1 SAMUEL (18)

Letôr: Francesca Zanini

Amicizie e aleance di Gjonate cun David

181A pene che al finì di fevelâi a Saul, l’anime di Gjonate si peà a l’anime di David e Gjonate i volè ben tant che a se stes. 2Saul lu fasè restâ alì e no lu lassà tornâ di so pari. 3Gjonate al fasè un pat cun David, stant che i voleve ben come a se stes: 4Gjonate si gjavà la manteline che al veve intorsi e je dè a David e ancje la munture di vuere, comprendude la spade, l’arc e il cinturon. 5Ogni volte che al partive, pardut là che lu mandave Saul, David al vinceve e Saul lu metè in teste dai soldâts. Al jere cjalât di bon voli di dut il popul e ancje dai graduâts di Saul.

Gjelusie di Saul

6Tal lôr tornâ indaûr, cuant che David al tornà dongje dopo di vê fat fûr il filisteu, lis feminis a jessirin di dutis lis citâts di Israel denant dal re Saul a cjantâ e a balâ cun tamburei, cun scriui di ligrie e cun sistris. 7Lis feminis, balant, a cjantavin:

“Saul al à fat fûr i siei mil

e David i siei dismil!”.

8Saul s’inrabià cence fin e la robe no i lè jù par mai. Al disè: “A David i àn dâts dismil e a mi dome mil. Al mancje dome che al deventi re!”. 9E d’in chê dì, Saul al deventà gjelôs di David.

Atentât a la vite di David

10Tal indoman, un spirt trist di Diu al plombà intor di Saul, che al lè fûr di sè propit in cjase sô. David al sunave la citare compagn di chei altris dîs e Saul al veve la lance in man. 11Saul al bricà la sô lance e al berlà: “Cumò o sfracai David tal mûr!”, ma David al rivà a scjuvâlu doi viaçs. 12Saul al vè pôre di David parcè che il Signôr al jere cun lui e al veve implantât Saul. 13Alore Saul lu parà fûr e lu metè a cjâf di mil: al jessive e al jentrave in teste dal popul. 14Ogni volte che al tacave, David al veve furtune e il Signôr al jere de sô bande. 15Viodint che i levin dutis lis robis a bon fin, Saul al veve rivuart di lui, 16ma ducj, in Israel e in Gjude, i volevin ben a David, che al partive e al tornave dongje simpri in teste dal popul.

Insidiis di Saul. Matrimoni di David

17Saul i disè a David: “Ve mê fie Merab, la prime; te doi a ti. Baste dome che tu sedis fuart e che tu sepis batiti ben pes vueris dal Signôr”. Saul al pensave: “No pues fâlu fûr jo; al à di murî par mans dai filisteus”. 18David i rispuindè a Saul: “Cui soio jo e ce riunde àio, ce ese la famee di gno pari in Israel, che o puedi deventâ ginar dal re?”. 19Ma cuant che al rivà il moment di dâi a David la fie di Saul, Merab, je derin a Adriel di Mecole.

20Tal fratimp, Mikal, fie di Saul, e pierdè il cjâf daprûf di David e jal contà a Saul, che al cjapà la robe in dolç. 21Al pensà: “Jo je doi, ma e sarà par lui un tramai e la man dai filisteus lu fruçarà”. Saul i disè dôs voltis a David: “Vuê tu deventarâs gno ginar”. 22Alore Saul ur dè ai siei fameis chest ordin: “Fevelait a David d’ascôs e disêtji: Il re ti à a grât e ancje i siei fameis ti vuelin ben; devente duncje ginar dal re”. 23I fameis di Saul i ripeterin chestis peraulis tes orelis a David, ma David ur rispuindè: “Us semeial une cagnere deventâ ginar dal re? Jo o soi dome un puar om e o salti fûr di puare int”. 24I fameis di Saul i contarin: “David al à dit cussì e cussì”. 25Saul ur rispuindè: “O vês di dîi cussì a David: Il re nol vûl savêdint di paiaments di sorte pal maridaç, ma al vûl cent prepuzis di filisteus, parcè che al à di svindicâsi dai nemîs dal re”. Saul al smicjave invezit di fâ colâ David tes sgrifis dai filisteus. 26I fameis di Saul i riferirin a David chestis peraulis e lui al cjatà che la robe e podeve lâ, tratantsi di deventâ ginar dal re. Nol jere nancje spirât il timp, 27che David si preparà pe campagne, e al partì cui siei oms. Al copà dusinte filisteus e al puartà cjase i lôr prepuzis e jai contà al re su la muse par deventâ so ginar. Alore Saul i dè sô fie Mikal.

Struc de storie di Saul e di David

28Saul al scugnì rindisi che il Signôr al jere cun David e che Mikal, fie di Saul, i voleve ben. 29Alore Saul al vè ancjemò plui pôre di David e cuintri di lui i bulì dentri une asse par ducj i dîs de sô vite. 30I sorestants dai filisteus a faserin une campagne daûr chê altre ma ogni volte che a tacavin, David al vinceve plui lui che no ducj i graduâts di Saul, e la int a vevin ducj ce dî di lui.