1 SAMUEL (17)

Letôr: Andrea Picco

Il gigant Golie e David

171I filisteus a regonarin lis lôr schiriis par tacâ vuere, si concentrarin a Soco di Gjude e si camparin jenfri Soco e Azeke, a Efes-Damim. 2Saul e i israelits si derin cunvigne e si camparin te valade dal Terebint, e si meterin in schirie in face dai filisteus. 3I filisteus a jerin su la mont di une bande e i israelits a jerin su la mont di chê altre; tal mieç e jere une concje.

4Des schiriis dai filisteus al saltà fûr il plui bulo par stiçâju. Al veve non Golie, di Gat, e al jere alt sîs comedons e une cuarte. 5Sul cjâf al veve un elmet di bronç e al jere riviestût di une corasse di fier a scais; la corasse e pesave cincmil siclis di bronç. 6Tes gjambis al veve doi gjambâi di bronç fin tai sghirets e un javelot di bronç a cavalot des spalis. 7Il len de sô lance al jere tant che un subli di tiessidôr e la spice de sô lance e pesave siscent siclis di fier. Denant di lui al marçave il scudîr. 8Si campà denant des schiriis dai israelits e ur berlà: “Parcè po sêso sortîts in schirie par combati? No soio jo il filisteu e vualtris no sêso i fameis di Saul? Cjataitsi fûr un om che al vegni a frontâmi. 9Se, batintsi, al rivarà a tignîmi teste e a batimi, alore nô o starìn sot di vualtris; ma se o vinç jo e lu sfracai, alore o varês di stâ vualtris sot di nô e o sarês nestris sotans”. 10Il filisteu al zontà: “Jo vuê ur ài butade une sfide ai soldâts di Israel. Mandaitmi ca un om e si frontarìn nô doi dibessôi!”. 11Cuant che Saul e dute la trope di Israel a sintirin chest sproc dal filisteu, par lôr e fo une copete e a croderin che ur des di volte il sanc.

12David al jere fi di un efratit di Betlem di Gjude, che al veve non Jesse e che al veve vot fîs. Chest om, ai timps di Saul, al jere vieli e une vore in là cui agns. 13I trê fîs plui grancj di Jesse a partirin pe vuere daûr di Saul. I siei trê fîs che a partirin pe vuere a vevin non, il plui grant Eliab, il mezan Abinadab e il tierç Same. 14David al jere il plui piçul e i trê a partirin daûr di Saul. 15Al cjapave e al molave il servizi di Saul e al passonave il trop di so pari a Betlem.

16Il filisteu si presentave denant di lôr a buinore e sore sere e al fasè chê liende par corante dîs. 17Jesse i disè a so fi David: “Puartiur ai tiei fradis chest miezut di forment brustulît e chestis dîs fuiacis, e va svelt dai tiei fradis, tal campament. 18Chescj dîs tocs di formadi tu jai puartarâs al sorestant dai mil. Tu ti informarâs di cemût che a stan i tiei fradis e tu mi puartarâs la lôr pae. 19A son cun Saul e cun ducj i oms di Israel te valade dal Terebint, che a stan fasint vuere cuintri dai filisteus”. 20David al jevà denant dì, i lassà in consegne la mandrie a un vuardean, al cjapà sù la çacule e al partì come che i veve ordenât Jesse. Al rivà tal campament juste cuant che i soldâts a saltavin fûr par lâ a postâsi e a devin il berli di vuere. 21Israelits e filisteus si plaçarin schirie ripet schirie. 22David al lassà la sô cjame tes mans di chel che al tignive a ments lis çaculis, al corè là che a jerin i soldâts e ur domandà ai siei fradis cemût ch’e leve. 23Biel che al steve fevelant, ve che il campion, di non Golie, il filisteu di Gat, al vignì fûr des schiriis dai filisteus. Al tornà a dî lis peraulis che al veve dit simpri e lu sintì ancje David. 24A pene che a lumarin l’om, ducj i israelits a scjamparin lontan di lui e si spirtarin a muart.

25I oms di Israel a diserin: “Vêso viodût ce om che al ven indenant? Al ven sù par sfidâ Israel. Chel che lu distirarà, il re lu jemplarà di ricjecis, i darà sô fie e al sfrancjarà des tassis la sô cjase paterne in Israel”. 26David ur domandà a di chei oms che a jerin aventi: “Ce varaial chel che al distirarà chest filisteu e che al pararà jù la vergogne di Israel? Cui esal chest filisteu cence circuncision, che al olse a tirâ a ciment lis schiriis dal Diu vîf?”. 27Il popul i rispuindè compagn di chei altris: “Chel che lu distirarà, al varà cussì e cussì”. 28So fradi il plui grant, Eliab, lu sintì che al resonave cui oms e Eliab se cjapà cuintri di David e i disè: “Ce sêstu vignût a fâ culì? A di cui âstu lassadis lis pioris tal desert? O sai che tu ti crodis cuissà cui e che tu masanis simpri alc dentri vie: tu tu sês vignût par viodi a combati”. 29Dissal David: “Ce àio fat? No si puedial plui nancje fevelâ?”. 30Si slontanà di lui e al lè di un altri. I domandà la stesse robe e i rispuinderin compagn.

