1 SAMUEL (22)

Letôr: Lorenzo D'Agostini

DAVID INTAL DESERT

David sorestant di une bande di ribei

221David al partì di li e al lè a parâsi tal landri di Adulam. I siei fradis e dute la sô famee a vignirin a savêlu e a lerin jù ancje lôr cun lui. 2Ducj chei che no vevin nuie, chei che a jerin cjamâts di debits, chei che a jerin malcontents si introparin tor di lui e al deventà il lôr caporion. And jere cun lui un cuatricent di lôr. 3Di li David al lè a Mizpe di Moab e i disè al re di Moab: “Lasse che gno pari e mê mari a restin cun vualtris fin che no savarai ce che Diu al varà distinât par me”. 4E ju lassà li dal re di Moab e lôr a restarin cun lui dut il timp che David al restà platât. 5Il profete Gad i disè a David: “No sta restâ in chel ripâr alì. Partìs e va te tiere di Gjude”. David al partì e al rivà tal bosc di Cheret.

Stermini dai dissendents di Eli

6Saul al vignì a savê che a vevin cjatât David e i oms che a jerin cun lui. Saul al jere a Gabae, sentât sot il tamarîs dal çuc, cu la sô lance in man, e ducj i siei graduâts a jerin impilâts ator di lui. 7Saul ur disè ai uficiâi che a jerin dongje di lui: “Scoltaitmi mo, beniaminits! Crodêso che il fi di Jesse us dedi ancje a vualtris cjamps e vignâi e che us meti sorestants di mil e sorestants di cent, 8che o tramais intune cuintri di me? Nissun no mi vise cuant che gno fi al à trainis cul fi di Jesse; nissun nol à dûl di me e no mi vise che gno fi al à stiçât il gno famei saborantlu cuintri di me, come che al sta sucedint vuê”. 9Doeg l’edomit, che al jere daprûf dai uficiâi di Saul, al cjapà la peraule e al disè: “Jo o ài viodût il fi di Jesse che al rivave a Nob in cjase di Achimelec, fi di Achitub. 10Chel al à interpelât il Signôr par lui, lu à furnît di spese e i à ancje consegnade la spade di Golie il filisteu”. 11Alore Saul al mandà a clamâ il predi Achimelec, fi di Achitub, e dute la sô famee, i predis di Nob, e ducj si presentarin denant dal re. 12Dissal Saul: “Scolte mo, fi di Achitub!” e chel altri i rispuindè: “Ve chi che o soi, paron”. 13Saul i disè: “Parcè vêso tramât cuintri di me, tu e il fi di Jesse? Tu i âs dât il pan e une spade e tu âs interpelât Diu par lui, par che si rivolti cuintri di me, come che mi sucêt cumò”. 14Achimelec i rispuindè al re: “E cui alore, di ducj i tiei fameis, si puedial metilu a pâr cun David, il fedêl, il ginar dal re, il sorestant di chei che a tegnin di voli la tô persone, chel che al à puartât tant te tô cjase? 15Àio tacât dome vuê a interpelâ Diu par lui? Mancjarès! Che il re no se cjapi gran ni cul so famei ni cun dute la sô int, parcè che il to famei nol saveve nuie di nuie di cheste cuistion, ni piç ni pôc”. 16Il re i rispuindè: “Aromai, Achimelec, tu âs di murî, tu e dute la tô famee!”. 17Il re ur dè ordin ai cursôrs che a jerin dongje di lui: “Vignît indenant e copait i predis dal Signôr, che ancje lôr i àn dade cuarde a David, che a savevin che al scjampave, e no mi àn visât pêl”. Ma lis vuaitis dal re no volevin meti lis mans intor ai predis dal Signôr par copâju. 18Alore il re i disè a Doeg: “Tu passe chi e fâs fûr i predis!”. Doeg l’edomit al lè dongje e al copà lui i predis: in chê dì al maçà otantecinc oms, che a vevin ducj l’efod di lin. 19E Nob, la citât dai predis, Saul le passà a fîl di spade, oms, feminis e ducj i frututs, ancje chei di tete, bûs, mus e pioris. 20Al rivà a scjampâ dome un fi di Achimelec, fi di Achitub. Al veve non Ebiatar e si puartà a salvament daprûf di David. 21Ebiatar i contà a David che Saul al veve sassinât i predis dal Signôr, 22e David i disè: “O savevi ancjemò in chê dì che Doeg l’edomit al jere aventi e che al varès visât di sigûr Saul. O soi jo responsabil de vite di dute la tô int! 23Reste cun me e no sta vê nissune pôre di sorte: chel che al cirarà di fâmi fûr me al cirarà di fâti fûr ancje te, par chest tu sês sot di une buine vuaite”.