RUT (2)

Letôr: Sabrina Michelin

Rut e va a cjapâ sù spîs

21Noemi e veve, par part dal so om, un parint. Al jere un om benestant, de stesse famee di Elimelec. Al veve non Booz. 2Rut la moabite i disè a Noemi: “Lassaitmi lâ tai cjamps a cjapâ sù i spîs daûr di chel che mi varà di bon voli”. Jê i rispuindè: “Va, fie mê!”. 3E cussì Rut e partì par lâ a spiculâ daûr di chei che a seselavin. La furtune le menà intun toc che al jere di Booz, de famee di Elimelec. 4E ve che Booz al rivà di Betlem. “Il Signôr che al sedi cun vualtris” dissal a di chei che a taiavin vuardi, e lôr i rispuinderin: “Che il Signôr ti benedissi!”. 5Alore Booz i domandà al famei che al jere sorestant dai seseladôrs: “Di cui ese cheste zovine?”. 6Il famei sorestant dai seseladôrs i rispuindè: “Cheste zovine e je la moabite, chê ch’e je tornade indaûr dai cjamps di Moab cun Noemi. 7E à dit: Lassimi cjapâ sù e regonâ ce che al cole dai balçûi daûr di chei che a tain. E cussì e je rivade e restade; di buinore fintremai cumò e à polsât si e no un lamp”. 8Dissal Booz a Rut: “Scoltimi, fie mê. No sta lâ a spiculâ tai cjamps di nissun altri; no sta lâ vie di chi, ma staur daprûf ai miei fameis. 9Cjale ben il toc che a seselin e staur daûr. Ten a ments che jo ur ài inibît ai miei fameis di fâti malegraciis. Se tu âs sêt, va a bevi tai vâs di crep e ristoriti cun ce che a varan urît”. 10Alore Rut si butà cu la muse par tiere denant di lui e i disè: “Cemût mai che tu mi âs cjapade tant di buine bande e tu t’interessis di me che o soi dome une foreste?”. 11Dissal Booz: “Al è che mi àn ripuartât dut ce che tu âs fat par tô madone dopo de muart dal to om; cemût che tu âs bandonât to pari, tô mari e la tiere là che tu jeris nassude par vignî tune int che no tu le vevis mai cognossude ni îr ni îr l’altri. 12Il Signôr ti rimerti di dut ce che tu âs fat e la tô pae ch’e sedi incolme de bande dal Signôr, Diu di Israel, che tu sês lade a parâti sot des sôs alis”. 13Jê i disè: “Podessio jessiti simpri agrât, paron gno! Tu mi âs dât confuart e tu âs fevelât al cûr de tô sierve, jo che no soi nancje compagne di une des tôs massariis”. 14Sul gustâ, Booz i disè a Rut: “Ven ca, mangje un toc di chest pan e tocje la tô bocjade tal asêt”. Alore jê si comodà dongje dai seseladôrs e Booz i esibì ancje une grampe di forment brustulît. Int mangjà fin che int vè avonde e ancjemò int vanzà. 15Cuant che e tornà a jevâ sù par lâ a regonâ i spîs, Booz ur dè ai siei fameis chest ordin: “Lassaitle cjapâ sù framieç dai côi e vualtris viodêt di no fâi malegraciis. 16Anzit, cirît di gjavâ fûr cualchi spî dai vuestris balçûi e lassaitju colâ abàs per ch’e puedi cjapâju sù, e no stait a vosâi”. 17Rut e spiculà tai cjamps fintremai sore sere e, cuant che e vè batût ce ch’e veve tirât dongje, and jere dibot un efa di vuardi. 18Lu cjapà sù, e tornà in citât e sô madone e viodè trop ch’e veve spiculât; e tirà fûr ce che i veve vanzât dopo di vê mangjât e jal dè a jê.

19Sô madone i domandà: “Dulà âstu stât po vuê a spiculâ, dulà âstu stât a vore? Benedet seial chel che al à vût dûl di te!”. Rut i contà a sô madone là ch’e veve stât a vore e i disè: “L’om che o ài stât a vore vuê al à non Booz”. 20Disè Noemi a sô brût: “Benedet seial dal Signôr, che nol lasse di pandi il so boncûr cui vîfs e cui muarts!”. E Noemi e zontà: “Chest om, o vin parintât drete; al è un di chei che a àn dirit di sfrancjânus”. 21Rut la moabite i disè a sô madone: “Mi à dit cussì: Reste cui miei fameis fin che no varan finît di seselâ”. 22E Noemi i disè a sô brût: “Al è miôr, fie mê, che tu ledis cu lis sôs siervis; cussì no ti fasaran malegraciis tun altri cjamp”. 23E jê e restà cu lis siervis di Booz a spiculâ fin che no vevin finît di taiâ il vuardi e il forment. Po e tornà a stâ li di sô madone.