1 SAMUEL (21)

Letôr: Elena Ferro

211David si cjapà sù e al partì, biel che Gjonate al tornave in citât.

David li dal predi Achimelec

2David al rivà a Nob in cjase dal predi Achimelec. Chel si presentà dut spaurît denant di David e i domandà: “Parcè sêstu dibessôl e no ’nd esal nissun cun te?”. 3David i rispuindè al predi Achimelec: “Il re mi à dât chest ordin: Nissun nol à di savê ce che ti ài mandât a fâ e ce ordins che ti ài dât. Rivuart ai miei oms, ur ài dit di cjatâsi tal tâl puest. 4Cumò, se tu âs sot man cinc pans, dàmai, o ce che tu âs a puart”. 5Il predi i rispuindè: “No ài sot man pan ordenari ma dome pan benedît, a pat naturalmentri che i tiei oms no vedin vût rapuarts cun feminis”. 6David i rispuindè al predi: “Po sigûr! Nus àn inibidis lis feminis, come simpri cuant che si tache une campagne, e i oms a àn la nature monde. Al è un viaç par cont nestri, ma ti garantìs che vuê a son monts in merit a ce che tu disis tu”. 7Alore il predi i esibì ce che al veve benedît, par vie che no ’nd jere altri pan, dome chel de oblazion, chel che si tirilu vie di denant dal Signôr par rimplaçâlu cul pan fresc cuant che si lu gjave. 8Al jere però aventi, in chê stesse dì, un famei di Saul, fermât denant dal Signôr. Al veve non Doeg l’edomit e al jere il prin dai pastôrs di Saul. 9Dissal David a Achimelec: “No âstu a puartade di man une lance o une spade? No ài cjolt daurmi ni une spade ni lis armis, cu la presse di fâ ce che mi veve ordenât il re”. 10Il predi i rispuindè: “La spade di Golie il filisteu, che tu âs fruçât te valade dal Terebint, e je li, invuluçade tune manteline daûr dal efod. Se tu vûs, cjolite, che no ’nd è altris culì”. David i rispuindè: “No ’nd è une compagne di chê. Dàme!”.

David li dal re filisteu Achis

11David si cjapà sù e in zornade al fuì lontan di Saul e al rivà li di Achis, re di Gat. 12Ma i fameis di Achis i diserin: “No esal David, il re de tiere? No esal lui che a cjantavin balant:

Saul al à fat fûr i siei mil

e David i siei dismil?”.

13David al pensà parsore di chestis peraulis e al cjapà grande pôre di Achis, re di Gat. 14Alore al fasè il mat presince di lôr e al fasè fente di jessi lât vie di cjâf: al tamburave sui batecui de puarte e al lassave gotâ la salive jù pe barbe. 15Dissal Achis ai siei fameis: “Po no viodêso che al è un biât matuç? Parcè mal menaiso denant di me? 16Àio dibisugne di mats jo, che mi menais dongje un altri a fâmi pierdi timp cu lis sôs matadis? Nol jentrarà migo in cjase mê un om di chest stamp culì?”.