JUDIÇS (4)

Letôr: Odilia Iosio

Debore e Barak

41Muart Eud, i israelits a tornarin a fâ ce che nol leve denant dai vôi dal Signôr, 2e il Signôr ju metè tes sgrifis di Jabin, re di Canaan, che al regnave a Cazor. Lis sôs schiriis lis comandave Sisare, che al jere di Aroset-Goim. 3Alore i israelits a berlarin viers il Signôr. Jabin al veve nufcent cjars di fier e al veve cjalcjade la man parsore dai israelits par vincj agns.

4In chel fratimp Debore, une profetesse, femine di Lapidot, e jere judiç jê in Israel. 5Si sentave sot dal palmâr di Debore, jenfri Rame e Betel, su la mont di Efraim, e i israelits a levin di jê a domandâi justizie. 6Jê e mandà a cirî Barak, fi di Abinoam di Kades in Neftali, e i disè: “Il Signôr, Diu di Israel, no ti àial ordenât: Va, marce viers la mont dal Tabor e cjolti cun te dismil oms dai fîs di Neftali e dai fîs di Zabulon. 7O tirarai de tô bande, tal riul di Kison, Sisare, il sorestant des schiriis di Jabin, cui siei cjars e cu la sô marmae e tal metarai tes tôs mans”. 8I rispuindè Barak: “Se tu vegnis tu cun me o voi, ma se tu no tu vegnis cun me no voi nancje jo, parcè che no sai se in chê dì l’agnul dal Signôr mi fasarà vinci me”. 9E jê: “Poben, o vignarai ancje jo cun te, dome che, te strade che tu cjaminis, l’onôr nol sarà par te parcè che il Signôr al metarà Sisare tes mans di une femine”. Alore Debore e jevà sù e, cun Barak, e lè fint a Kades.

Sisare, batût al scjampe

10Barak al clamà dongje Zabulon e Neftali. Al veve dismil oms daûrsi e Debore e lè sù cun lui.

11Intant Eber il kenit si jere dividût de tribù dai kenits e de gjernazie dai fîs di Obab, missêr di Mosè; al veve plantade la sô tende dongje dal rôl di Saanaim, a un pas di Kades.

12I contarin a Sisare che Barak, fi di Abinoam, al jere vignût sù su la mont dal Tabor. 13Sisare al tirà dongje ducj i siei cjars, nufcent cjars di fier, e dute la marmae che al veve, di Aroset-Goim fint al riul di Kison.

14I disè Debore a Barak: “Spessee, ch’e je rivade la zornade che il Signôr ti metarà Sisare tes tôs mans. Propit cussì! Vûstu mo che il Signôr nol marci denant di te?”. E Barak al dismontà jù de mont dal Tabor cun dismil oms daûrsi. 15Il Signôr al fruçà Sisare, i siei cjars e dute la sô marmae denant di Barak. Sisare, dismontant jù dal so cjar, al scjampà a pît. 16Barak ur corè daûr ai cjars e a lis schiriis fintremai a Aroset-Goim. Dute l’armade di Sisare e colà sot dai colps di spade e no ’nt scjampà un.

Muart di Sisare

17Sisare intant al scjampave a pît in direzion de tende di Gjael, femine di Eber il kenit par vie che Jabin, re di Cazor, al bateve la cjase di Eber il kenit. 18Gjael s’intivà in Sisare e i disè: “Fermiti, paron, fermiti chi di me. No sta vê pôre di nuie!”. Alore lui si fermà li di jê sot de tende e jê lu taponà cuntun tapêt. 19Dissal: “Dàmi un sclip di aghe, par plasê, che o ài une arsetât tremende”. Jê e viergè la bufule là ch’e veve il lat, i dè di bevi e e tornà a taponâlu. 20Dissal lui: “Sta su la puarte de tende e, se al rive cualchidun e ti domande: Esal un om achì?, tu i rispuindarâs: No!”. 21Ma Gjael, femine di Eber, e cjapà sù un pichet di tende, e cjolè in man un martiel e, lant dongje di lui plan planchin, i parà dentri il pichet tal timpli, tant in dentri che si plantà te tiere. Lui al durmive come un çoc, strac sfinît, e cussì al murì. 22Intant al rivà Barak, che i coreve daûr a Sisare. Gjael i lè incuintri: “Anìn – i disè – che ti mostri l’om che tu stâs cirint”. Al jentrà li di jê: Sisare al jere distirât, biel lât, cul pichet parât dentri tal timpli.

23E cussì in chê dì Diu i fasè sbassâ la creste a Jabin, re di Canaan, denant dai israelits. 24La man dai israelits e deventà simpri plui cjalcjade sore di Jabin, re di Canaan, fin che no faserin fûr Jabin, re di Canaan.