1 SAMUEL (26)

Letôr: Gertraud Dettenthaler

La int di Zif e Saul a cjace di David

261La int di Zif a vignirin a Gabae e i diserin a Saul: “Sâstu che David al è platât su la culine di Cachilà, de bande dal desert?”. 2Alore Saul si metè in marce, al lè jù tal desert di Zif cun tremil oms, i plui bulos di Israel, par fâ saltâ fûr David dal desert di Zif. 3Saul si campà su la culine di Cachilà, in direzion dal desert, dongje de strade. David al steve tal desert e al viodè che Saul al jere vignût daûrji fin tal desert. 4David al mandà spions e si sancirà che Saul al jere rivât pardabon aventi. 5Alore David si metè in marce e al rivà tal lûc che al jere campât Saul. Al viodè il sît che a durmivin Saul e Abner, fi di Ner, sorestant dai soldâts. Saul al durmive tal campament e la trope dute torator di lui.

David al torne a sparagnâ Saul

6David al clamà Achimelec l’itit e Abisai, fi di Zeruià e fradi di Joab, e ur disè: “Cui vuelial vignî jù cun me tal campament fin li che al è Saul?”. Abisai i rispuindè: “O vignarai jo cun te”. 7E cussì David e Abisai a lerin jù, di gnot, fin li che a jerin intropâts chei altris: a cjatarin Saul distirât e indurmidît tal campament, cu la sô lance impirade in tiere dacjâf di lui, e Abner e i soldâts a jerin distirâts ator di lui. 8Alore Abisai i disè a David: “Vuê Diu ti à metût il to nemì tes tôs mans. Poben, lassimal a mi, che lu inclaudi in tiere cu la sô lance, cuntun colp, cence dibisugne di molâdint un altri”. 9Ma David i disè a Abisai: “No sta copâlu! Cui rivaressial a metii lis mans intor al onzût dal Signôr e a fâle francje?”. 10E David al zontà: “Vere come che al è vêr che Diu al è vîf, al è il Signôr che lu fruçarà: o cuant che e rivarà la sô zornade e al murarà o se al larà a combati e al restarà copât. 11Ma che il Signôr mi vuardi dal meti la man sul consacrât dal Signôr! Cjol la lance ch’e je dacjâf e la bufule da l’aghe e anìn”. 12David al cjolè la lance dacjâf di Saul e la bufule da l’aghe e si ’nt lerin: nissun nol viodè e nissun nol savè, nissun no si sveà, che ducj a durmivin come çocs parcè che ur jere plombade intor une pendolarie mandade dal Signôr.

13David al passà di chê altre bande e si fermà su la spice de mont, lontan. A jerin une vore distants un dal altri. 14Alore David al clamà i soldâts e Abner fi di Ner: “Parcè no rispuindistu po, Abner?”. E Abner i rispuindè: “Cui sêstu tu che tu mi clamis?”. 15Dissal David a Abner: “No sêstu un om? E cui puedial stâti a pâr in Israel? Parcè mo no âstu tignût di voli il re, to paron? Parcè che cualchidun dal popul al è vignût par copâ il re to paron. 16Ce che tu âs fat nol è par nuie ben fat. Vere come che il Signôr al è vîf, o mertais la muart, che no i vês fate la vuaite al vuestri paron, il consacrât dal Signôr. Cjale mo là ch’e je la lance dal re e la bufule da l’aghe, che lis veve dacjâf!”. 17Saul al ricognossè a bot la vôs di David e al domandà: “Ese propit la tô vôs, David, fi gno?”. “Propit, gno re e paron!” i rispuindè David. 18E al continuà: “Parcè mo il gno paron i corial daûrji al so famei? Ce àio fat e ce colpe àio jo? 19Cumò il re gno paron al à di scoltâ lis peraulis dal so famei: se al è il Signôr che ti stice cuintri di me, bonilu cuntune ufierte; ma se però a son i oms, che a sedin maludîts denant dal Signôr, parcè che mi àn bandît che no pues nancje vê part a la ereditât dal Signôr, compagn che a disessin: Va, butiti cui dius forescj! 20Il gno sanc che nol vegni spandût par tiere lontan dai vôi dal Signôr! Di fat il re di Israel al è jessût par cirî un pulç precîs che si stai sot di un catôr su pes monts”.

Saul al riverìs David

21Dissal Saul: “O ài pecjât! Torne, David, fi gno, che no ti fasarai altri malegraciis, stant che la mê vite vuê e à valût un grum par te. Vere, o ài agjît cence sintiment e o ài sbalgjât nancje di crodi!”. 22David i rispuindè: “Ve la lance dal re. Un dai zovins che al vegni sù a cjolile. 23Il Signôr i darà a ognidun seont justizie e fedeltât: vuê il Signôr ti veve metût tes mês mans e jo no ài volût slungjà la mê man cuintri dal consacrât dal Signôr. 24Come che vuê jo o ài stimade un grum la tô vite, cussì la mê vite e valarà cetant pai vôi dal Signôr, che mi tirarà fûr di ogni tribulazion”. 25Saul i disè a David: “Benedet, sêstu, David, fi gno! Siguramentri dut ce che tu scomençarâs ti larà a rive ben”. David al lè pe sô strade e Saul al tornà cjase.