1 SAMUEL (11)

Letôr: Lucio Bortolussi

Prime imprese dal re a pene sielzût

111Un mês dopo, aventi, Nacas l’amonit al vignì a meti sù il so campament cuintri Jabes di Galaad. Dute la int di Jabes di Galaad i disè a Nacas: “Fasìn un pat fra di nô e o starìn sot di te”. 2Ma Nacas l’amonit ur rispuindè: “Ve a ce presit che o tratarai cun vualtris: us gjavarai a ducj il voli dret e cussì i fasarai une sfide a dut Israel”. 3I diserin i anzians di Jabes: “Dànus une sprolungje di siet dîs. O mandarìn mes in dute la tiere di Israel e, se nissun nol vignarà a dânus socors, si metarìn tes tôs mans”. 4I mes a rivarin di Saul, a Gabae, e i contarin la robe a lis orelis de int, e dute la int a tacà a berlâ e a craçâ. 5Saul al tornave dai cjamps daûr dai bûs. Al domandà: “Ce àe po la int che a vain in cheste maniere?”. I contarin ce che a vevin dit i oms di Jabes e 6cuant che Saul al sintì une tâl, il spirt dal Signôr al plombà sore di lui e i montà une fumate d’ingrisulâsi. 7Al cjolè un pâr di bûs, ju fasè a tocs e ju mandà cui mes par dute la tiere di Israel cun chestis peraulis: “Chel che nol marçarà daûr di Saul e daûr di Samuel, ur sucedarà compagn ai siei bûs”. La pôre dal Signôr e colà sul popul e a marçarin come che a fossin stâts un om sôl. 8Ju passà in riviste a Bezek: a jerin tresintemil israelits e trentemil di Gjude. 9Ur disè ai mes che a jerin vignûts: “Disêtjur ai oms di Jabes di Galaad: Doman, cuant che il soreli al sbrovarà, us rivarà il vuestri jutori”.

Tornâts cjase, i mes a contarin la gnove ai oms di Jabes, che a forin plens di gjonde. 10Alore i oms di Jabes i diserin a Nacas: “Doman o jessarìn fûr viers di vualtris e nus fasarês ce che us pararà”. 11Tal indoman, Saul al disponè i soldâts in trê schiriis che a plombarin tal campament tor la vilie di buinore e a baterin i amonits fin cuant che al sbrovà il soreli. Chei che a jerin restâts, si sparniçarin e no ’nt restà insieme nancje doi.

Saul proclamât re a Galgale

12Alore il popul i disè a Samuel: “Cui disevial: Parcè Saul àial di regnâ sore di nô? Dànus cheste int che le fasìn fûr di capot”. 13Ma Saul ur disè: “Vuê no si coparà nissun, parcè che vuê il Signôr al à salvât Israel”. 14Alore Samuel i disè al popul: “Vignît, anìn a Galgale e li o tornarìn a meti sù il re”. 15Dute la int e lè a Galgale e Saul al fo proclamât re denant dal Signôr, a Galgale. Li a ufririn denant dal Signôr sacrificis di pâs e li Saul e ducj i oms di Israel a faserin fiestone.