RUT (1)

Letôr: Chiara Michelin

rut

Noemi te tiere di Moab

11Tal timp che a comandavin i judiçs, e capità te tiere une miserie di spacâle e un om di Betlem di Gjude al partì cu la femine e i siei doi fruts par lâ a sistemâsi tai cjamps di Moab. 2Chest om al veve non Elimelec, la sô femine Noemi e i siei doi fîs Maclon e Chilion; a jerin efrateus, di Betlem di Gjude. Rivâts tai cjamps di Moab, si fermarin aventi. 3Intant Elimelec, l’om di Noemi, al murì e jê e restà cui siei doi fîs. 4Lôr a cjolerin feminis moabitis: une e veve non Orpe e chê altre Rut. A restarin ventilà un dîs agns. 5Po Maclon e Chilion a muririn ancje lôr doi, e Noemi e restà dibessole, cence i siei doi fruts e cence om.

6Alore, insieme cu lis brûts, e jevà sù par tornâ vie dai cjamps di Moab, parcè che e veve savût tai cjamps di Moab che Diu al jere vignût a viodi de sô int par dâi la bocjade. 7E bandonà partant, cu lis brûts, il lûc ch’e veve stât e si meterin in viaç par tornâ te tiere di Gjude. 8Noemi ur disè a lis dôs brûts: “Lait e tornait ognidune te cjase di vuestre mari. Che il Signôr us cjali di bon voli compagn che vualtris o vês fat cun chei che a son muarts e ancje cun me! 9Che il Signôr us dedi a ognidune di vualtris une vite furtunade te cjase di un om!”. Lis cjapà a bracecuel ma lôr si meterin a vaî 10e i diserin: “No lafè! Nô o tornarìn cun te viers de tô int”. 11Ur rispuindè Noemi: “Tornait indaûr, fiis mês; parcè mo varessiso di vignî cun me? No ài migo tal gno grim altris fîs che a puedin deventâ i vuestris oms! 12Tornait indaûr, fiis mês, lait, che jo o soi masse viele par tornâmi a compagnâ. E se ancje o disès: O ài ancjemò sperance; usgnot o larai cul gno om e o varai fîs, 13varessiso di spetâ che a sedin deventâts oms? O varessiso di rinunziâ a tornâsi a compagnâ? No, fiis mês di cûr! O ài un grop che mai par vie di vualtris, parcè che la man dal Signôr si è slungjade cuintri di me”. 14Alore lôr a tornarin a tacâ a berlâ e a vaî; podopo Orpe e cjapà a bracecuel sô madone e e tornà cu la sô int, a la cuâl che Rut no volè savênt di distacâsi. 15Noemi i disè: “Cjale mo: tô cugnade e je tornade de sô int e dai siei dius; torne ancje tu e va daûrji”. 16Alore Rut i rispuindè: “No sta sfuarçâmi a bandonâti e a slontanâmi di te, parcè che là che tu larâs tu o larai jo, là che tu sostarâs tu o sostarai ancje jo; il to popul al sarà il gno popul e il to Diu al sarà il gno Diu. 17Là che tu murarâs tu o murarai ancje jo e mi soteraran alì. Che il Signôr mi fasi chest e che mi dedi ancje chest altri se no sarà la muart a dividinus!”.

Noemi a Betlem insieme cun Rut

18Viodint che Rut e jere rissolude di lâ cun jê, Noemi no tignì dûr altri. 19Si ’nt lerin cussì dutis dôs e a rivarin a Betlem. Rivadis a Betlem, si sintì un gran fevelâ par dute la citât. Lis feminis a disevin: “Ma ese propit Noemi?”. 20“No stait a clamâmi plui Noemi - ur disè - ma clamaimi Mare, parcè che Chel che al pò dut mi à saceade di marum. 21Incolme o jeri partide e il Signôr mi à tornade a menâ dongje vueide! Parcè mo vêso di clamâmi ancjemò Noemi e la cuâl che il Signôr si è metût cuintri di me e Chel che al pò dut mi à fate disfurtunade?”. 22E cussì Noemi e tornà menantsi daûr sô brût Rut la moabite, chê ch’e jere tornade dai cjamps di Moab. A rivarin a Betlem cuant che si scomençave a taiâ il vuardi.