1 SAMUEL (20)

Letôr: Stefania Valle

Aleance di Gjonate cun David

201Scjampât di Naiot di Rame, David al lè di Gjonate a dîi: “Ce àio fat, ce colpe àio jo, ce delit i àio fat a to pari, che al à dome chê di copâmi?”. 2I rispuindè chel altri: “No sta nancje insumiâti une tâl! No tu murarâs par mai. Gno pari nol fâs nissune robe, impuartante o no, cence interpelâmi me. Parcè mo gno pari varessial di vêmi tignude platade une robe di cheste sorte? Nancje par insium!”. 3David al fasè chest zurament: “To pari al sa masse ben che jo e te o lin d’acuardi e al à pensât: Gjonate nol à di savênt nuie, che no se cjapi a cûr. Ma vêr come che il Signôr al è vîf e che tu sês vîf ancje tu, fra me e la muart al è zaromai dome un pas!”. 4Dissal Gjonate: “Jo ce varessio di fâ mo par te?”. 5David i rispuindè a Gjonate: “Doman e je la lune gnove e mi tocje di sentâmi a gustâ cul re, ma tu tu mi lassarâs partî e jo o starai scuindût te campagne fintremai a la tierce sere. 6Se to pari al vûl savê parcè che no soi, tu i disarâs cussì: David mi à domandât e mi à insistût di fâ un salt fint a Betlem, te sô citât, che a fasin il sacrifici di ogni an par dute la famee. 7Se al dîs: Bon!, il to famei al pò stâ in pâs, ma se si inrabie, ten a ments che al à distinât di ruvinâmi. 8Mostre il to boncûr viers dal to famei midiant che tu tal âs unît a ti cuntun pat in non dal Signôr e, se o ài sgarât in alc, fâsimi fûr daurman. Parcè menâmi di to pari?”. 9Gjonate al cjapà la peraule: “No sta nancje pensâle une robe dal gjenar! Se jo o fos sigûr che gno pari al à distinade la tô ruvine, tu puedis crodi se no ti visarès!”. 10Alore David i domandà a Gjonate: “Cui mi fasaraial savê se to pari al rispuindarà di inrabiât?”. 11Gjonate i rispuindè a David: “Dài, anìn in campagne”.

A jessirin ducj i doi fûr pe campagne. 12Gjonate i disè a David: “Pal Signôr, Diu di Israel! Jo o interpelarai gno pari doman o la tierce dì come cumò: se i va drete a David, e jo no mandi nissun a fâti savê un alc, 13il Signôr i mandi a Gjonate chest mâl e che al zonti ancje chest altri! Se gno pari al distinarà di ruvinâti, jo ti mandarài a visâ e ti lassarai lâ; tu ti ’nt larâs san e salf e che il Signôr al sed cun te come che al à vût stât cun gno pari! 14Se o sarai ancjemò in vite, cîr di mostrâmi il boncûr dal Signôr. Se invezit o sarai muart, 15no sta mai lassâ la mê cjase cence il to boncûr. Cuant che il Signôr al varà splanâts de face de tiere ducj i nemîs di David, 16che il non di Gjonate nol vegni scancelât de cjase di David; senò il Signôr i domandarà cont ai nemîs di David”. 17Gjonate al tornà indaûr a zurâi a David, parcè che i voleve ben cun dut il cûr.

Gjonate al jude David a scjampâ

18Gjonate i disè: “Doman e je la lune gnove e ducj a varan vonde ce dî che no tu sês e che la tô place e je vueide. 19Passandoman si incuarzaran ancjemò miei che no tu sês. Alore tu larâs tal lûc là che tu jeris lât la dì di chê altre cuistion e tu starâs sentât sun chel çuc che tu sâs. 20Passandoman jo o tirarai trê frecis di chê bande li, come par tirâ tal bersai. 21O mandarai il famei: Cor, cîr fûr la frece!, Se i disarai al famei: La frece e je plui in ca di te, cjapile sù!, salte fûr, che par te e va ben e nol è ce vê pôre, come che al è vêr che il Signôr al è vîf. 22Ma se invezit i disarai al zovin: La frece e je plui in là di te!, scjampe, che al è il Signôr che ti mande lontan. 23In merit a la peraule che si vin dade jo e te, al è testemoni il Signôr fra nô doi par simpri”.

24E cussì David al lè a platâsi te campagne. Si fasè la lune gnove e il re si comodà pal gustâ. 25Il re si sentà te sô place di simpri, cuintri il mûr. Gjonate si comodà in face, Abner si sentà a flanc di Saul e il puest di David al restà vueit. 26Saul però nol disè verbo ta chê dì. Al pensà: “Al è un câs; si viôt che nol è mont”. 27Tal indoman de lune gnove, la seconde dì, il puest di David al restà indaûr vueit e Saul i disè a so fi Gjonate: “Parcè po il fi di Jesse no esal vignût a gustâ ni îr ni vuê?”. 28Gjonate i rispuindè a Saul: “David mi à domandât e al à insistût par podê lâ a Betlem. 29Mi à dit: Lassimi lâ, par plasê, che o vin un sacrifici di famee in citât e i miei fradis mi àn dit che o ledi ancje jo; pa la cuâl, se tu mi âs a grât, lassimi fâ un salt e lâ a viodi dai miei fradis. Ve, parcè che nol è vignût a gustâ cul re”. 30Saul al pierdè i rispiets cuintri di Gjonate e i berlà: “Fi di une sdrondine! Come se no savès che tu tegnis pal fi di Jesse, pe tô vergogne e pe vergogne de nature di tô mari! 31Fintremai che il fi di Jesse al sarà in chest mont, no tu sarâs sigûr ni tu ni il to ream. Mandilu a cirî e menimal dongje, che al à di jessi copât”. 32Gjonate i rispuindè a so pari Saul e i disè: “Parcè po varessial di murî? Ce àial fat?”. 33Alore Saul i lè cu la sô lance parmìs decidût di fâlu fûr, e Gjonate al capì che so pari al jere zaromai rissolût di maçâ David. 34Gjonate al jevà sù de taule, imborât di rabie, e nol tocjà bocjade te seconde zornade dal mês, parcè che al penave par vie di David e di so pari che lu veve ufindût a muart.

35Tal indoman a buinore, Gjonate al lè fûr te campagne par incuintrâsi cun David; al veve daûrsi un famei ancjemò zovenut. 36I disè al famei: “Cor, va a cirî lis frecis che jo o tirarai”. Il famei al corè e Gjonate al tirà la frece in mût e maniere di passâi denant. 37Cuant che il famei al rivà tal lûc de frece che al veve trat, Gjonate i berlà: “La frece no ese di là di te?”. 38Gjonate i berlà indaûr al famei: “Svelt! Spessee e no sta fermâti!”. Il famei di Gjonate al regonà la frece e je puartà al so paron. 39Il famei no si scrupulave di nuie, dome Gjonate e David a savevin di ce che si tratave. 40Gjonate i consegnà lis armis al so famei e i disè: “Va e puarte cheste robe in citât”. 41Biel che il famei al tornave indaûr, David al jevà sù di daûr de grumbule e si butà trê voltis cu la muse par tiere; po si cjaparin a bracecuel e a vairin insieme che no rivavin a bonâsi. 42Gjonate i disè a David: “Va in pâs! Rivuart al zurament che si vin fat ducj i doi in non dal Signôr, che il Signôr al fasi di testemoni par simpri fra me e te, fra la mê e la tô gjernazie”.