GJENESI (32)

Letôr: Armando Coletto

321Jevât prin dal dì, Laban al cjapà a bracecuel i siei nevôts e lis sôs fiis e ju benedì. Po Laban al partì e al tornà a cjase sô.

Vision di Macanaim

2Intant che Jacop al leve indenant pe sô strade, si presentarin i agnui di Diu. 3Co ju viodè, Jacop al disè: “Chest al è il campament di Diu” e i metè non al lûc Macanaim.

La pôre di Esaù

4Jacop al mandà indenant i mes par so fradi Esaù, te tiere di Seir, la campagne di Edom. 5Ur dè chest ordin: “I disarês cussì al gno paron, Esaù: Ve ce che ti mande a dî il to famei Jacop: Jo o ai stât forest in cjase di Laban e mi soi intardât fin cumò. 6O ai comprâts bûs e mus, besteam minût, fameis e siervis. O vuei fâi rivâ la gnove al gno paron par viodi se mi à a grât”. 7I mes a tornarin di Jacop disint: “O vin stât di to fradi Esaù. Anzit al ven lui incuintri a ti e al à cuatricent oms cun sè”. 8Jacop al cjapà un grant spavent e si sintì a glaçâ il sanc. Alore al dividè in doi campaments la int ch’e jere cun lui, la robe minude e grande. 9Dissal dentri di sè: “Se Esaù al va cuintri di un campament e lu tache, o podarai simpri salvâmi in chel altri”. 10Dissal Jacop: “Diu di gno pari Abram e Diu di gno pari Isac, Signôr, che tu mi âs ordenât: Torne te tô tiere e te tô patrie e jo ti darai une man, 11no mi merti ducj i plasês e dut il bonvolê che tu âs vût pal to famei. O vevi dome il gno baston par passâ il Gjordan, che al è chi, e cumò o soi in grât di fâ doi campaments. 12Salvimi des mans di gno fradi Esaù parcè che o ai pôre di lui. Che nol vegni e che nus fruci, la mari dutun cui fruts. 13Tu âs pûr dit: Ti colmarai di benefizis un sore chel altri e o fasarai deventâ la tô gjernazie come il savalon dal mâr, che no si rive nancje a contâlu cun tant che and è”. 14E Jacop al passà la gnot in chel lûc. Po al cjolè di ce che al veve par fâi un regâl a so fradi Esaù: 15dusinte cjavris e vincj becs, dusinte pioris e vincj rocs, 16trente camelis di lat cui lôr piçui, corante vacjis e dîs taurs, vincj mussis e dîs mussuts. 17Ju consegnà ai siei fameis, ognidun il so rodul di nemâi a part, e ur disè: “Lait denant di me e stait un pôc lontans un dal altri”. 18Al prin i dè chest ordin: “Cuant che gno fradi Esaù ti incuintrarà e ti domandarà: Di cui sêstu? Là vâstu? Di cui sono chescj nemâi devant di te?, 19tu i rispuindarâs: A son dal to famei Jacop, che al vûl fâi un regâl a Esaù, il so paron, e ancje lui al ven daûr di nô”. 20Al dè il stes ordin al secont e al tierç e a ducj chei che a cjaminavin daûr des mandriis: “Ve – dissal – cemût che o vês di fevelâi a Esaù cuant che lu cjatais; 21o vês di dîi: Ancje il to famei Jacop al sta rivant daûr di nô”. E di fat al diseve dentri di sè: “Lu bonarai cul regâl che o ai mandât denant di me; podopo mi presentarai ancje jo denant di lui e salacôr mi fasarà biel plait”. 22Il regâl al passà indenant e lui si fermà dute la gnot tal campament.

La lote di Jacop

23In chê stesse gnot, al jevà, al cjapà sù lis sôs dôs feminis, lis sôs dôs siervis, i siei undis fîs e al passà il flum a Jabok. 24Ju cjapà sù e ju fasè passâ l’aghe e al fasè passâ ancje dut ce che al veve cun sè. 25Dopo, Jacop al restà dibessôl. E un al lotà cun lui fin cuant che al cricà dì. 26Viodint che nol rivave adore di vincilu, i molà un colp te cidule dal ombul e a Jacop si dissipà l’ombul intant che al lotave cun lui. 27Dissal chel altri: “Molimi, che al ven dì!”, ma Jacop i rispuindè: “No ti moli fin che no tu mi âs benedît”. 28I domandà: “Ce non âstu?”. “Jacop” i rispuindè. 29E lui: “No ti clamaran plui Jacop ma Israel, parcè che tu âs tignût dûr cuintri Diu e cuintri i oms e tu le âs vinçude”. 30Jacop i fasè cheste domande: “Par plasê, disimi il to non”. Ma chel altri i rispuindè: “Parcè mi domandistu il gno non?” e, in chel, lu benedì. 31Jacop al clamà chel lûc Penuel “parcè che – dissal – o ai viodût Diu muse a muse e instès o ai vude salve la vite”. 32Cuant che al jevà il soreli, al veve za passât Penuel e al çueteave par vie dal ombul. 33Par chel, ancjemò in dì di vuê i fîs di Israel no màngjin mai il gnerf siatic che al è tal zûc de gjambe, parcè che chel al veve ufindût Jacop propit te cidule dal ombul, tal gnerf siatic.