1 SAMUEL (15)

Letôr: Marina Forgiarini

Un’altre infedeltât di Saul

151Samuel i disè a Saul: “Il Signôr mi à mandât me a ongiti re parsore dal so popul Israel. Scolte alore ce che al dîs il Signôr. 2Il Signôr des schiriis al dîs cussì: O soi rissolût di fâi paidî a Amalec ce che i à fat a Israel taiantji la strade cuant che al saltave fûr dal Egjit. 3Cumò cjapiti sù e peste Amalec avodantlu al svinidriment cun dute la sô robe. No sta vê nissune remission di sorte cun lui; mace oms e feminis, fruts e ancje chei di tete, bûs e pioris, camêi e mus”. 4Saul al clamà dongje il popul e lu passà in riviste a Telaim: dusintemil a pît e dismil di Gjude. 5Saul al lè indenant fint a la citât di Amalec e al tindè la gafe tal foran. 6Dissal Saul ai kenits: “Lait, disseparaitsi dai amalecits, che no us finissi a messet di lôr, parcè che vualtris o vês cjalât di bon voli ducj i israelits cuant che a saltavin fûr dal Egjit”. E i kenits si dividerin dai amalecits. 7Saul al batè i amalecits scomençant di Avile jù jù in direzion di Sur, a jevade dal Egjit. 8Al cjapà vîf Agag, re dai amalecits, e al passà dut il popul a fîl di spade, par meti in pratiche il svinidriment. 9Saul e i siei soldâts però a sparagnarin Agag e i miôrs tocs dal besteam minût e grant, vadì dutis lis bestiis plui ben pecoladis e i agnei; tune peraule, dut ce che al jere di miôr, che no volevin afat distinâlu al svinidriment. Il besteam plui scart e che nol valeve trop, chel sì che lu avodarin al svinidriment.

Saul al è refudât di Diu

10Alore il Signôr i fevelà a Samuel cussì: 11“Mi pintìs di vê metût re Saul, parcè che si è divoltât di me e nol à fat gran ce che i vevi ordenât”. Samuel, displasût di cûr, al berlà viers dal Signôr dute la mari gnot.

12Tal indoman Samuel al partì par lâ incuintri a Saul. I contarin: “Saul si invià viers di Karmel par fâ sù un colonel di memorie; po al partì plui lontan e al lè jù des bandis di Galgale”. 13Samuel al rivà di Saul e Saul i disè: “Che il Signôr ti benedissi! O ài fat dut ce che mi à ordenât il Signôr”. 14Ma Samuel i domandà: “Ce sono chescj butulaments di pioris che a rivin tes mês orelis e chest mungulâ di nemâi che o sint?”. 15I rispuindè Saul: “Ur ài vin strafuîts ai amalecits, parcè che il popul al à sparagnât il miôr dal besteam minût e grant cun chê di ufrîal al Signôr to Diu in sacrifici. Il rest lu vin avodât al svinidriment”. 16Alore Samuel i vosà a Saul: “Vonde, vonde! Lasse che ti conti ce che il Signôr mi à fat savê usgnot passade”. “Fevele!” dissal chel altri. 17E Samuel: “Par piçul che tu ti sintissis dentri di te, no jeristu mo il sorestant des tribûs di Israel? Il Signôr ti à onzût re sore di Israel. 18Ti à mandât a combati e ti à dit: Va, avode al svinidriment chê intate, i amalecits, stâur sot fin che no ’nt reste nancje un. 19Parcè no i âstu ubidît al Signôr? Parcè sêstu plombât sul rafât e âstu fat ce che i displâs al Signôr?”. 20Saul i rispuindè a Samuel: “Jo i ài ubidît al Signôr! O soi pûr lât a combati là che mi à mandât, o ài strissinât fûr Agag, re di Amalec, e o ài distinât al svinidriment Amalec. 21Tal rafât, la int e à cjolt, ce piçul ce grant, il miôr che al jere bandît par ufrîal al Signôr to Diu a Galgale”.

L’ubidience e vâl plui che no i olocauscj

22Ma Samuel i disè:

“Il Signôr aial pice di olocauscj e di ufiertis

compagn de ubidience a ce che al dîs il Signôr?

Propit cussì: l’ubidience e je miôr dal sacrifici,

il jessi mugnestris al vâl plui dal gras dai rocs!

23Un pecjât di striament, ve la ribelion,

un delit di terafim, ve la presunzion!

Za che tu âs rifudade la peraule dal Signôr,

lui ti à rifudât te, come re!”.

24Alore Saul i disè a Samuel: “O ài pecjât lant cuintri dal comant dal Signôr e dai tiei ordins, parcè che o ài vût rivuart de int e o soi lât daûr di lôr. 25Però ti prei, perdonimi il gno pecjât, torne cun me, che o puedi ancje jo adorâ il Signôr”. 26Ma Samuel i rispuindè a Saul: “No vignarai gran cun te: za che tu tu âs butade di bande la peraule dal Signôr, il Signôr ti à butât di bande te, par che no tu sarâs plui re di Israel”. 27Biel che Samuel si voltave par lâsint, Saul lu cjapà pal ôr de manteline, che si sbregà. 28Dissal Samuel: “Vuê il Signôr al à sbregât vie di te il ream di Israel e jal à dât a chel dongje di te, che al è miei di te. 29Par altri la Glorie di Israel no dîs falsetâts e no gambìe idee, parcè che lui nol è migo un om, ve, di gambiâ idee”. 30Saul al tornà a insisti: “O ài pecjât, ma istes, ti prei, onorimi denant dai anzians dal gno popul e denant di Israel, e torne cun me, che o ven a adorâ il Signôr to Diu”. 31Samuel al tornà indaûr in companie di Saul, che al adorà il Signôr.

Fin dal re dai amalecits

32Samuel al disè: “Menaitmi chi Agag, re dai amalecits” e Agag al rivà denant di lui triculant e i disè:

“Cumò al è passât il marum de muart!”.

33Dissal Samuel:

“Come che la tô spade e à fat restâ lis feminis cence fruts,

cussì, fra lis feminis, tô mari e restarà cence so fi!”.

E Samuel i taià il sgrasolâr a Agag presince dal Signôr a Galgale. 34Podopo Samuel al partì par Rame e Saul al tornà cjase sô a Gabae di Saul. 35Samuel nol viodè altri Saul fintremai che al murì. Veramentri Samuel al vaive par Saul, ma il Signôr si jere pintût di vêlu fat re di Israel.