JUDIÇS (20:1-28)

Letôr: Marisa Gregoris

La semblee dai israelits

201Alore ducj i israelits, come che a fossin stâts un om sôl, a saltarin fûr e dute la trope si dè dongje dal Signôr a Mizpe, di Dan fint a Bersabee e la tiere di Galaad. 2I sorestants dal popul, dutis lis tribûs di Israel, a assisterin a la semblee dal popul di Diu, cuatricentmil oms a pît, ducj bogns di doprâ la spade. 3I beniaminits a vignirin a savê che i israelits si vevin dâts dongje a Mizpe. Alore i israelits a diserin: “Contaitnus cemût che a àn fat chest delit”. 4Il levit, l’om de femine che le vevin copade, al cjapà la peraule e al disè: “O jeri rivât cu la mê concubine a Gabae di Beniamin par passâ la gnot. 5La int di Gabae a son petâts sù cuintri di me e, vie pe gnot, a àn cerclade la cjase là che o jeri; me e volevin copâmi e, rivuart a la mê concubine, i àn fat dut ce che a àn volût fintremai che no je muarte. 6Alore jo o ài cjapade sù la mê concubine, le ài taiade a tocs e le ài mandade fin là ch’e rive la ereditât di Israel, parcè che a àn fate une robate vergognose e un disonôr par Israel. 7Israelits, cumò culì o sês ducj! Conseaitsi fra di vualtris e cjapait une decision daurman”. 8Dut il popul al petà sù come un om sôl e al disè: “Nissun di nô nol tornarà te sô tende, nissun di nô nol tornarà cjase! 9Ve ce che o fasarìn cumò cuintri di Gabae: o tirarìn a bruscjete 10e dutis lis tribûs di Israel a cjaparan dîs oms ogni cent, cent ogni mil e mil ogni dismil par che a proviodin di spese il popul, in mût che al puedi tratâ daurman Gabae di Beniamin seont il merit pe porcarie che a àn fat in Israel”.

11E cussì si derin dongje cuintri de citât ducj i oms d’Israel, unîts come che a fossin stâts un om sôl.

12Lis tribûs di Israel a mandarin mes par dute la tribù di Beniamin a dîi: “Cemût vêso podût fâ un delit dal gjenar? 13Cumò consegnaitnus chescj oms, chescj delincuents che a son a Gabae, che ju copìn par podê scancelâ il mâl di Israel”. Ma i beniaminits no volerin savênt di scoltâ i lôr fradis israelits. 14I beniaminits, lassant lis lôr citâts, si derin dongje a Gabae par tacâ Israel.

La vuere cuintri Beniamin

15In chei dîs a faserin il cont dai beniaminits vignûts des diviersis citâts: chei che a vevin pratiche di spade a jerin vincjesismil oms; la int di Gabae e fo contade a part. 16In dute cheste armade and jere sietcent oms di valôr, mancins. Chescj, cul clap de lôr fionde, a jerin bogns di smicjâ un cjavêl cence sbalgjâlu.

17Ancje i oms di Israel a forin contâts, lassant fûr Beniamin: a jerin cuatricentmil chei che a savevin doprâ la spade, dute int esperte di vuere. 18Si meterin in marce par lâ sù a Betel par interpelâ Diu. A domandarin i israelits: “Cui àial di lâ sù par prin a tacâ i beniaminits?”. Il Signôr al rispuindè: “I tocje a Gjude di lâ sù par prin”. 19A buinore i israelits si meterin in marce e a sistemarin il lôr campament in face di Gabae. 20I oms di Israel a lerin sù par batisi cuintri di Beniamin, si plaçarin pronts par tacâ propit in face di Gabae.

21Ma i beniaminits a saltarin fûr di Gabae e in chê dì a maçarin vincjedoimil oms di Israel. 22Alore l’esercit dai fîs di Israel al cjapà spirt e al tornà indaûr a plaçâsi tal puest de prime dì pront par batisi. 23I israelits a lerin a vaî denant dal Signôr fintremai sore sere, po a interpelarin il Signôr: “Àio di tornâ a tacâ indaûr i fîs di gno fradi Beniamin?”. Il Signôr al rispuindè: “Marçait cuintri di lui!”. 24La seconde dì i israelits a lerin fint dongje dai beniaminits, 25ma la seconde dì Beniamin al saltà fûr cuintri di lôr e al fasè fûr altris disevotmil oms di Israel; a jerin ducj vuerîrs in grât di doprâ pulît la spade. 26Alore ducj i israelits e dut il popul a lerin a Betel a gemi; si sentarin alì denant dal Signôr, a zunarin dut il dì fintremai sore sere e a ufririn olocauscj e sacrificis di comunion denant dal Signôr. 27Daspò i israelits a interpelarin il Signôr. – L’arcje dal pat di Diu in chê volte e jere li 28e Pincas, fi di Eleazar, fi di Aron, al funzionave lui in chel fratimp –. A diserin: “Àio di tornâ indaûr a combati i fîs di gno fradi Beniamin o ben àio di fâ di mancul?”. E il Signôr ur rispuindè: “Lait, che doman us ai metarai tes vuestris mans”.