JUDIÇS (9:22-57)

Letôr: Giulio Saccomani

La rivolte dai sichemits cuintri di Abimelec

22Abimelec al comandà par trê agns su Israel. 23Po Diu al mandà un spirt di rusin fra Abimelec e i grancj di Sichem, e i grancj di Sichem si meterin cuintri di Abimelec. 24E cussì il delit fat cuintri dai setante fîs di Jerub-Baal al fo svindicât e il lôr sanc al colà parsore di Abimelec lôr fradi, che ju veve maçâts ducj, e ancje sui grancj di Sichem che i vevin dade une man a copâ i siei fradis. 25I caporions di Sichem si platarin su lis spicis des monts e a di chei che a passavin aventi ur puartavin vie dut. A lerin a contâje a Abimelec.

Lintervent di Gaal

26Gaal, fi di Ebed, compagnât dai siei fradis, si intivà a passâ par Sichem e si cuistà la fede dai caporions di Sichem. 27Chei a jessirin fûr pe campagne par vendemâ i lôr vignâi; a folarin la uve, a meterin sù fiestis e a jentrarin tal templi dal diu. E li a mangjarin e a beverin e a diserin dut il mâl cuintri di Abimelec. 28Alore Gaal, fi di Ebed, al berlà: “Cui esal Abimelec e ce esal Sichem, che o vin di stâ sot di lui? No i staressial al fi di Jerub-Baal e a Zebul, so luctignint, di stâ sot de int di Camor, pari di Sichem? Parcè po varessino di stâ nô sot di lui? 29Cui mi metaraial tes mês mans cheste int par podê parâ fûr Abimelec e dîi: Rinfuarce la tô marmae tant che tu vûs, ma va vie di chi?”.

30Zebul, sorestant de citât, al vignì a savê ce che al masanave Gaal, fi di Ebed, e i montà sù la fumate. 31Al mandà di scuindon un pôcs di mes di Abimelec a Arume par dîi: “Viôt che Gaal, fi di Ebed, al è rivât a Sichem cui siei fradis e, sidiantle, a scjaldin la int cuintri di te. 32Sichè cjapiti sù vie pe gnot, tu e i oms che tu âs cun te, e platiti te campagne; 33doman, sul crichedì, tu saltis fûr e tu ti butis cuintri de citât. Cuant che Gaal e i siei oms a saltaran fûr cuintri di te, tu ju tratarâs miôr che tu podarâs”.

Abimelec al batae

34Alore Abimelec si metè in strade vie pe gnot cun ducj i oms che al veve daûrsi e si platarin in face di Sichem, in cuatri grops. 35A pene che Gaal, fi di Ebed, al saltà fûr e si fermà te jentrade de puarte de citât, Abimelec e i oms che al veve daûrsi a petarin fûr di li che a jerin in paisse. 36Gaal al viodè cheste trope e i disè a Zebul: “Ve ch’e ven jù int d’insomp de mont!”. I rispuindè Zebul: “E je la mont ch’e fâs ombrene e ti semee a ti che a sedin oms!”. 37Dissal Gaal: “Ve ch’e ven jù int de bande dal Umbriçon de tiere, biel che un altri grop al rive pal viaç dal rôl dai Strolics”. 38Alore Zebul i rispuindè: “Là ese lade a finî la tô lenghe? Tu che tu disevis: Cui esal Abimelec, che o vin di stâ sot di lui? No sono chei che tu sbeleavis tant? Jes fûr cumò e frontilu!”. 39E Gaal al saltà fûr in teste ai grancj di Sichem e al frontà Abimelec. 40Abimelec al fasè talpinâ Gaal, che al scugnì scjampâ denant di lui, e un grum de sô int a restarin sul teren prime di rivâ a la puarte. 41Abimelec alore al restà a Arume e Zebul, parant vie Gaal e i siei fradis, no ju lassà altri stâ a Sichem.

42Tal indoman la int e saltà fûr pe campagne e Abimelec al vignì a savêlu.

43Al cjapà oms e ju dividè in trê schiriis e si platà tai cjamps. Cuant che al viodè la int de citât, al saltà fûr cuintri di lôr e ju fasè a tocs. 44Biel che Abimelec e il grop che al jere cun lui a rivavin di corse a la jentrade de citât, chei altris doi grops si butarin cuintri ducj chei che a jerin te campagne e a faserin un macel. 45Abimelec si batè dute la zornade cuintri de citât. Cuant che al rivà adore di cjapâle, al fasè fûr dute la int, al sdrumà la citât e al butà parsore vie il sâl.

46A cheste gnove, i sorestants di Migdal-Sichem a lerin a parâsi tes cjanivis dal templi di El-Berit. 47A pene che Abimelec al vignì a savê che ducj i grancj di Migdal-Sichem si jerin dâts dongje là jù sot, 48al montà su la mont di Salmon, lui e dute la trope. Cjapade sù une manarie, al cjonçà un ramaç di arbul, lu brincà e sal metè su pes spalis, disint a di chei che a jerin cun lui: “Fasêt daûr che mi vês viodût a fâ me, e di corse!”. 49Alore ducj i oms a taiarin un ramaç par om, po i lerin daûrji a Abimelec e, intassâts i ramaçs parsore des cjanivis, a derin fûc a ducj chei che a jerin dentri. Dute la int di Migdal-Sichem e fasè chê fin, un mil di lôr tra oms e feminis.

La muart di Abimelec

50Daspò Abimelec al montà cuintri di Tebes, le cerclà e le cjapà. 51Tal mieç de citât e jere une torate rinfuarçade, là che a lerin a parâsi ducj i oms e lis feminis e i grancj de citât. Sierade ben la puarte daûrsi, a montarin su la terace de torate. 52Abimelec, rivât li de torate, le tacà. Cuant che al jere dongje de puarte de torate par dâi fûc, 53une femine i molà jù sul cjâf une muele di mulin e i spacà la crepe. 54Al clamà di buride chel zovin che i puartave lis armis e i disè: “Tire fûr la spade e copimi, che no disin di me: Lu à copât une femine!”. Il scudîr lu passà fûr par fûr e cussì al murì. 55Cuant che i oms di Israel a vioderin che Abimelec al jere muart, a tornarin ognidun cjase sô.

56Cussì Diu al fasè tornâ parsore di Abimelec dut il mâl che lui i veve fat a so pari taiant il sgrasalâr ai siei setante fradis. 57E Diu al fasè ancje tornâ a colâ sul cjâf de int di Sichem dute la lôr inicuitât. Cussì e colà parsore di lôr la maludizion di Jotam, fi di Jerub-Baal.