GJENESI (30)

Letôr: Marzio Strassoldo

301Rachêl, viodint che no rivave a dâi fruts a Jacop, e deventà gjelose di sô sûr e i disè a Jacop: “Se no tu mi dâs fruts ancje a mi, o mûr!”. 2Jacop si inrabià cuintri di Rachêl e i disè: “Sojo jo il Signôr, che ti à rifudât di deventâ mari?”. 3Jê i disè: “Ve chi Bile, la mê sierve. Va cun jê in mût che jê e parturissi sui miei genôi e cussì, midiant di jê, o podarai vê fruts ancje jo!”. 4I fasè cjoli par femine Bile la sô sierve e Jacop al lè cun jê. 5Bile e cjapà sù e i parturì a Jacop un frut. 6Disè Rachêl: “Diu mi à fat justizie, mi à scoltade e mi à dât un frut”, par chel i metè non Dan. 7Bile, la sierve di Rachêl, e tornà a cjapâ sù e i parturì a Jacop un altri frut. 8Disè Rachêl: “Diu mi à fat lotâ cuintri di mê sûr e le ai vinçude jo” e i metè non Neftali.

9Lie, viodint che no veve plui fruts, e cjapà la sô sierve Zilpe e je fasè cjoli par femine a Jacop. 10Zilpe, la sierve di Lie, i parturì a Jacop un frut. 11Disè Lie: “Furtune di Diu!” e i metè non Gad. 12Zilpe, la sierve di Lie, i parturì a Jacop un altri frut. 13Disè Lie: “Pe mê furtune! Parcè che lis feminis mi disaran furtunade” e i metè non Aser.

14Ruben, lant pai cjamps cuant che si taiave il forment, al cjatà une grampe di mandraguris e jes puartà a sô mari. Alore Rachêl i disè a Lie: “Dami ancje a mi cuatri mandraguris di chês che ti à puartadis dongje to fi”. 15I rispuindè Lie: “No sêstu nancjemò no contente di vêmi puartât vie il gno om, che cumò tu vûs puartâmi vie ancje lis mandraguris di gno fi?”. Disè Rachêl: “Poben, usgnot lu lassi che al vegni cun te, a pat che tu mi dedis lis mandraguris di to fi”. 16Sore sere al rivà Jacop de campagne. Lie i lè incuintri e i disè: “Usgnot tu âs di vignî cun me, che o ai paiât il gno dirit cu lis mandraguris di gno fi”. E ta chê gnot al durmì cun jê. 17Diu al scoltà Lie; e cjapà sù e i parturì a Jacop il cuint frut. 18Disè Lie: “Diu mi à dade la pae sore che i ai dade la sierve al gno om” e i metè non Issacar. 19Lie e cjapà sù ancjemò e i parturì a Jacop il sest frut. 20Disè Lie: “Diu mi à fat un grant regâl; cheste volte il gno om al scuen volêmi ben, che i ai dât sîs fruts” e i metè non Zabulon. 21Plui indenant e parturì ancje une frute e i metè non Dine.

22Alore Diu si visà di Rachêl, le scoltà e i fasè cjapâ sù. 23E cjapà sù e e parturì un frut. Disè: “Diu mi à gjavade la mê vergogne” 24e i metè non Josef disint: “Che Diu mi dedi la gracie di vê ancjemò un frut”.

Limbroi di Jacop

25Cuant che Rachêl e parturì Josef, Jacop i disè a Laban: “Lassimi partî, che o ai di tornâ cjase mê, tal gno paîs. 26Dami lis mês feminis, che ti ai fat di famei par vêlis, e i miei fruts e mi’nt voi. Tu sâs ancje tu trop che ti ai servît”. 27Laban i disè: “Se tu mi âs par bon agrât… O ai vût un grum di spiei che il Signôr mi à benedît in gracie tô. 28Poben, dissal, disimi tu cetant che tu vûs vê e jo ti paiarai”. 29I rispuindè: “Tu sâs benon in ce maniere che ti ai servît e cetant che tu ti sês slargjât cun me. 30Chel pôc che tu vevis prime al è cressût un disordin e il Signôr ti à benedît sui miei pas. Ma cumò, cuant lavorio jo par me?”. 31Dissal Laban: “Trop vûstu vê?”. I rispuindè Jacop: “No vuei vê nissune pae: se tu fasis come che ti dîs jo, o tornarai a passonâ lis tôs mandriis. 32Jo o passarai in zornade tal to trop. Met di bande ducj i rocs neris e dutis lis cjavris tacoladis o moschetadis. Cheste e je la mê pae. 33E o rispuindarai de mê cussience fin che o vivarai. Cuant che tu vignarâs a controlâ la mê pae, dutis lis cjavris che no saran tacoladis o moschetadis e ducj i rocs neris fâs cont che tai vedi robâts”. 34Dissal Laban: “Va ben; fasìn come che tu âs dit tu”. 35Ta chê stesse dì al metè di bande ducj i becs riâts o maglâts, dutis lis cjavris moschetadis o tacoladis, dut ce che al veve un tic di blanc e dut ce che al jere neri framieç dai rocs. Al consegnà dut ai siei fîs 36e al metè trê dîs di viaç fra lui e Jacop. E Jacop al passonave ce che al jere vansât dal besteam di Laban.

37Alore Jacop al cjolè ramacis frescjis di trimul, di mandolâr e di platin e cul curtìs al taià la scuarce a strissulis blancjis metint a nût il blanc de bachete. 38Al metè lis bachetis che al veve scussadis tai laips e tai beveradôrs devant des bestiis, là che a levin a bevi, e lis bestiis che a vignivin a bevi s’inmascjirin. 39Si inmascjirin duncje devant des bachetis e a faserin cjavrets riâts, moschetâts e tacolâts. 40Jacop al separà i rocs e al fasè in mût che lis bestiis a vessin devant di sè i nemâi riâts e ducj chei neris che a jerin tal trop di Laban. Cussì si fasè un trop par cont so, che nol metè insiemit cun chei di Laban.

41Sore sere, ogni viaç che lis bestiis plui fuartis si inmascjivin, Jacop al meteve lis bachetis tai laips devant dai vôi des bestiis par che si inmascjissin devant des bachetis. 42Cuant che invezit s’intivave in nemâi flaps, no lis meteve, e cussì il scart i tocjà a Laban e il bon a Jacop. 43L’om al deventà sioron e al veve un disordin di nemâi, di fameis e di siervis, di camêi e di mus.