1 SAMUEL (3)

Letôr: Adeodato Lepore

Clamade di Samuel

31Il fantaçut Samuel al servive il Signôr presince di Eli; in chê volte al jere râr il câs che il Signôr al fevelàs, che no si viodeve migo a ogni pît alçât. 2Sicheduncie une dì Eli al jere lât a butâsi te sô cjamare; i siei vôi a scomençavin a indebulîsi e nol viodeve dibot nuie. 3Il lampion di Diu no si jere nancjemò no distudât e Samuel al jere lât a pognisi tal santuari dal Signôr, là ch’e jere l’arcje di Diu. 4Il Signôr al clamà: “Samuel!” e lui al rispuindè: “Ve chi che o soi!”. 5Al lè di buride di Eli e i disè: “Ve chi che o soi, che tu mi âs clamât”. “Jo no ti ài clamât gran – dissal Eli –; torne a durmî”. E lui al tornà a durmî. 6Il Signôr al tornà a clamâ: “Samuel!”. Lui al jevà sù e al lè di Eli e i disè: “Ve chi che o soi, che tu mi âs clamât”. “Jo no ti ài clamât, fi gno – dissal Eli –; torne a durmî”. 7Samuel nol cognosseve ancjemò il Signôr e la peraule dal Signôr no i jere stade nancjemò no rivelade. 8Il Signôr al tornà indaûr a clamâ Samuel pe tierce volte. Lui al jevà sù e al lè di Eli e i disè: “Ve chi che o soi, che tu mi âs clamât”. Alore Eli al capì che al jere il Signôr che al clamave il frut 9e i disè a Samuel: “Va a durmî e, se ti clamin, tu âs di dî: Fevele, Signôr, che il to famei ti scolte” e Samuel al tornà a pognisi inte sô cove. 10Il Signôr al rivà e si fermà. Al clamà compagn di chei altris viaçs: “Samuel, Samuel!” e Samuel i rispuindè: “Fevele, che il to famei ti scolte”. 11Dissal il Signôr a Samuel: “O stoi par fâ in Israel une robe tâl che ducj chei che le sintaran ur runtinaran lis orelis. 12Ta chê dì o fasarai cuintri di Eli dut ce che o ài dit in merit de sô cjase, d’insomp fin dapît. 13Visilu che jo o condani la sô cjase par simpri, parcè che lui al saveve che i siei fîs a maludivin Diu e no ju à corezûts lafè nuie. 14Par chel jal zuri a la cjase di Eli: ni sacrificis ni ufiertis no rivaran adore di parâ jù il pecjât de cjase di Eli”. 15Samuel al polsà fint a buinore, po al viergè lis puartis dal templi dal Signôr. Samuel al veve rivuart a contâi a Eli ce che al veve viodût, 16ma Eli lu clamà: “Samuel, fi gno!” e chel altri i rispuindè: “O soi chi”. 17I domandà: “Ce ti àial dit po? No sta platâmi nuie. Che Diu ti fasi chest mâl e ti reongi ancjemò chest altri se tu mi platis ancje dome une peraule di ce che ti à dit”. 18Alore Samuel i contà dut, cence platâi nuie. Dissal Eli: “Al è il Signôr; che al fasi ce che i semee ben a lui”.

Samuel, profete in Israel

19Samuel al cresseve in autoritât. Il Signôr al jere cun lui e nol lassà colâ abàs nuie di ce che i veve dit. 20Dut Israel, di Dan finamai a Bersabee, al savè che Samuel al jere costituît profete dal Signôr. 21aPlui indenant il Signôr al continuà a fâsi viodi di Samuel altris voltis, dopo che si jere pandût a Samuel in Silo, [c. 4] 1ae la peraule di Samuel e rivà par dut Israel [c. 3] 21bcome peraule dal Signôr.