1 SAMUEL (25)

Letôr: Davide Zanini

Muart di Samuel:

251Al murì Samuel e dut Israel si dè dongje e al fasè corot. Lu soterarin dongje de sô cjase, a Rame.

Nabal il stupit

David al partì e al lè jù tal desert di Paran. 2A Maon al jere un om che al veve la sô robe a Carmel. Al jere bacan, al veve tremil pioris e mil cjavris e in chê volte al jere a Karmel pe tose de sô mandrie. 3L’om al veve non Nabal e la sô femine Abigail. La femine e jere plene di sintiment e un grum biele, a la cuâl che l’om al jere un salvadi e un malcreançât. Al jere un calebit. 4Cuant che David al vignì a savê, tal deset, che Nabal al steve tosant lis pioris, 5al mandà dîs zovins cun chest ordin: “Lait sù a Karmel, presentaitsi di Nabal e saludaitlu par me. 6I disarês cussì a gno fradi: Salût a ti, salût a la tô cjase, salût a dut ce che al è to! 7O ài savût che tu âs i tosadôrs. Sint mo: i pastôrs a àn stât cun nô e no ur vin fatis malegraciis e no ur è stât tocjât nuie de lôr robe par dut il timp ch’e àn stât a Karmel. 8Domandiur ai tiei fameis e lôr te contaran compagne. Fasiur un bon acet a di chescj zovins midiant che o sin vignûts tune zornade di fieste. Dàur, par plasê, ce che tu âs sot man ai tiei fameis e a to fi David”. 9Rivâts, i zovins di David i tornarin a dî a Nabal, par part di David, peraule par peraule e a spietarin. 10Ma Nabal, voltantsi viers i fameis di David, ur disè: “Cui esal David, cui esal il fi di Jesse? Vuê and è un slac di fameis che a scjampin dai lôr parons. 11Jo o varès di cjoli il gno pan, il gno vin, la mê cjar che le ài dade dongje pai miei tosadôrs e dâle vie a int che no sai nancje dontri che a son?”.

12I fameis di David si voltarin e a tornarin indaûr. Rivâts, i contarin a David dute la part. 13Alore David ur disè ai siei oms: “Ognidun che al cjapi sù la sô spade!”. Si meterin ognidun la spade tor de vite, David al cjolè ancje lui la sô, a partirin daûr di David un cuatricent di lôr, e dusinte a restarin a tignî di voli i bagais.

Abigail la furbe

14Tal fratimp, Abigail, la femine di Nabal, e jere stade visade di un famei che i disè: “David al à mandât mes dal desert par saludâ il nestri paron, ma chel ur à dite di dut. 15E sì che cheste int a son stâts cun nô bogns dome avonde, no nus àn fate malegracie di sorte e no vin pierdût nuie di nuie in dut il timp che o vin girât ator di lôr, cuant che a jerin te campagne. 16Dì e gnot a son stâts par nô une murae, dut il timp che o vin stât cun lôr a passonâ il trop. 17Cumò pense ben e viôt ce che tu âs di fâ, parcè che pal nestri paron e pe sô cjase la robe e je za distinade a finî malamentri e ancjemò al è tant trist che no si pò dîi nancje une peraule”. 18Abigail, svelte, e cjolè dusinte pans, dôs bufulis di vin, cinc rocs za dâts dongje, cinc miezuts di forment brustulît, cent raps di uve passe, dusinte riestis di fics e e cjamà dut sui mus. 19Ur disè ai siei fameis: “Lait indenant vualtris, che jo us ven daûr”, ma no visà però di nuie il so om, Nabal.

