JUDIÇS (9:1-21)

Letôr: Paola Benedetti

Un tentatîf di monarchie in Israel

91Abimelec, fi di Jerub-Baal, al rivà a Sichem dai fradis di sô mari e ur disè chestis peraulis, a lôr e a dute la int de cjase paterne di sô mari: 2“Butait fûr, par plasê, cheste vôs ai grancj di Sichem: Ce esal miôr par vualtris? Jessi sot di setante personis, ducj fîs di Jerub-Baal, o nant sot di une sole? Par altri no stait a dismenteâ che jo o soi dai vuestris vues e de vuestre cjar!”. 3I fradis di sô mari a butarin fûr cheste vôs in merit di lui e ducj i grancj di Sichem e lôr a penderin par Abimelec, ancje parcè che a disevin: “Dopo dut, al è nestri fradi!”. 4E cussì i derin setante siclis d’arint dal templi di Baal-Berit e Abimelec ju doprà par contratâ ducj i bintars e i lazarons, che i lerin daûrji. 5Alore al lè in cjase di so pari, a Ofre, e al maçà i siei fradis, i fîs di Jerub-Baal, setante oms, ducj sun chel stes clap. Jotam, però, il plui piçul di Jerub-Baal, si salvà midiant che si jere platât. 6Daspò ducj i grancj di Sichem e ducj chei di Bet-Milo si derin dongje in semblee e a faserin re Abimelec dongje dal rôl dal colonel che al è a Sichem.

La flabe di Jotam

7A lerin a contâje a Jotam. Alore lui si plaçà su la spice de mont di Garizim e ur berlà a fuart: “Scoltaitmi, grancj di Sichem, se o vês voe che ancje Diu us scolti!

8Un viaç i arbui si meterin in strade

par ongi un che al fasès di re.

I diserin al ulivâr:

Fâsinus di re!

9L’ulivâr ur respuindè:

Varessio di stâ cence il gno vueli

che ur dà onôr ai dius e ai oms,

par lâ a pindulâmi sui arbui?

10Alore i arbui i diserin al fiâr:

Anìn, fâsinus tu di re!

11Il fiâr ur rispuindè:

Varessio di stâ cence il dolç

e cence la mê pome tant sauride

par lâ a pindulâmi sui arbui?

12Alore i arbui i diserin a la vît:

Dài, fâsinus tu di re!

13La vît ur rispuindè:

Varessio di molâ il gno vin,

che al indalegre i dius e i oms,

par lâ a niçulâmi sui arbui?

14Alore i arbui i diserin al baraçâr:

Anìn tu a fânus di re!

15E il baraçâr ur rispuindè ai arbui:

Se propit o volês ongimi

par che us fasi di re,

vignît a parâsi sot de mê ombrene;

senò e saltarà fûr dal baraçâr une fogule

ch’e incenerissarà i cedris dal Liban!

Il discors di Jotam

16Pa la cuâl, se o vês agjît in buine fede e in plene onestât e o vês fat re Abimelec, se si sês puartâts ben tai confronts di Jerub-Baal e de sô cjase, se lu vês tratât daûr il merit des sôs oparis, 17cuant che gno pari al à combatût par vualtris, al à riscjade la vite e us à gjavâts des sgrifis di Madian, 18vualtris vuê si sês jevâts sù cuintri de cjase di gno pari, o vês maçâts i siei fîs, setante oms, ducj sun chel clap, e o vês metût re parsore dai grancj di Sichem Abimelec, fi de sô sclave, parcè che al è vuestri fradi! 19Se duncje vuê us semee di vê agjît in buine fede e in plene cussience tai confronts di Jerub-Baal e de sô cjase, alore gjoldêtsi Abimelec e lui vualtris. 20Ma senò, che al vegni fûr un fûc di Abimelec e che al brusi ducj i grancj di Sichem e di Bet-Milo un fûc par brusâ dopo ancje Abimelec!”. 21Podopo Jotam al fuì, si puartà a salvament e al lè a Beer, là che si stabilì par scjampâ des sgrifis di so fradi Abimelec.