JUDIÇS (11)

Letôr: Renata Rinaldi

La figure di Jefte

111Jefte, il gaaladit, al jere un vuerîr di prime. Al jere fi di une sdrondine che lu veve vût di Galaad. 2Ma la femine di Galaad i parturì ancje altris fîs e i fîs di cheste femine, cressûts, a pararin fûr Jefte disintji: “Tu no tu varâs part a la ereditât di nestri pari parcè che tu sês fi di une femine foreste”. 3Jefte alore al scjampà lontan dai siei fradis e si sistemà te tiere di Tob. Al tirà dongje une marmae di bintars che i lerin daûrji. 4Pôc timp dopo, a capitarin i amonits a combati cuintri di Israel. 5E cuant che i amonits a scomençarin la vuere cuintri di Israel, i anzians di Galaad a lerin a cirî Jefte te tiere di Tob. 6I diserin: “Anìn, fâsinus di sorestant, in mût di rivâ a bati i amonits”. 7Ma Jefte ur rispuindè ai anzians di Galaad: “No sêso vualtris che mi vevis in asse e che mi vês parât fûr de cjase di gno pari? Parcè vignîso di me cumò che o sês intrigâts?”. 8I anzians di Galaad i rispuinderin a Jefte: “Al è propit par chel che cumò o sin vignûts di te. Anìn cun nô: tu combatarâs i amonits e tu sarâs il nestri sorestant, chel di dute la int di Galaad”. 9Jefte ur rispuindè ai anzians di Galaad: “Se mi fasês tornâ par combati i amonits e se Il Signôr mai met tes mês mans, alore us fasarai di sorestant”. 10“Che il Signôr al fasi lui di testemoni fra di nô – i rispuinderin a Jefte i anzians di Galaad – se nô no fasarìn daûr che tu âs distinât tu!”. 11Alore Jefte al partì cui anzians di Galaad. Il popul lu metè sorestant e comandant, e Jefte al tornà a ripeti dutis lis sôs cundizions a Mizpe, presince dal Signôr.

Jefte al cjape in man la situazion

12Jefte al mandà mes dal re dai amonits a dîi: “Ce si vino fat jo e te che tu sês vignût a fâ une vuere inte mê tiere?”. 13Il re dai amonits ur rispuindè ai mes di Jefte: “Al è par vie che Israel, cuant che al è vignût sù dal Egjit, mi à spodestît de mê tiere, dal Arnon fint al Jabok e al Gjordan. Tornaitmi cumò dut a buinis!”. 14Jefte al mandà indaûr mes dal re dai amonits 15e i disè: “Jefte al dîs cussì: Israel nol à robade la tiere di Moab ni chê dai amonits. 16Cuant che al è vignût fûr dal Egjit, Israel al à marçât tal desert fintremai al mâr des Cjanussis e al è rivât a Kades. 17Alore Israel al à mandâts mes dal re di Edom a dîi: Lassimi passâ par chi, par plasê, ma il re di Edom nol à volût sintî resons di sorte. Int mandà ancje dal re di Moab, che nol volè savênt, e cussì Israel al restà a Kades. 18Podopo, lant indenant pal desert, al voltà viers de tiere di Edom e di Moab e al rivà a jevade de tiere di Moab. Il popul si campà di là dal Arnon e nol jentrà gran tal teritori di Moab, parcè che l’Arnon al fâs di confin cun Moab. 19Israel al mandà daspò mes a Sicon, re dai amoreus, che al regnave a Chesbon, e Israel al mandà a dîi: Lassaitmi, par plasê, passâ pe tô tiere par rivâ a distinazion. 20Ma Sicon nol lassà passâ Israel pe sô tiere, al tirà dongje dutis lis sôs schiriis, lis campà a Jaas e al tacà Israel. 21Il Signôr, Diu di Israel, al metè Sicon e dute la sô congreghe tes mans di Israel, che ju parà a tocs, e Israel al cjapà paronance di dute la tiere dai amoreus che a jerin a stâ ventilà. 22Al rivà cussì a paronâ sun dute la tiere dai amoreus, dal Arnon fintremai a Jabok e dal desert fintremai al Gjordan. 23E cumò che il Signôr, Diu di Israel, al à fats cori i amoreus denant dal so popul Israel, tu varessis tu di fânus cori nô? 24No sêstu za paron di dut ce che Camos, to diu, ti à metût tes tôs mans? Cu la stesse reson, dut ce che Il Signôr nestri Diu ur à puartât vie a di chei altris, cumò al è nestri! 25Saressistu plui bulo di Balak, fi di Zipor, re di Moab? Àial viert bocje chel cuintri di Israel? Àial fat vueris? 26Cuant che Israel si è plantât a Chebson e tai borcs dulintor, a Aroer e tai borcs dulintor, e in dutis lis citâts che a son su lis rivis dal Arnon, che a son tresinte agns, parcè no lis vêso tornadis a cjoli ta chê volte? 27Che o sepi jo, a ti no ti ài fat nuie, ma tu però tu agjissis vonde mâl tacantmi me. Che il Signôr, il Judiç, al fasi sentence lui cumò fra i fîs di Israel e il re dai amonits”. 28Ma il re dai amonits nol lè daûr des peraulis che Jefte i veve mandât a dîi.

Il trement avôt e la vitorie di Jefte

29Il spirt di Diu al vignì jù sore di Jefte, che al passà fûr par fûr Galaad e Manasse, al passà par Mizpe di Galaad e, di Mizpe di Galaad, al passà par li dai amonits. 30Jefte i fasè un avôt al Signôr:

“Se tu mi metis tes mês mans i amonits, 31chel che al saltarà fûr par prin dal puarton de mê cjase par vignîmi incuintri cuant che o tornarai indaûr dopo di vê vinçûts i amonits, chel al sarà dal Signôr e jo jal ufrissarai come un olocaust”. 32Jefte al passà te tiere dai amonits par tacâju e il Signôr jai metè tes sôs mans. 33Ju fiscà di Aroer fintremai des bandis di Minit cjapant vincj citâts, e fint a Abel-Cheramin. Un pest fenomenâl: i amonits a scugnirin sbassâ la creste denant di Israel. 34Cuant che Jefte al tornà indaûr a Mizpe, cjase sô, ve che sô fie e saltà fûr incuintrij balant cun compagnament di tamburei. Al veve dome chê e fûr di jê nol veve ni fi ni fie. 35A pene che le viodè, si sbregà i vistîts e al berlà: “Fie, fie mê di cûr, che tu mi copis! Se tu savessis il mâl che tu mi fasis! Jo o vevi dade la mê peraule denant dal Signôr e cumò no pues plui tornâ indaûr”. 36Jê i rispuindè: “Pai, se tu âs cjapât chest impegn cul Signôr, fâs come che tu i âs imprometût, dal moment che il Signôr ti à dade la furtune di podêti svindicâ dai tiei nemîs, i amonits”. 37Po i disè a so pari: “Fasimi dome cheste gracie: lassimi libare par doi mês. O vuei lâ a cori ator sù pes monts e, cu lis mês compagnis, o vaiarai sore de mê virgjinitât”. 38“Va!” dissal lui, e le lassà lâ par doi mês. E cussì jê e partì, jê e lis sôs compagnis, e e vaì la sô virgjinitât su pes monts. 39Spirâts i doi mês, e tornà di so pari e lui al mantignì sun jê l’avôt che al veve fat. Jê mo no veve cognossût om. Di li e ven cheste usance in Israel: 40ogni an lis fantatis di Israel a van, par cuatri dîs, a cjantâ di muart pe fie di Jefte il galaadit.