JUDIÇS (8)

Letôr: Daniela Gregoris

I efraimits si sustin ofindûts

81I oms di Efraim però i diserin a Gjedeon: “Saressial chest il mût di tratânus, che no tu nus âs clamâts par lâ a combati cuintri di Madian?”. E a faserin un grant barufon. 2Ur rispuindè: “Ce àio fat jo cuintri di vualtris? I rapolons di Efraim no valino plui che no la vendeme di Abiezer? 3Diu al à metût tes vuestris mans i caporions di Madian, Oreb e Zeeb. In ce varessio sbalgjât jo cuintri di vualtris?”. E cuant che ur disè cussì, ur passà la fumate.

Il svindic di Gjedeon

4Gjedeon al rivà al Gjordan e al passà di là da l’aghe, ma lui e i tresinte oms che al veve daûrsi a jerin scanâts a fuarce di stâur sot. 5Alore al disè a la int di Sucot: “Dait, us prei, un toc di pan a di chescj oms che o ài daûrmi, che a son stracs muarts e mi tocje instes stâur sot a Zebac e a Zalmune, rês di Madian”. 6Ma i sorestants di Sucot i rispuinderin: “Âstu za tal pugn lis mans di Zebac e di Zalmune, che tu pratindis che ur dedin di mangjâ ai tiei soldâts?”. 7“Nol impuarte – dissal Gjedeon – però a pene che Il Signôr mi varà metût tes mans Zebac e Zalmune us discjarnarai tai baraçs dal desert e tes buralis”. 8Di li al montà a Penuel e al disè la stesse robe a la int di Penuel, che i rispuinderin compagn di chei di Sucot. 9Ancje a la int di Penuel ur rispuindè: “Cuant che o tornarai indaûr dopo di vê vinçût, cheste torate le splanarai di fonde fûr”.

10Zebac e Zalmune a jerin a Karkor cu lis lôr schiriis, un cuindismil oms, ducj chei che a jerin restâts de armade dai fîs dal Orient. And jere colâts un cent e vincj mil di lôr, dute int buine di spade. 11Gjedeon al lè sù pe strade di chei che a son a stâ te tende, a jevade di Nobac e di Jogbee, e al fiscà l’esercit propit cuant che plui si crodeve sigûr. 12Zebac e Zalmune a scjamparin. Ur corè daûr e al cjapà presonîrs i doi rês di Madian, Zebac e Zalmune. Rivuart al esercit, i fasè pierdi la tramontane.

13Finît il pest, Gjedeon al tornà pe subide di Cheres. 14Al fermà un zovin di Sucot e lu interpelà e chel i metè par scrit i nons dai sorestants di Sucot e dai anzians, setantesiet oms. 15Gjedeon, fi di Joas, si presentà alore de int di Sucot e ur disè: “Ve chi Zebac e Zalmune, che mi vês sbeleât in merit disintmi: Âstu za tal pugn lis mans di Zebac e di Zalmune, che o varessin di dâur di mangjâ ai tiei oms sfinîts?”. 16Alore al cjapà i anzians de citât e cui baraçs dal desert e cu lis buralis al discjarnà i oms di Sucot. 17Al sdrumà di fonde la torate di Penuel e al fasè un maçalizi de int de citât. 18Po ur disè a Zebac e a Zalmune: “Cemût jerino chei oms che ju vês copâts sul Tabor?”. I rispuinderin: “Ti semeavin te. Ognun di lôr si varès podût cjapâlu par un fi di re”. 19E Gjedeon: “A jerin miei fradis, fîs di mê mari. Pe vite dal Signôr! Se ju vessis lassâts in vite, jo cumò no us maçarès”. 20Alore i dè ordin a Jeter, il so prin fi: “Moviti: fâsiju fûr!”. Ma il frut nol tirà fûr la spade parcè che no i traeve il cûr, che al jere masse zovin. 21Zebac e Zalmune alore i diserin: “Spessee a fânus fûr, parcè che tâl al è l’om e tâl e à di jessi la sô fuarce”. Alore Gjedeon al jevà sù, al copà Zebac e Zalmune e al puartà vie lis miegilunis che i camêi a vevin tor dal cuel.

I israelits i domandin a Gjedeon di deventâ il lôr re

22I oms di Israel i diserin a Gjedeon: “Fâsinus di re, tu, to fi e to nevôt, za che tu nus âs salvâts de sgrife di Madian!”. 23Ma Gjedeon ur rispuindè: “No mi tocje a mi di regnâ sore di vualtris e nancje a gno fi, parcè che al è il Signôr che al regnarà sore di vualtris”. 24Al zontà Gjedeon: “Permetêtmi di domandâus une robe. Ognidun di vualtris che mi dedi un anel dal so rafât”. Chei che a vevin pierdût, a jerin in efiet furnîts di anei d’aur parcè che a jerin ismaelits. 25“Tai din vulintîr” i rispuinderin. Alore lui al slargjà la sô manteline e lôr a butarin ognidun un anel dal so rafât. 26Il pês dai anei d’aur che al veve cirûts al lè sù a mil e sietcent siclis d’aur, cence meti in cont lis miegilunis, i rincjins e i vistîts di purpure che a metevin intorsi i rês di Madian e cence contâ nancje i golârs che i lôr camêi a vevin tor dal cuel. 27Gjedeon al fasè parie un efod che lu metè te sô citât, a Ofre. Dut Israel si butà in genoglon denant di chel lûc e chest al fo un tramai par Gjedeon e pe sô cjase.

28Cussì Madian al sbassà la creste denant dai israelits. Nol rivà plui a ripiâsi e la tiere e podè tirâ il flât par corant’agns, fin che al vivè Gjedeon. 29Jerub-Baal, fi di Joas, s’indi lè e al lè a stâ cjase sô. 30Gjedeon al à vût setante fîs, ducj siei, parcè che al veve un disordin di feminis. 31La sô concubine, chê ch’e jere a stâ a Sichem, i parturì ancje jê un frut, che i metè non Abimelec. 32Gjedeon, fi di Joas, al murì dopo di une biele vecjae e lu soterarin tal tombâl di Joas, so pari, a Ofre di Abiezer.

33Muart Gjedeon, i israelits a tornarin a fâ porcariis cui Baals e si cjolerin par diu Baal-Berit. 34I israelits no si visarin plui dal Signôr, lôr Diu, che ju veve tirâts fûr des sgrifis di ducj i nemîs dulintor. 35E nancje pe cjase di Jerub-Baal, ven a stâi Gjedeon, no mostrarin nissun agrât di sorte cun dut il ben che i veve fat a Israel.