1 SAMUEL (30:21-31;31)

Letôr: Iside Giacomini

Un at di gjenerositât e di justizie

21David al rivà li dai dusinte oms che a jerin masse sfinîts par lâi daûrji e che ju veve lassâts tal riul di Besor. A vignirin incuintri a David e a dute la trope che al veve daûrsi. David ur lè dongje cun dute la sô int e ur augurà il bundì. 22Ma i ligjeris e i plui triscj de int che a jerin lâts cun David a cjaparin la peraule e a diserin: “Za che no son vignûts cun nô, nol è di dâur nuie dal rafât che o vin salvât; dome tornâi a ognidun la sô femine e i siei fruts. Dàurai e che si ’nt ledin!”. 23Ma David al disè: “No stait a fâ chel tant fradis, dopo dut ce che il Signôr nus à dât: nus à vuardâts e al à metût tes nestris mans i bandîts che a jerin vignûts cuintri di nô. 24Cui us secondaressial intun afâr dal gjenar? Parcè che tâl e je la part di chel che al va a combati e tâl la part di chel che al reste a vuardeâ i bagais: insieme si spartissarà”. 25E scomençant d’in chê dì, al fasè par Israel une regule e une usance ch’e dure ancjemò.

Ats politics di David

26Tornât a Ziklag, David al mandà part dal rafât ai anzians di Gjude, citât par citât, cun chest mes: “Ve chi un regâl par vualtris tirât fûr dal rafât dai nemîs dal Signôr”:

27a di chei di Betel,

a di chei di Rame dal Negheb,

a di chei di Jatir,

28a di chei di Aroer,

a di chei di Sifmot,

a di chei di Estemoe,

29a di chei di Racal,

a di chei des citâts di Jeracmeel,

a di chei des citâts dai kenits,

30a di chei di Corme,

a di chei di Bor-Asan,

a di chei di Atac,

31a di chei di Ebron e a ducj i lûcs che David al veve stât cui siei oms.

Ultime batae. Muart di Saul

311I filisteus i derin batae a Israel e i israelits a fuirin denant dai filisteus e a restarin su la mont di Gjelboe, muarts. 2I filisteus a cjaparin te strente Saul e i siei fîs e a coparin Gjonate, Abinadab e Malkisue, fîs di Saul. 3Il pês dal combatiment al colà parsore di Saul. I arcîrs lu lumarin e al restà ferît seriamentri dai arcîrs. 4Alore Saul i disè al so scudîr: “Tire fûr la spade e passimi fûr par fûr, par no che cheste int cence circuncision a vegnin e a cjapin chel gust”. Ma il so scudîr nol voleve savêdint, parcè che al jere dut spaventât. Alore Saul al cjolè la sô spade e si butà parsore di jê. 5Viodint che Saul al jere muart, il scudîr si butà ancje lui parsore de sô spade e al murì cun lui. 6Cussì a muririn insieme, in chê dì, Saul, i siei trê fîs, il so scudîr e ancje ducj i siei oms. 7Cuant che i israelits che a jerin di chê altre bande de valade e chei che a jerin di chê altre bande dal Gjordan a vioderin che i soldâts di Israel a scjampavin a rote di cuel e che Saul e i siei fîs a vevin socombût, a bandonarin lis lôr citâts e a scjamparin. E li i filisteus a vignirin e si sistemarin. 8Tal indoman, i filisteus, vignûts par dispueâ i muarts, a cjatarin Saul e i siei trê fîs distirâts su la mont di Gjelboe. 9I cjonçarin il cjâf e i puartarin vie lis armis e lis faserin passâ ator pe tiere dai filisteus, par contâur la buine gnove ai lôr dius e a la lôr int. 10A meterin lis sôs armis tal templi di Astarte; il so cuarp, invezit, lu picjarin tor des muris di Beisan.

Sepulture di Saul e dai fîs

11Cuant che la int di Jabes di Galaad a vignirin a savê ce che i filisteus i vevin fat a Saul, 12ducj i plui fuarts si meterin in marce e, dopo di vê cjaminât dute la gnot, a dispicjarin des muris di Beisan il cuarp di Saul e dai siei fîs, ju puartarin a Jabes e li ju brusarin. 13Po a cjolerin ducj i vues e ju sapulirin sot dal tamarîs di Jabes e a dizunarin par siet dîs.