JUDIÇS (15)

Letôr: Mario Grosso

Il svindic di Sanson

151Pôc timp dopo, sul taiâ il forment, Sanson al tornà a cjatâ la sô femine cuntun cavret e al disè: “O ài voe di lâ de mê femine, te sô cjamare”. Ma so missêr no lu lassà gran, 2che anzit i disè: “O ài scrupulât che tu le vevis in asse e je ài dade al to compagn. Ma sô sûr, la plui piçule, no ese miei di jê? Cjolite impen di chê altre”. 3Sanson ur rispuindè: “Cheste volte mo no varai nissun dituart cui filisteus se ur fasarai dal mâl”. 4E cussì Sanson s’indi lè, al cjapà tresinte bolps, al cjolè une grampe di torcis e, voltant lis bestiis code cun code, al plaçà une torce jenfri des dôs codis, tal mieç. 5Al dè fûc a lis torcis; po, molant lis bolps tai cjamps di forment dai filisteus, al brusà no dome i côi e il forment ancjemò in pîts, ma ancje il vuardi e i ulivârs. 6I filisteus a domandarin: “Cui esal stât?” e ur rispuinderin: “Sanson, ginar dal timnit, parcè che lui i veve tornade a cjoli la femine e je veve dade a so copari”. Alore i filisteus a lerin sù e a brusarin la femine e la cjase di so pari. 7Dissal Sanson: “Za che le vês cjapade cussì, poben, no varai padin fintremai che no mi sarai svindicât di vualtris”.

8Al scomençà a pestâju cence remission e al fasè un disordin di chel altri mont. Daspò al lè jù tal landri de crete di Etam e si fermà alì.

Gnove imprese di Sanson

9I filisteus a lerin sù a campâsi in Gjude e a tentarin un colp a Lechi. 10“Parcè vignîso cuintri di nô?” ur domandarin alore i oms di Gjude. Ur rispuinderin: “O sin vignûts sù par peâ Sanson, par tornâi ce che nus à fat a nô”. 11Tremil oms di Gjude a lerin jù tal landri de crete di Etam e i diserin a Sanson: “No sâstu che a nô nus tocje di socombi sot dai filisteus? Ce nus âstu cumbinât po?”. Ur rispuindè: “Ce che mi àn fat lôr, jo cumò ur al torni”. 12Alore i diserin: “Nô o sin vignûts jù par peâti e consegnâti tes mans dai filisteus”. “Zuraitmi alore – dissal – che no mi coparês”. 13“No! – i rispuinderin – . Nô o volìn dome peâti e consegnâti tes lôr mans, ma sigûr che no vin chê di fâti fûr”. E cussì lu pearin cun dôs cuardis creis e lu tirarin sù de crete. 14Biel che al rivave a Lechi e che i filisteus i corevin incuintrij berlant a dute vôs, il spirt dal Signôr al plombà sore di Sanson; lis cuardis che al veve tor dai braçs a deventarin tant che fîi di lin brusinâts tal fûc, e ducj i leams si disgroparin tes sôs mans. 15Lumade une gramule di mus ancjemò frescje, al slungjà la man, le gafà e cun chê al fasè fûr mil oms.

16Dissal alore Sanson:

“Cuntune gramule di mus

ju ài metûts in tasse.

Cuntune gramule di mus

and ài fats fûr mil!”.

17Finît chel tant, al sgurlà vie lontan di sè la gramule e al è par chel che a di chel lûc i àn metût non Ramat-Lechi. 18Stant che al veve une arsetât di murî, al preà il Signôr cussì: “Tu sês tu che tu âs inmaneade cheste grande vitorie midiant dal to famei; cumò varessio propit di murî di sêt e di colâ tes sgrifis di cheste int cence circuncision?”. 19Alore Diu al sbusà la concje ch’e je a Lechi e e saltà fûr l’aghe. Sanson al bevè, al tornà a dâ di ca e al cjapà fuarce. Al è par chel che i àn metût non a di chê risultive En-Korè, ch’e je ancjemò a Lechi. 20Sanson al fasè di judiç in Israel ai timps dai filisteus par vincj agns.