1 SAMUEL (8)

Letôr: Sergio Indri

SAMUEL E SAUL

ISTITUZION DE MONARCHIE

Il popul al vûl un re

81Cuant che Samuel al deventà vieli, al metè i siei fîs a fâ di judiçs in Israel. 2Il so prin fi al veve non Joel e il secont Abie; a jerin judiçs a Bersabee. 3I siei fîs però no lerin gran daûr di lui; si lassarin inceâ dal bêç, a cjaparin regâi e a faserin lâ fûr di plomp il dirit. 4Ducj i anzians di Israel si derin dongje e a lerin a cjatâ Samuel a Rame. 5I diserin: “Aromai tu sês deventât vieli e i tiei fîs no van piç daûr di te. Poben dànus un re che nus fasi justizie come che lu àn ducj i forescj!”.

6I displasè a Samuel che a vessin dit: “Dànus un re che nus governi” e al preà il Signôr. 7Il Signôr i disè a Samuel: “Contente il popul in dut ce che ti domande, parcè che no ti àn butât di bande te ma mi àn butât di bande me, che no vuelin che jo o regni parsore di lôr. 8Dut ce che mi àn fat a mi de dì che ju ài fats vignî sù dal Egjit fin cumò, che mi àn plantât e si son butâts cui dius forescj, tal fasin anche a ti. 9Poben, contentiju in ce che ti domandin. Dome visiju prime clâr e tont e spieghiur dut ce che al varà dirit il re che al regnarà parsore di lôr”.

10Samuel i ripetè al popul che i domandave un re dutis lis peraulis dal Signôr. Ur disè: 11“Ve ce che al à dirit il re che us rezarà. Al cjolarà i vuestris fîs par distinâju ai siei cjars e a siei cjavai e a coraran daûr dal so cjar. 12Ju doprarà come sorestants di mil e come sorestants di cincuante; ju fasarà fâ lis voris par sè, seselâ il so forment, fabricâ lis sôs armis di vuere e i argagns dai siei cjars. 13Al cjolarà lis vuestri fiis par sprofumâ, fâ di mangjâ e fâ pan. 14Us cjolarà i vuestris cjamps, i vuestris vignâi, i vuestris ulivârs, i miôrs che o vês, e ur ài darà ai siei uficiâi. 15Al cjaparà sù lis decimis sui vuestris semenâts e sui vuestris vignâi e ur es darà ai siei conseîrs e ai siei fameis. 16I vuestris fameis, lis vuestris siervis, i vuestris bûs e i vuestris mus, i miôr che o vês, lui ju cjolarà e ju fasarà lavorâ par sè. 17Al cjolarà la decime dal vuestri besteam minût e vualtris o deventarês i siei sclâfs. 18In chê volte o petarês berlis par colpe dal re che si varês sielzût, ma il Signôr, in chê dì, no us tornarà lafè rispueste”. 19Il popul nol volè scoltâ Samuel e i disè: “No e no! O volìn un re 20e o volìn jessi ancje nô compagn di ducj i popui: il nestri re nus governarà, al jessarà denant di nô e al combatarà lis nestris batais”. 21Samuel al sintì dutis lis peraulis dal popul e jes contà te orele al Signôr. 22Ma il Signôr i disè: “Contentiju in ce che ti domàandin e metiur sù un re!”. Alore Samuel ur disè ai oms di Israel: “Tornait ognidun te sô citât”.