1 SAMUEL (7)

Letôr: Sivio Indri

Judicature di Samuel a Mizpe

71La int di Kiriat-Jearim e vignì jù e si puartà sù l’arcje dal Signôr. Le menarin in cjase di Abinadab, sul alt, e a consacrarin so fi Eleazar par vuardâ l’arcje dal Signôr.

2Di cuant che l’arcje le sistemarin a Kiriat-Jearim al passà un grum di timp, vincj agns, e dute la cjase di Israel e gemè viers dal Signôr. 3Alore Samuel i fevelà cussì a la cjase di Israel: “Se o tornais dal Signôr cun dut il cûr, o butais fûr i dius forescj e lis Astartis, o grampais il vuestri cûr tor dal Signôr e i stais sot dome a lui, alore lui us sfrancjarà de çate dai filisteus”. 4I israelits alore si deliberarin dai Baals e des Astartis e si butarin cul Signôr. 5Dissal Samuel: “Dait dongje dut Israel a Mizpe e jo o prearai il Signôr par vualtris”. 6Alore lôr si derin dongje a Mizpe, a uririn l’aghe di strucjâle denant dal Signôr, a zunarin dut il dì e a diserin: “O vin pecjât cuintri dal Signôr”. E Samuel, a Mizpe, al fasè di judiç pai israelits. 7Cuant che i filisteus a vignirin a savê che i israelits si vevin dâts dongje a Mizpe, i sorestants dai filisteus a lerin sù par frontâ Israel. I israelits, sintude une tâl, a cjaparin pôre dai filisteus. 8I diserin a Samuel: “No sta sostâ di preâ il Signôr nestri Diu, che nus deliberi des sgrifis dai filisteus”. 9Samuel alore al cjolè un agnel di tete e jal ufrì intîr in olocaust al Signôr, al sconzurà il Signôr par Israel e il Signôr lu scoltà.

10Biel che Samuel al ufrive l’olocaust, i filisteus a tacarin batae cuintri di Israel, ma il Signôr ta chê dì al tonà cuntun fracàs trement cuintri dal filisteus, ju spirtà di voltâsi di sanc e cussì a forin batûts di Israel. 11I oms di Israel a jessirin di Mizpe e ur sterin daûr ai filisteus e ju baterin fin sot di Bet-Car. 12Alore Samuel al cjolè une piere e le metè in pîts jenfri Mizpe e Jesane e i metè non Eben-Ezer, parcè che “Al è fint achì che il Signôr nus à socorûts”.

Struc de vore di Samuel tant che judiç

13I filisteus a sbassarin la creste. No tornarin altri su la tiere di Israel e la man dal Signôr e pesà sore dai filisteus fintremai che Samuel al restà in vite. 14Lis citâts che i filisteus i vevin puartadis vie a Israel a tornarin ai israelits, di Ekron fint a Gat, e Israel al deliberà la lôr tiere de sgrife dai filisteus. Israel e i amoreus a forin in buinis.

15Samuel al fasè di judiç in Israel par dute la sô vite. 16Ogni an al leve a fâ un gîr par Betel, Galgale, Mizpe e al faseve di judiç di Israel in ducj chescj lûcs. 17Daspò al tornave a Rame, che al veve la sô cjase, e li al judicave Israel. Ta chel lûc i fasè sù ancje un altâr al Signôr.