JUDIÇS (16)

Letôr: Marica Stocco

La sblefe di Sanson

161Daspò Sanson al lè a Gaze. Butât il voli suntune sdrondine, al jentrà li di jê. 2La int di Gaze e vignì a savê la gnove: “Al è rivât Sanson!”. A faserin la ronde e i tinderin la gafe dute la gnot te puarte de citât. Dute la mari gnot a sterin cidins cidins. “Spietìn che al vegni dì – a diserin – po lu coparìn”. 3Ma Sanson al restà tal jet fintremai miegegnot e, a miegegnot, al jevà, al brincà lis dôs voladis de puarte de citât, antis e dut, lis butà jù cuntune sbare e, cjamadis sù pe spalis, lis puartà fin su la spice de mont ch’e je in face di Ebron.

Sanson e Dalile

4Plui in là, al pierdè il cjâf daprûf di une femine de valade di Sorek, ch’e veve non Dalile. 5I caporions dai filisteus a lerin a cjatâle e i diserin: “Fâsji biel plait e cîr di savê dontri ch’e diven chê fuarçate che al à, in mût che o rivìn adore di gafâlu e di peâlu par metilu sot i pîts. Ti darìn mil e cent siclis d’arint parom”. 6Dalile i disè a Sanson: “Spiimi, par plasê, dontri che ti diven la tô fuarce e cun ce che si varès di peâti par metiti sot i pîts”. 7Sanson i rispuindè: “Se mi peassin cun siet cuardis di arc fresc, nancjemò no scridelidis, o pierdarès dute la mê fuarce e o deventarès un om compagn di chei altris”. 8I caporions dai filisteus i puartarin a Dalile siet cuardis di arc fresc, che no jerin ancjemò no scridelidis, e jê lu peà parie. 9Jê e veve int platade te sô cjamare e i berlà: “Sanson, i filisteus ti plombin parmìs!”. Lui al crevà lis cuardis di arc compagn che si creve un fîl di stope a pene che al sint il fûc. E cussì no rivarin adore di rigjavâi il segret de sô fuarce. 10Alore Dalile i disè a Sanson: “Tu mi âs cjolte vie e tu mi âs contadis dome sflocjis. Cumò però tu âs di contâmi, par plasê, cun ce che si varès di peâti”. 11I rispuindè: “Se tu mi peassis a strent cun cuardis creis che no si lis à mai dopradis, o pierdarès dute la mê fuarce e o deventarès un om compagn di chei altris”. 12Alore Dalile e cjolè cuardis gnovis e lu peà parie, po i berlà: “Sanson, i filisteus ti plombin parmìs”. Di fat e veve int platade te cjamare. Ma lui al crevà lis cuardis che al veve tai braçs compagn di un fîl. 13Alore Dalile i disè a Sanson: “Fintremai cumò tu mi âs dome cjolte vie e tu mi âs contadis dome sflocjis. Insegnimi cemût che si varès di peâti”. I rispuindè: “Se tu tiessessis lis siet strecis de mê cjavelade cuntun subli e tu lis saldassis cuntun pietin di tiessidôr, o pierdarès dute la mê fuarce e o deventarès un om compagn di chei altris”. 14Jê alore lu indurmidì, i tiessè lis siet strecis de sô cjavelade cul subli lis saldà cuntun pietin di tiessidôr, po i berlà: “Sanson, i filisteus ti plombin parmìs!”. Lui si sveà dal sium e al sbregà fûr il pietin cun dut il subli. 15I disè Dalile: “Cemût fâsistu mo a dîmi che tu mi vuelis ben, a la cuâl che il to cûr nol è cun me? Ve: e je za la tierce volte che tu mi cjolis vie e no tu mi âs ancjemò dit dontri che ti diven chê fuarce spropositade che tu âs”. 16E stant che jê ogni dì lu tormentave cence padin cu la sô cjàcare e che i faseve une vite sole, a la fin al fo ingomeât a muart. 17E cussì i viergè dut il so cûr. “Il rosôr nol à mai passât parsore dal gno cjâf – dissal – parcè che jo o soi nazir di Diu ancjemò dal grim di mê mari. Se mi rocassin, alore dute la mê fuarce mi bandonarès, o pierdarès dute la mê virtût e o deventarès un om compagn di ducj chei altris”. 18Alore Dalile e capì che i veve davierzût il so cûr fint insomp; e mandà a clamâ i caporions dai filisteus e ur disè: “Chest viaç o podês vignî francs, che mi à contât dut”. E i caporions dai filisteus a rivarin cjase sô cui bêçs in man. 19Jê e indurmidì Sanson sui siei genôi, e clamà un om e i fasè cjonçâ lis siet strecis di cjavei dal so cjâf. Cussì e scomençà a metilu sot i pîts e lui al pierdè dute la sô fuarce. 20Jê e berlà: “Sanson, i filisteus ti plombin parmìs!”. Sveantsi dal sium, al disè: “O rivarai a scapolâle come chei altris viaçs e o savarai sbroiâmi”. Ma nol saveve che il Signôr lu veve implantât. 21I filisteus lu gafarin, i gjavarin i vôi e lu menarin a Gaze. Lu incjadenarin cuntune cjadene di bronç dople e, in preson, al girave la muele. 22Intant, però, dopo rocât, la cjavelade e tornà a menâ.

Lultime imprese di Sanson

23I caporions dai filisteus si derin dongje par ufrîi un grant sacrifici a Dagon, lôr diu, e par fâ une fiestone. A disevin:

“Il nestri diu nus à metût tes nestris mans

Sanson, il nestri nemì”.

24A pene che il popul al viodè il so diu, al tacà a berlâ di gjonde:

“Il nestri diu nus à metût tes nestris mans

Sanson, il nestri nemì,

chel che al faseve il fisc te nestre tiere

e che nus copave tante int”.

25E midiant che il lôr cûr al jere legri, a diserin: “Lait a cjoli Sanson, di podê ridi une dade cun lui!”. Alore a menarin fûr di preson Sanson, che al fasè zûcs denant di lôr; po lu plaçarin in pîts framieç des colonis. 26Alore Sanson i disè al fantaçut che lu menave pe man: “Lassimi. Fasimi dome tocjâ lis colonis che al sta sù il templi, che o ài voe di poiâmi”. 27Il templi al jere plen di oms e di feminis. A jerin ducj i caporions dai filisteus e, su la terace, un tremil oms e feminis che a cjalavin i zûcs di Sanson. 28Sanson al preà il Signôr e al berlà: “Signôr Diu, ti prei: visiti di me, dàmi fuarce ancjemò cheste volte, o Diu, che o rivi a fâur paiâ ai filisteus i miei doi vôi”. 29Sanson al palpà lis dôs colonis mezanis, là che al poiave il templi, si frontà cuintri di lôr brincant une cu la gjestre e chê altre cu la çampe, 30e al berlà: “O murarai jo ma ancje i filisteus!”. Al sburtà cun dute la sô fuarce che al veve e il cjasament al sdrumà parsore dai caporions e di dute la int ch’e jere aventi. Int fasè murî, cu la sô muart, plui che no ducj chei che ju veve fats fûr di vîf. 31I siei fradis e dute la cjase di so pari a vignirin jù e lu puartarin vie. A tornarin sù e lu soterarin jenfri Soree e Estaol, tal tombâl di so pari Manoac. Al veve fat di judiç par vincj agns.