1 SAMUEL (28)

Letôr: Luigino Gracco

Preparatîfs di vuere

281In chei dîs, i filisteus a derin dongje lis lôr schiriis par tacâ Israel, e Achis i disè a David: “Ten a ments che tu tu âs di vignî a combati cun me, tu e la tô int”. 2David i rispuindè a Achis: “D’acuardi, e tu viodarâs ce che al fasarà il to famei”. Alore Achis i disè a David: “Benon! Ti metarai a fâmi la vuaite par simpri a mi”.

Saul al va de maghe di Endor

3Samuel al jere muart. Dut Israel al veve fat corot e lu vevin soterât a Rame, te sô citât. Saul al veve parât fûr de tiere i magos e i strolics.

4Biel che i filisteus, ducj intropâts, a vignirin a campâsi a Sunam, Saul al dè dongje dut Israel e si camparin a Gjelboe. 5Cuant che Saul al viodè il campament dai filisteus, al restà scaturît e il so cûr i sbalsà di pôre. 6Saul al interpelà il Signôr ma il Signôr no i rispuindè gran ni in sium ni midiant dai urim ni a mieç di profetis. 7Alore Saul ur disè ai siei fameis: “Cjataitmi fûr une maghe, che o vuei lâ a interpelâle” e i siei fameis i rispuinderin: “E je une maghe a Endor”. 8Saul al gambià munture e si metè intorsi vistîts di no cognossilu, po al partì insieme cun doi oms e a rivarin di gnot li de femine. I disè: “Ti prei, fasimi savê l’avignî midiant di un che al torne di ca e fâs vignî chel che ti disarai jo”. 9Ma la femine i rispuindè: “Cjale mo, tu sâs ancje tu ce che al à fat Saul e cemût che lui al à bandît di cheste tiere magos e strolics. Parcè tindistu un tramai a la mê vite par fâmi murî?”. 10Alore Saul i fasè chest zurament sul Signôr: “Vere come che al è vêr che il Signôr al è vîf, no tu varâs nissun fastidi par cheste robe”. 11La femine i domandà: “Cui àio di fâti vigni di ca?” e lui i rispuindè: “Fasimi vignî di ca Samuel!”.

12Alore la femine e viodè Samuel e, petant un gran berli, i disè a Saul: “Parcè mi âstu imbroiade? Tu tu sês Saul!”. 13I disè il re: “No sta vê pôre! Ce viodistu?”. La femine i rispuindè a Saul: “O viôt un spirt che al ven sù di chel altri mont”. 14Saul i domandà: “Ce aspiet àial?” e la femine i rispuindè: “Al è un vieli che al ven indenant invuluçât tune manteline”. Alore Saul al fo persuadût che al jere Samuel, al sbassà la muse e si butà par tiere. 15Samuel i disè a Saul: “Parcè âstu disturbade la mê polse clamantmi?”. I rispuindè Saul: “O soi intun moment intrigât: i filisteus mi fasin vuere e Diu si è slontanât di me, no mi rispuint altri ni cui profetis ni in sium. Alore ti ài clamât te par che tu mi disis ce che o ài di fâ”. 16Dissal Samuel: “Parcè domandâmi a mi dal moment che il Signôr si è slontanât di te e si è metût cuintri? 17Il Signôr al à fat daûr che ti veve dit midiant di me: ti à gjavât di man il ream e jal à dât a di un altri, a David, 18parcè che tu no tu âs volût stâ sot dal Signôr e no tu âs distudât il fûc de sô rabie cuintri di Amalec. Par chel il Signôr cumò ti fâs cheste part. 19Cundiplui il Signôr ti consegnarà, te e il to popul Israel, tes mans dai filisteus. Doman tu e i tiei fîs o sarês cun me; ancje il campament di Israel il Signôr lu metarà tes mans dai filisteus”. 20Saul al plombà par tiere distirât tant lunc che al jere. Lis peraulis di Samuel a jerin stadis une copete par lui e nol veve nancje fuarce di stâ sù no vint cerçade bocjade in dut il dì e dute la gnot. 21La femine i lè dongje a Saul e, viodintlu dut strassemeât, i disè: “Ve, la tô sierve ti à ubidît; o ài riscjade la vite e o ài stât ai ordins che tu mi vevis dâts. 22Cumò, par plasê, scolte la vôs de tô sierve: lassimi dâti un toc di pan. Mangje e cjape fuarce, par tornâ a metiti in viaç”. 23Saul nol volè savênt: “No mangjarai gran” dissal. Ma i siei fameis e la femine lu sfuarçarin e alore al acetà di mangjâ. 24La femine e veve in cjase un vidiel di grasse. Lu copà dal moment, e cjolè un pocje di farine, le impastà e e fasè cuei pans cence levan. 25E servì Saul e i siei oms. A mangjarin, po a jevarin sù e a partirin in chê stesse gnot.