1 SAMUEL (16)

Letôr: Giorgio Stori

SAUL E DAVID

DAVID IN CJASE DI SAUL

Consacrazion di David

161Il Signôr i disè a Samuel: “Âstu di stâ trop ancjemò a vaî par Saul cuant che jo lu ài butât di bande par che nol regni plui su Israel? Jemple di vueli il to cuar e va! Ti mandi di Jesse di Betlem, parcè che mi soi sielzût un re framieç dai siei fîs”. 2Dissal Samuel: “Cemût fâsio a lâ? Saul al vignarà a savêlu e mi coparà!”. Ma il Signôr al zontà: “Tu cjolarâs cun te une mange e tu disarâs: O soi vignût a fâi un sacrifici al Signôr. 3Tu invidarâs al sacrifici ancje Jesse e ti fasarai savê jo ce che tu âs di fâ: tu mi onzarâs chel che ti disarai jo”. 4Samuel al fasè ce che il Signôr i veve ordenât. Cuant che al rivà a Betlem, i anzians de citât i vignirin incuintri ducj spaurîts e i domandarin: “Sêstu vignût cun buinis intenzions, profete?”. 5Ur rispuindè Samuel: “Po sigûr! O soi vignût a ufrîi un sacrifici al Signôr. Smondeaitsi e vignît cun me pal sacrifici”. Al smondeà Jesse e i siei fîs e ju invidà pal sacrifici. 6Cuant che a rivarin e che Samuel al lumà Eliab, dissal dentri di sè: “Sigûr che il Signôr al à denant di sè il so consacrât!”. 7Ma il Signôr i disè a Samuel: “No sta lassâti inceâ dal so aspiet ni parcè che al è un toc di om, che jo lu ài scartât. Jo no cjali ce che al cjale l’om, parcè che l’om al cjale l’aparince ma il Signôr al cjale il cûr”. 8Jesse al clamà Abinadab e lu fasè passâ denant di Samuel, chel al disè: “Nancje chest culì no lu à sielzût il Signôr”. 9Jesse al fasè passâ Same, ma Samuel al disè: “Nancje chest chi no lu à sielzût il Signôr”. 10E cussì Jesse al fasè passâ denant di Samuel i siei siet fîs, ma Samuel i disè a Jesse: “Il Signôr no ’nd à sielzûts nissun di chescj chi”. 11I domandà a Jesse: “No âstu nissun altri fi?” e chel altri i rispuindè: “Al sarès ancjemò il plui piçul, che al è a passon cu la mandrie”. Alore Samuel i disè a Jesse: “Mandimal a clamâ; no si sentarìn in taule finamai che nol è rivât ancje lui”. 12Jesse lu mandà a clamâ: al jere rossit, cun doi vôi che ce, e tant ben fat che mai. E il Signôr al disè: “Jeve sù e ongilu, che al è lui!”. 13Samuel al cjolè il cuar dal vueli e lu ongè a preference dai siei fradis. Il spirt dal Signôr al plombà parsore di David tacant d’in chê dì in ca. Rivuart a Samuel, si metè in viaç e al tornà a Rame.

David in cjase di Saul

14Il spirt dal Signôr al veve implantât Saul e un spirt di chei triscj, mandât dal Signôr, lu fasè sbalsâ di un continui. 15Alore i fameis di Saul i diserin: “Un spirt trist di Diu ti fâs cjapâ un spavent daûr l’altri. 16Il nestri paron che al ordeni e i fameis che ti servissin ti ciraran un om che al sedi bon di sunâ la citare: cuant che un brut spirt di Diu ti plombarà intor, lui al sunarà e tu ti sintarâs racreât”. 17Alore Saul ur disè ai siei fameis: “Cjataitmi fûr un che al suni ben e menaitmal culì”. 18Un famei al cjapà la peraule e al disè: “O ài viodût un fi di Jesse, di Betlem: al è bon di sunâ e al è bulo ancje tal combati, al è spedît di peraule e si presente ben e il Signôr al è cun lui”. 19Saul al mandà alore il so mes di Jesse cun chest ordin: “Mandimi to fi David, chel che al è cul trop”. 20Jesse al prontà un mus, al proviodè pan e une bufule di vin, un cavret e i mandà dut a Saul midiant di so fi David. 21David al rivà di Saul e al tacà a servîlu. Saul i volè subit un ben di vite e David al deventà il so scudîr. 22Saul i mandà a dîi a Jesse: “David che al resti cun me, che lu ài cjapât di bon voli”. 23E cussì ogni volte che il spirt di Diu al tormentave Saul, David al cjapave sù la citare e al sunave: alore Saul si bonave, al steve miei e il spirt trist si slontanave di lui.