1 SAMUEL (27)

Letôr: Raffaele Serafini

David li dal re filisteu Achis

271David al pensà dentri di sè: “Une dì o chê altre o sarai fat fûr di Saul e alore la miôr robe e je di lâ a metimi a salvament te tiere dai filisteus. Saul al rinunziarà a corimi daûr par dute la tiere di Israel e cussì mi salvarai des sôs sgrifis”. 2David si metè in marce e al passà, cui siscent oms che al veve daûrsi, li di Achis, fi di Maoc, re di Gat. 3David si sistemà daprûf di Achis a Gat, lui e i siei oms, ognidun cu la sô famee: David cu lis sôs dôs feminis, Achinoam di Izreel e Abigail, femine di Nabal di Karmel. 4A lerin a contâi a Saul che David al jere fuît a Gat e chel altri no i corè plui daûrji.

David al cjape il feut di Ziklag

5David i disè a Achis: “Par plasê, se tu mi âs di bon voli, dàmi un puest intune des citâts de tô tiere, là che o puedi sistemâmi. Parcè mo il to famei varessial di vivi dongje di te tune citât di re?”. 6In zornade, Achis i dè Ziklag. Al è par chel che Ziklag ur à partignût fintremai cumò ai rês di Gjude. 7David si fermà in tiere dai filisteus par un an e cuatri mês.

Rafadis e politiche di David

8David e i siei oms a partirin par rafâ cuintri dai ghesurits, dai ghirsits e dai amalecits: a son chestis lis tribûs de tiere che di simpri e va in direzion di Sur e finamai a la tiere dal Egjit. 9David al bateve di un continui la tiere e nol lassave in vite ni oms ni feminis; al puartave vie il besteam minût e chel grant, i mus, i camêi e la munture; po al tornave indaûr e al leve di Achis. 10Cuant che Achis i domandave: “Là vêso stât po vuê a fâ damp?”, David i rispuindeve: “Tal Negheb di Gjude, tal Negheb di Jerameel, tal Negheb dai kenits”. 11David nol sparagnave ni oms ni feminis di menâju a Gat “par che no nus metin mâl – al pensave – contant: Ve ce che al à fat David”. Dut il timp che al restà in tiere dai filisteus al fasè simpri chê liende; 12Achis si fidave un grum di David; al pensave: “Aromai i è tant jessût dai vôi a Israel, so popul, che al restarà par simpri sot di me