baal nol olsà rispuindi peraule a Abner, parcè che al veve pôre di lui.

Abner al trate cun David

12Abner al mandà mes a David a dîi: “A di cui la tiere?”. Al voleve dî: “Metiti cun me e jo ti darai une man par tirâ dongje di te dut Israel”. 13David i rispuindè: “Bon! O fasarai un pat cun te. Ti domandi une robe sole: no ti permetarai di presentâti denant di me se no tu mi menis Mikal, fie di Saul, cuant che tu vignarâs a cjatâmi”. 14David al mandà mes ancje di Is-Baal, fi di Saul, par dîi: “Tornimi Mikal, la mê femine, che jo me soi vuadagnade cun cent prepuzis di filisteus”. 15Is-Baal le mandà a cjoli dal so om, Paltiel, fi di Lais. 16Il so om al partì cun jê compagnantle vaint fint a Bacurim. Alore Abner i disè: “Torne indaûr!”. E chel altri al tornà indaûr.

17Abner al veve za passade peraule cui anzians di Israel e ur veve dit: “Dopomai che o smicjais di vê David par vuestri re. 18Cumò al è il moment di movisi, parcè che il Signôr al à fevelât cussì in merit di David: Al è midiant dal gno famei David che jo o deliberarai il gno popul Israel des sgrifis dai filisteus e di ducj i siei nemîs”. 19Abner al fevelà compagn ancje cui beniaminits, po al lè a Ebron a contâi a David dut ce che a vevin convignût i israelits e dute la cjase di Beniamin. 20Abner, compagnât di vincj oms, al rivà di David, a Ebron e David i ufrì un grant gustâ a Abner e ai oms che a jerin cun lui. 21Dissal Abner a David: “Anìn! O voi a tirâ dongje dut Israel daprûf dal re gno paron: lôr a fasaran un pat cun te e tu tu regnarâs sun dut ce che tu bramis”. David al saludà Abner, che si’nt lè in pâs.

Joab al cope Abner

22Al rivà che i fameis di David e di Joab a stavin tornant indaûr cjamâts come scus di robe robade, e Abner nol jere plui dongje di David a Ebron par vie che David lu veve lassât libar di lâsint e lui al jere partît in pâs. 23Cuant che a rivarin Joab e dute la scuadre che al veve daûrsi, i contarin a Joab: “Abner, fi di Ner, al à stât dal re e lui lu veve mandât vie in pâs”. 24Alore Joab al lè dal re e i disè: “Ce âstu fat po? Abner al è vignût chi di te e tu tu lu âs lassât lâ? 25Tu cognossis pûr Abner, fi di Ner! Al è vignût di te par ingjanâti, par savê cuant che tu vâs e cuant che tu tornis, par spiâ dut ce che tu cumbinis”.

26Joab al lassà David e al mandà mes daûrji a Abner par fâlu tornâ indaûr dal poç di Sire cence che David al ves podût savê un alc di nuie. 27Cuant che Abner al rivà a Ebron, Joab lu tirà in bande dentri de puarte mutivant che al veve di fevelâi di amì, e i molà un colp te panze che lu lassà sec, a mutîf dal sanc di so fradi Asael. 28Cuant che, plui in ca, David al vignì a savê la robe, al disè: “Jo e il gno ream o sarìn nocents par simpri denant dal Signôr a rivuart dal sanc di Abner, fi di Ner: 29Che al coli sul cjâf di Joab e sun dute la sô famee! Che la cjase di Joab no resti mai sfurnide di int ch’e patìs di scolo e di levre, di oms bogns dome di tignî il fûs o che a colin sot de spade o di chei che a son cence pan!”. 30Joab e so fradi Abisai a vevin sassinât Abner parcè che lui al veve fat fûr lôr fradi Asael te batae di Gabaon. 31David i disè a Joab e a dute la trope che lu compagnave: “Sbregaitsi i vistîts, metêtsi i sacs e fasêt corot denant di Abner”, e il re David al jere daûr de civiere. 32A soterarin Abner a Ebron; il re al tacà a vaî sul so tombâl e ancje la int e jere ingropade. 33Il re al cjantà chest lament sore di Abner e al disè:

“Vevial di murî Abner

precîs che al mûr un stupidat?

34Lis tôs mans no jerin mo peadis

e i tiei pîts no jerin incjadenâts.

Tu sês colât come che si cole

denant dai delincuents!”.

E il popul al tacà a vaî plui di prime. 35Dute la int e vignì a sburtâ David par che al mangjàs une bocjade fin che al jere ancjemò dì, ma David al fasè chest zurament: “Che Diu mi mandi cheste disgracie e me reongi ancje cun cheste altre se jo o tocji un spel di pan o ce cu sedi prime che il soreli nol sedi lât a mont”. 36Dute la int e restà di chest e lu cjatà propit ben fat, parcè che dut ce che al faseve il re la int lu secondave. 37Ta chê dì, dut il popul e dut Israel al capì che il re nol veve vût ni art ni part te fin di Abner, fi di Ner. 38Il re ur disè ai siei graduâts: “No savêso che vuê in Israel al è stât mancjât un princip e un grant om? 39Jo cumò mi sint flap, cun dut che o soi re par vie che mi àn onzût. Chescj oms, invezit, i fîs di Zeruià, a son plui dûrs di me. Che il Signôr al rimerti il trist de sô tristerie!”.