1 SAMUEL (9)

Letôr: Francesca Battistutta

Incuintri di Saul cun Samuel

91Fra i beniaminits al jere un om che al veve non Kis – fi di Abiel, fi di Zeror, fi di Becorat, fi di Afiac, fi di un beniaminit – un om ben poiât. 2Al veve un fi di non Saul, che al jere su la flôr de etât e biel che no ’nd jere un plui biel di lui fra ducj i israelits: de spale in sù ju passave ducj. 3Lis mussis di Kis, so pari, si jerin pierdudis. Kis i disè a so fi Saul: “Cjol daûrti un famei e partìs, va a cirî lis mussis”. 4A passarin la mont di Efraim, a passarin la tiere di Salise cence cjatâ copie di nuie; a passarin la tiere di Saalim e no jerin gran; a passarin la tiere di Beniamin cence cjatâ redenzie di nuie. 5Rivâts te tiere di Suf, Saul i disè al famei che lu compagnave: “Anìn; tornìn indaûr! No volarès che gno pari al lassàs lis mussis par metisi a filâ par nô”.

6Ma chel altri i rispuindè: “Ve, in chê citât alì al è a stâ un om di Diu. Al è un om di stime: dut ce che al dîs lui nol sbalgje di sucedi. Anìn, che salacor nus inluminarà sul viaç che o vin fat”. 7Saul i disè al so famei: “Metìn ancje che o ledin di lui: ce i puartarìno a di chest om? Il pan tai nestris sacs al è stât sfulminât dut e no vin ce ufrîi a di chest om di Diu. Ce altri vino?”. 8Il famei al tornà a cjapâ la peraule e i disè: “Par cumbinazion o ài in man un cuart di siclo d’arint; jal darai al om di Diu e lui nus splanarà sul nestri viaç”. 9Par vieri in Israel, cuant che si leve a interpelâ Diu, si diseve: “Dài, anìn dal induvinin”, parcè che chel che cumò si clamilu profete, in chê volte si clamavilu induvinin. 10Dissal Saul al so famei: “Tu âs fevelât propit ben! Anìn alore!”. E si ’nt lerin te citât che al jere a stâ l’om di Diu.

11Biel che a montavin pe subide de citât, a incuintrarin un trop di fantatis che a jessivin par lâ a urî l’aghe e ur domandarin: “Esal chi chel che al viôt dut?”. 12Ur rispuinderin disint: “Al è li e al è juste passât. Spessee cumò: al è rivât vuê in paîs parcè che vuê a àn un sacrifici pal popul sul çuc. 13Jentrant in citât, lu cjatarês prime che al ledi sù sul çuc a gustâ. Il popul nol mangjarà prime che al rivi lui, parcè che i tocje a lui di benedî il sacrifici e dopo i invidâts a mangjaran. Lait sù cumò: lu cjatarês dal moment”. 14E cussì a lerin sù in citât. Juste cuant che lôr a jentravin, Samuel al jessive incuintriur par lâ sù sul çuc. 15La dì prin che al rivàs Saul, il Signôr i veve palesât chest a Samuel te orele: 16“Doman, come cumò o mandarai di te un om de tiere di Beniamin; tu lu onzarâs a sorestant dal gno popul Israel e al libererà il gno popul des sgrifis dai filisteus parcè che o ài viodude la streme dal gno popul e i siei berlis a son rivâts fin cassù”. 17A pene che Samuel al viodè Saul, il Signôr i fasè capî: “Ve l’om che ti ài dit. Al sarà lui che al rezarà il gno popul”. 18Saul si svicinà a Samuel tal mieç de puarte e i domandà: “Disimi, par plasê, là che al è a stâ l’induvinin”. 19Samuel i rispuindè a Saul: “O soi jo l’induvinin. Va sù denant di me sul çuc. Vuê o gustarês cun me. Tu ti ’nt larâs doman a buinore e ti splanarai dut ce che ti sta in cûr. 20Rivuart a lis mussis che tu lis âs pierdudis za trê dîs, no sta filâ parsore: lis àn cjatadis. Par altri, a di cui vadie dute la robe di Israel? No ti vadie a ti e a la cjase di to pari?”. 21Saul i rispuindè cussì: “No soio un beniaminit, la plui piçule tribù di Israel, e la mê famee no ese l’ultime di dutis lis fameis di Beniamin? Parcè mo mi fevelistu cussì?”. 22Samuel al cjapà Saul e il so famei e ju menà dentri te sale e ur dè une place in teste dai invidâts, che a jerin une trentine. 23Podopo Samuel i disè al cogo: “Puarte fûr il toc che ti ài dât e che ti ài dit di metilu di bande”. 24Il cogo al cjolè la cuesse e la code e lis metè denant di Saul, biel che Samuel al diseve: “Ve, ti vin metût denant ce che nus à vanzât; mangje, parcè che al è stât metût vie propit par te, par che tu lu mangjassis cui invidâts”. E cussì in chê dì Saul al mangjà insieme cun Samuel.

25Dal çuc a vignirin jù in citât. A prepararin un stramaç par Saul su la terace 26e lui al lè a butâsi.

Saul consacrât re

Sul crichedì, Samuel al clamà Saul che al jere su la terace: “Jeve – dissal – che o ài di saludâti”. Saul al jevà e Samuel e lui a lerin fûr ducj i doi. 27A jerin vignûts jù là ch’e finive la citât cuant che Samuel i disè a Saul: “Dîsii al to famei che al ledi indenant” e il famei ju passà. “Tu fermiti un moment, che o ài di fâti sintî la peraule di Diu”.