20Biel ch’e steve lant jù, sul mus, par un troi platât de mont, David e i siei oms a levin jù juste di front di jê e jê si incuintrà cun lôr. 21David si jere dit: “Sichè o ài tignût di voli dibant, tal desert, dute la robe di chest galantom, che no i è stât mancjât un lafè di nuie. E cumò mi torne mâl par ben! 22Diu i mandi a David chest mâl e i zonti ancje chest altri se, dentri di doman a buinore, o lassi in vite, di dute la sô int, un sôl mascjo”. 23A pene che Abigail e viodè David, e spesseà a dismontâ jù dal mus e, sbassant la muse denant di David, si butà par tiere. 24Butantsi denant di lui, i disè: “O soi colpe jo, paron! Lasse che la tô sierve ti disi une peraule e scolte ce che ti dîs la tô sierve. 25Il gno paron nol à di bacilâ par chest om bon di nuie, par chest Nabal, che al à il non cun sè: al à non basoâl, e al è propit cence pêl di sintiment. Jo però, la tô sierve, no vevi viodût i zovins che il gno paron al veve mandâts. 26E cumò, paron, pe vite dal Signôr e pe tô vite, pal Signôr che ti à impedît di rivâ al sanc e di svindicâti cu la tô stesse man, che i tiei nemîs e chei che a cirin di fâi dal mâl al gno paron a deventin compagns di Nabal! 27La tô sierve i esibìs chest regâl al gno paron: dàural ai zovins che a marcin daûr dal gno paron. 28Perdone, ti prei, la colpe de tô sierve. Cussì il Signôr i sigurarà al gno paron une cjase che no cole parcè che il gno paron al combat lis vueris dal Signôr e, cjalant dute la tô vite, no si cjate tristerie in te. 29E se cualchidun ti cor daûr e al cîr di fâti fûr, l’anime dal gno paron e sarà platade te arcje de vite daprûf dal Signôr to Diu, a la cuâl che l’anime dai tiei nemîs lui le butarà lontan come dal font di une fionde. 30Cuant che alore il Signôr al varà fat pal gno paron dut il ben che al à imprometût in merit e cuant che lu varà metût a cjâf di Israel, 31che no deventi par te un torment o un rimuars pal gno paron di vê fat cori dibant il sanc e di jessisi fat justizie dibessôl. Cuant che il Signôr i varà dade furtune al gno paron, impensiti de tô sierve”. 32David i rispuindè a Abigail: “Benedet seial il Signôr, Diu di Israel, che ti à mandade vuê incuintrimi. 33Benedet il to sintiment e benedete tu che vuê no tu mi âs lassât rivâ al sanc e fâ justizie dibessôl! 34Ma pe vite dal Signôr, Diu di Israel, che mi à inibît di fâti dal mâl, se no tu rivavis in timp denant di me, o zuri che, prin che al fos jevât il soreli, no i sarès restât a Nabal nancje un mascjo”. 35David al acetà ce che i veve puartât e i disè: “Torne in pâs cjase tô. Ve: ti ài scoltade e ti ài cjapade di bon voli!”.

36Cuant che Abigail e rivà di Nabal, al steve mangjaçant cjase sô. Un gustâ di re: Nabal al jere legri e cjoc in bale e cussì, fint al crichedì, jê no i contà nuie di nuie. 37A buinore, sfantade le cjoche, la femine i contà a Nabal dute la cuistion: alore il so cûr i murì dentri di sè e al deventà come un clap. 38Un dodis dîs plui in là, il Signôr al batè Nabal, che al murì.

David al spose Abigail

39Sintût che Nabal al jere muart, David al disè: “Benedet seial il Signôr, che mi à fat justizie pe ofese che mi veve dade Nabal e che al à stratignût il so famei par che nol fasès ce che nol leve. Il Signôr i à fate tornâ a colâ la tristerie di Nabal sul so cjâf”. David al mandà a domandâ la man di Abigail. 40I fameis di David a lerin alore a cjatâ Abigail a Karmel e i diserin: “David nus à mandâts di te a cjoliti par sô femine”. 41Jê e jevà sù, si butà cu la muse par tiere e e disè: “La tô sierve e je tant che une sclave, par lavâur i pîts ai fameis dal gno paron”. 42Podopo Abigail si preparà biel svelte e e montà suntun mus; compagnade di cinc des sôs siervis e partì daûr dai mes di David. E deventà cussì la sô femine.

Lis feminis di David

43David al veve cjolte ancje Achinoam di Izreel e lis tignì dutis dôs par sôs feminis. 44Saul i veve dade sô fie Mikal, femine di David, a Palti, fi di Lais, di Galim.