JUDIÇS (21)

Letôr: Valeria Grillo

Pentiment dai israelits

211I oms di Israel a vevin fat chest zurament a Mizpe: “Nissun di nô nol à di dâj une fie a un di Beniamin”. 2Il popul al lè a Betel, al restà sentât denant di Diu fin soresere, gemint e vaint di dûr vaî. 3A diserin: “Il Signôr, Diu, parcè mo vevino di ridusisi cussì in Israel, che vuè o vin une tribù di mancul?”.

4Tal indoman il popul al jevà denant dì e al fasè sù un altâr aventi, al ufrì olocauscj e sacrificis di comunion. 5Po i israelits a diserin: “Ce tribù di Israel no ese vignude in cunvigne daprûf dal Signôr?”, parcè che cuntun zurament a la grande a vevin decidût che chel che nol vignive sù a Mizpe daprûf dal Signôr al veve di murî cence remission. 6Però i israelits a vevin dûl di Beniamin lôr fradi. “Cumò – a diserin – une tribù e je stade tajade fûr di Israel. 7Cemût varino di fâ par cjatâur fûr une femine a di chei che a rèstin, midiant che o vin zurât sul Signôr di no dâur lis nestris fiis in matrimoni?”.

8Alore si informarin: “Cuale ese chê tribù di Israel che no je vignude sù daprûf dal Signôr a Mizpe?”. E al saltà fûr che di Jabes di Galaad nol jere vignût sù nissun tal campament, a la semblee. 9Il popul si jere in efiets contât e no ’nd’jere nissun de int di Jabes di Galaad. 10Alore la trope e mandà dodismil dai plui fuarts cun chest ordin: “Lait e passait a fîl di spade la int di Jabes di Galaad, comprendudis feminis e fruts. 11Ve’ ce che o vês di fâ: o distinarês al svinidriment ducj i mascjos e dutis lis feminis che a àn cognossût om, ma però o sparagnarês lis fantatis”. E a faserin cussì. 12Fra la int di Jabes di Galaad a cjatarin cuatricent fantatis che no vevin dividût il jet cuntun om, e lis menarin tal campament a Silo, te tiere di Canaan. 13Alore dute la semblee e mandà mes ai beniaminits che a jerin plaçâts te crete di Rimon par proponiur la pâs te crete di Rimon. 14E Beniamin al tornà dal moment. Ur derin chês feminis di Jabes di Galaad che lis vevin lassadis in vite. Dome che no ’nd’jere vonde par ducj.

15Alore al popul i fasè dûl Beniamin parcè che Il Signôr al veve fat un sbrec jenfri lis tribûs di Israel. 16I anzians dal popul a diserin: “Ce vino di fâ par cjatâur fûr une femine a di chei che a son restâts, stant che lis feminis di Beniamin lis àn copadis?”. 17E a zontarin: “Cemût fâ mo par che al resti un alc di Beniamin, par che la tribù no sedi scancelade di Israel? 18Parcè che nô no podìn plui lassâur cjoli lis nestris fiis”. E difat i israelits a vevin fat chest zurament: “Che al sedi maludît chel che i darà une fie a Beniamin!”. 19A diserin: “E sares però la fieste dal Signôr, che si fasile ogni an a Silo”. La citât e je a miegegnot di Betel, a jevade de strade che di Betel si va a Sichem e a misdì di Lebone. 20Alore ur insegnarin ai fîs di Beniamin: “Lait a tindi la gafe tai vignâi. 21Stait in paisse e cuant che lis fantatis di Silo a jessaran fûr par balâ dutis insieme, o petarês fûr dai vignâi e o puartarês vie ognun une femine fra lis fantatis di Silo e o scjamparês te tiere di Beniamin. 22Se i lôr paris o i lôr fradis a vignaran a cuistionâ cun nô, ju prearìn di jessi bogns cun vualtris par rivuart a nô che no vin podût cjatâus fûr in vuere une femine parom. Parcè che, ur disarin, no sês stâts vualtris a dâures, che in chest câs o varessis fat pecjât”. 23I beniaminits a faserin propit cussì e, framieç des balarinis che a vevin puartadis vie, a cjolerin un numar di feminis compagn dal lôr, po a lerin vie, a tornarin te lôr tiere, a tornarin a fâ sù lis citâts e si sistemarin ventilà.

24Alore i israelits si dividerin par tornâ ognun te sô tribù e te sô famee e ognun al tornà te sô tiere. 25In chê volte no ’nd’jere re in Israel e ognun al faseve ce che in cussience i semeave ben.