31Cualchidun al sintì lis peraulis di David e al lè a contâi dut a Saul, che lu mandà a clamâ.

32David i disè a Saul: “No vês di butâsi jù in chê maniere par colpe di chel li! Il to famei al larà a frontâ il filisteu”. 33Ma Saul i rispuindè a David: “No tu puedis metiti cuintri di chest filisteu e batiti cuintri di lui, parcè che tu tu sês un frutat e lui un soldât che al à combatût di zovin in sù”. 34Ma David i disè a Saul: “Cuant che il to famei al jere a passonâ lis pioris di so pari e che al rivave un leon o un ors a arcâ une piore dal rodul, 35jo i corevi daûrji, lu brincavi e je gjavavi fûr de sô bocje. E se mi faseve cuintri, lu gafavi pes gramulis e lu sdrondenavi fin che nol deve l’ultin sgrip. 36Il to famei al à batût il leon e l’ors e a di chest filisteu cence circuncision i capitarà compagn di lôr, za che al à vût il fiât di sfidâ lis schiriis dal Diu vîf!”. 37David al continuà: “Il Signôr mi à liberât des sgrifis dal leon e dal ors e al rivarà ben a gjavâmi ancje des çatis di chest filisteu!”. Alore Saul i disè a David: “Va, e che il Signôr al sei cun te!”. 38Saul al riviestì David di dute la sô munture, i metè sul cjâf un elmet di bronç e i metè intor ancje une corasse di fier. 39I metè a David la sô spade tor de vite, parsore de munture. David al provà a lâ indenant ma nol rivave, che nol jere usât, e i disè a Saul: “No rivi nancje a çugnâmi cun chescj argagns, che no soi usât”. Alore lu sbaraçarin di dut.

40David al cjapà sù il so baston e al sielgè, tal ruiuç, cinc claps slis e ju metè tal so sac di pastôr; e po, cu la fionde in man, al marçà cuintri dal filisteu.

41Il filisteu si sdongjà simpri plui di David e denant al veve chel che i puartave il scût. 42Il filisteu al cjalà ator e, cuant che al lumà David, al scomençà a sbeleâlu parcè che al jere ancjemò frutat; al jere rossit e une vore ben fat. 43Il filisteu i disè a David: “Soio un cjan che tu vegnis cuintri di me cuntun baston?” e il filisteu al maludì David in non dai siei dius. 44Il filisteu i disè a David: “Anìn ca che ur doi la tô cjar ai ucei dal cîl e a lis bestiis de campagne!”. 45Ma David al rispuindè al filisteu: “Tu tu vegnis cuintri di me cun spade, lance e javelot; jo invezit o marci cuintri di te cul non dal Signôr des schiriis, il Diu des schiriis di Israel che tu lis âs tiradis a ciment. 46Cumò il Signôr ti metarà tes mês mans; jo ti distirarai, ti cjonçarai il cjâf e ur darai propit vuê il to cadavar e i cadavars de marmae dai filisteus ai ucei dal cîl e a lis bestiis salvadiis. Dut il mont si nacuarzarà che and è un Diu in Israel, 47e dute cheste int e palparà che nol è cu la spade o cu la lance che il Signôr al fâs vinci, parcè che il Signôr al è lui il paron de vuere e us met lui tes nestris mans”. 48A pene che il filisteu al vignì indenant e si presentà denant di David, chel al saltà fûr des schiriis e i corè incuintrii al filisteu. 49Al metè la man tal so sac e al gjavà fûr un clap, che lu tirà cu la fionde. I rivà al filisteu juste tal cerneli; il clap i jentrà tal cerneli e al plombà cu la muse par tiere. 50Cussì David al vincè il filisteu cu la fionde e cuntun clap; al butà abàs il filisteu e lu copà, che no ’nd jere spade tes mans di David. 51David al corè e al plombà parsore dal filisteu; i gjavà la spade, le tirà fûr de fodre, al gafà il filisteu e i cjonçà parie il cjâf. I filisteus, viodint che il lôr plui bulo al jere muart, le tovarin.

52I oms di Israel e di Gjude, si butarin daûr di lôr cul berli di vuere e ur sterin sot fintremai dongje di Gat e fint a lis puartis di Ekron. I muarts filisteus a restarin su la strade, scomençant di Saarim fint a Gat e a Ekron. 53I israelits a tornarin indaûr discjadenâts e a puartarin vie dut ce che a cjatarin tal campament dai filisteus. 54David al cjapà il cjâf dal filisteu e lu puartà a Gjerusalem. Lis sôs armis lis metè te sô tende.

David al ven presentât al re Saul

55Viodint David a lâi incuintri al filisteu, Saul i veve domandât a Abner, sorestant dal esercit: “Abner, fi di cui esal chel zovin alì?”. E Abner i rispuindè: “Come che al è vêr che tu tu sês vîf, re, no sai propit nuie!”. 56Dissal il re: “Informiti di cui che al è fi chest fantaçut”. 57Cuant che David al tornà indaûr, dopo di vê copât il filisteu, Abner lu cjapà e lu menà presince di Saul, simpri cul cjâf dal filisteu te sô man. 58Saul i domandà: “Fantat, di cui sêstu fi?”. I rispuindè David: “Dal to famei Jesse di Betlem”.