1 SAMUEL (30:1-20)

Letôr: Giovanna Orli

Brute sorprese par David a Ziklag

301David e i siei oms a rivarin a Ziklag tal passandoman. I amalecits a vevin fate man blancje tal Negheb e cuintri di Ziklag; a vevin fat il fisc a Ziklag e le vevin brusade. 2A vevin cjapât presonîrs lis feminis e ducj chei che a vevin cjatâts, piçui e grancj. No ’nt vevin copât nancje un, ma ju vevin menâts daûrsi e a jerin lâts pal lôr viaç. 3Cuant che David e i siei oms a rivarin te citât, a vioderin ch’e jere dute arsinide e che lis lôr feminis, i lôr fîs e lis lôr fiis a jerin stâts ducj menâts vie. 4Alore David e dute la trope ch’e jere cun lui a tacarin a berlâ e a craçâ fin che no ur restà nancje la fuarce di vaî. 5Ancje lis dôs feminis di David lis vevin menadis vie presoniriis, vadì Achinoam di Izreel e Abigail, femine di Nabal di Karmel.

6David al jere metût malamentri, parcè che la int e fevelave di copâlu a clapadis; in efiets, ducj a vevin l’anime sotsore e plene di marum, ognidun par vie dai siei fîs e des sôs fiis. Ma David al cjapà spirt tal Signôr so Diu.

David ur cor daûr ai amalecits

7David i disè al predi Ebiatar, fi di Achimelec: “Par plasê, puartimi ca l’efod” e Ebiatar i puartà l’efod a David. 8Alore David al interpelà il Signôr e i domandà: “Àio di coriur daûr a di chescj bandîts? Rivaraio a cjapâju?”. La rispueste e fo cheste: “Coriur daûr, che tu ju brincarâs cence fal e tu rivarâs a deliberâ i presonîrs”. 9David al partì cui siscent che al veve cun sè e a rivarin tal riul di Besor, là che chei restâts indaûr si fermarin. 10David al lè indenant cun cuatricent oms; dusinte si fermarin li, che a jerin masse scanâts e stracs par rivâ a passâ il riul di Besor. 11Si intivarin intun egjizian, vie pe campagne, e lu menarin denant di David. I derin un toc di pan di mangjâ e i derin di bevi ancje un fregul di aghe. 12I derin ancje une grampe di fics e doi raps di uve passe. Al mangjà e al tornà a dâ di ca, che nol veve mangjât par trê dî e trê gnots di file. 13David i domandà: “Di cui sêstu e dontri venstu?”. I rispuindè: “O soi un zovin egjizian, sclâf di un amalecit. Za trê dîs, il gno paron mi à implantât parcè che o jeri malât. 14O vin rafât cuintri il Negheb dai creteus e chel di Gjude e cuintri il Negheb di Caleb, e i vin dât fûc a Ziklag”. 15David i domandà: “Vuelistu menâmi là di chescj bandîts?”. I rispuindè: “Zurimi sun Diu che no tu mi coparâs e che no tu mi metarâs tes sgrifis dal gno paron, e jo ti menarai dret là di chei bandîts”. 16E cussì ju menà. A jerin sparniçâts par dute la regjon, a mangjavin e a bevevin e a fasevin fieste par vie di dut chel gran rafât che a vevin strafuît de tiere dai filisteus e de tiere di Gjude. 17David ju massacrà, tacant di buinore finamai sore sere dal indoman. No ’nt scjampà un, fale cuatricent zovins che a rivarin a montâ sui camêi e a fuî. 18David al tornà a cjoli dut ce che a vevin puartât vie i amalecits. David al deliberà ancje lis sôs dôs feminis. 19No pierderin propit nuie, dal minuçam fint a lis robis plui grandis, dal rafât fint ai fîs e a lis fiis, dut ce che ur vevin puartât vie. David al rivà a puartâ indaûr dut. 20A cjolerin il besteam minût e grant e lu molarin denant di lui berlant: “Ve chi il rafât di David!”.