JUDIÇS (13)

Letôr: Lorenzo Savonitto

La nassite meraculose

131I Israelits a scomençarin a tornâ a fâ robis che i fasevin ingomut al Signôr, e il Signôr ju lassà tes sgrifis dai filisteus par corant’agns. 2Al jere un om di Soree, de tribù di Dan, che al veve non Manoac. La sô femine no cjapave sù e no veve vûts fruts. 3L’agnul dal Signôr i comparì a di cheste femine e i disè: “Tu spietis dibant e no tu âs fruts, 4ma tu stâs par cjapâ sù e tu parturissarâs un frut. Di chi indenant viôt ce che tu fasis! No sta bevi ni vin ni bevande ch’e scjalde e no sta cerçâ nuie di soç. 5Nol larà vie trop che tu cjaparâs sù e tu parturissarâs un frut. Il rosôr nol passarà sul so cjâf parcè che il frut al sarà nazir di Diu ancjemò tal grim di sô mari. Al è lui che al scomençarà a deliberâ Israel de sgrife dai filisteus”. 6La femine e tornà in cjase e i disè al om: “Un om di Diu mi à frontade; al semeave dut l’agnul di Diu, tant al jere di sudizion. Jo mo no ài domandât dontri che al vignive e nancje lui nol à volût dîmi il so non. 7Dome che mi à dit: Nol larà vie trop che tu cjaparâs sù e tu parturissarâs un frut. Di chi indenant no sta bevi ni vin ni bevande ch’e scjalde e no sta cerçâ nuie di soç, parcè che il frut al sarà nazir di Diu dal grim di sô mari fintremai la dì che al murarà”.

8Alore Manoac al preà Il Signôr cussì: “Ti prei, Signôr! L’om di Diu che tu âs mandât, che al torni ancjemò un viaç chi di nô e che nus disi ce che o vin di fâ pal frut cuant che al sarà nassût”. 9Diu al scoltà Manoac e l’agnul di Diu al tornà a cjatâ indaûr la femine cuant che e jere sentade te campagne e Manoac, il so om, nol jere cun jê. 10La femine e lè di corse a contâi dut al so om: “Ve che mi à comparît chel om che mi è vignût dongje chê altre dì”. 11Manoac al jevà sù, i lè daûrji a la femine, al rivà là che al jere l’om e i disè: “Sêstu tu chel om che i à discorût a di cheste femine?”. I rispuindè: “O soi propit jo”. 12Dissal Manoac: “Cuant che al sucedarà ce che tu âs dit, ce si àial di fâ pal frut, cemût àial di compuartâsi?”. 13L’agnul dal Signôr i rispuindè a Manoac: “Dut ce che i ài inibît a di cheste femine al à di stratignîsi ancje lui. 14Nol à di cerçâ nuie di ce ch’e dà la vît, che nol bevi ni vin ni bevande ch’e scjalde, che nol mangji nuie di soç e che al fasi dut ce che i ài ordenât”. 15Dissal alore Manoac al agnul dal Signôr: “Lasse che ti tignìn cun nô e che ti dedin dongje un cavret”. Manoac nol saveve mo che al jere l’agnul dal Signôr. 16E l’agnul dal Signôr i disè a Manoac: “Se ancje tu mi fasessis restâ, no cerçarai gran la tô spese; se però tu âs chê di fâi un olocaust al Signôr, fâsial”. 17Alore Manoac i disè al agnul dal Signôr: “Ce non âstu, che o podìn fâti onôr cuant che al sucedarà ce che tu âs dit?”. 18L’agnul dal Signôr i rispuindè: “Parcè vûstu savê il gno non? Al è masse grant”. 19Alore Manoac al cjolè il cavret e l’ufierte e lu ufrì intîr su la crete al Signôr che al fâs robonis di restâ. Manoac e la sô femine a stavin a cjalâ. 20A pene che la flame e scomençà a lâ sù dal altâr viers il cîl, l’agnul dal Signôr al montà in cheste fogule sot i vôi di Manoac e de sô femine, che si butarin cu la muse par tiere. 21L’agnul dal Signôr no si fasè viodi altri di Manoac ni de sô femine e Manoac al capì alore che si tratave dal agnul dal Signôr. 22“Sigûr che nus tocjarà di murî – dissal Manoac a la sô femine – parcè che o vin viodût Diu!”. 23I rispuindè la femine: “Se il Signôr al ves vude chê di fânus murî, nol varès cjapât des nestris mans ni l’olocaust ni l’ufierte e nancje no nus varès fat viodi dutis chestis robis e, tal stes timp, fat sintî robis dal gjenar”.

24La femine e parturì un frut e i metè non Sanson. Il frut al cressè, il Signôr lu benedì 25e il spirt dal Signôr al scomençà a infogâlu tal campament di Dan, jenfri Soree e Estaol.