JUDIÇS (1)

Letôr: Pierina Gallina Padovani

Judiçs

LIS TRIBÛS DI ISRAEL IN CANAAN

Lis tribûs dal sud

11Dopo muart Gjosuè, i israelits i domandarin al Signôr: “Cui di nô laraial sù par prin a dâur un pest ai cananeus?”. 2Il Signôr ur rispuindè: “I tocje a Gjude di lâ sù par prin; ve, jo o met tes sôs mans dute la tiere”. 3Alore Gjude i disè a so fradi Simeon: “Ven sù cun me tal toc che mi à tocjât a mi; o tacarìn i cananeus e, cuant che al coventarà, o vignarai ancje jo a dâti une man a ti”. E Simeon al marçà cun lui. 4Sicheduncje Gjude al lè sù e il Signôr ur metè tes lôr mans i cananeus e i perissits e, a Besek, a faserin fûr dismil oms. 5A Besek si intivarin cun Adoni-Besek; lu tacarin e ur molarin un pest fenomenâl ai cananeus e ai perissits. 6Adoni-Besek al scjampà ma lôr i corerin daûrji e i cjonçarin i poleârs des mans e dai pîts. 7Adoni-Besek alore al disè: “Setante rês, cui mucui dai poleârs des mans e dai pîts, a regonavin i fruçons sot de mê taule. Ce che o vevi fat jo, Diu mal torne”. Lu menarin a Gjerusalem; al è li che al murì.

8I fîs di Gjude a tacarin Gjerusalem, le cjaparin, le passarin a fîl di spade e i derin fûc a la citât.

9Podopo i fîs di Gjude a lerin sù par combati i cananeus che a jerin a stâ su la mont, tal Negheb e te concje. 10Daspò Gjude al marçà cuintri dai cananeus che a jerin a Ebron, Ebron par vieri al veve non Kiriat-Arbe, e al batè Sesai, Achiman e Talmai. 11Di li al marçà cuintri de int di Debir. Debir par vieri al veve non Kiriat-Sefer. 12Dissal Caleb: “Chel che al vinçarà Kiriat-Sefer e le cjaparà, jo i darài par femine mê fie Acse”. 13E le cjapà Otniel, fi di Kenaz, il fradi plui piçul di Caleb, e lui i dè par femine sô fie Acse. 14Cuant che cheste e rivà, lui le pocà a domandâi a so pari un cjamp. Alore jê e dismontà jù dal mus e Caleb i domandà: “Ce vûstu?”. 15I rispuindè: “Fasêtmi un plasê. Midiant che tu mi âs condanade intun cjanton, te tiere dal Negheb, dàmi almancul cualchi risultive di aghe”. E Caleb i dè lis risultivis disore e lis risultivis disot.

16I fîs di Obab il kenit, missêr di Mosè, a vignirin sù de citât dai Palmârs dutune cui fîs di Gjude tal desert di Gjude, che al è tal Negheb di Arad, e si sistemarin cun chê int. 17Po Gjude al lè cun so fradi Simeon: a baterin i cananeus che a jerin a stâ a Sefat e le distinarin al svinidriment. Par chel i meterin non a la citât Corme. 18Daspò Gjude al cjapà Gaze e la tiere dulintor, Ascalon e la tiere dulintor, Ekron e la tiere dulintor. 19E il Signôr al jere simpri cun Gjude, che al paronà la mont ma nol rivà adore di parâ vie dute la int de plane parcè che a vevin cjars di fier. 20Come che ancje Mosè al veve racomandât, Ebron jal derin a Caleb, che al parà vie i trê fîs di Anak.

21Rivuart ai gjebuseus, che a jerin a stâ a Gjerusalem, i fîs di Beniamin no rivarin adore di sumiergiju dal dut e fin cumò i gjebuseus a àn stât a stâ a Gjerusalem insieme cui fîs di Beniamin.

Lis tribûs di mieç

22La cjase di Josef, ancje chê e lè sù a Betel e il Signôr al jere cun jê. 23La cjase di Josef e fasè splorâ Betel. La citât par vieri e veve non Luz. 24Chei che a jerin lâts a splorâ, si intivarin intun om che al jessive de citât. I diserin: “Dîsinus par ce bande che si pò jentrâ dentri e nô ti sparagnarìn”. 25Chel ur mostrà di ce bande che a podevin lâ dentri te citât. A passarin la citât a fîl di spade ma a lassarin lâ l’om cun dute la sô famee. 26Chel om al lè te tiere dai itits; al fasè sù une citât e i metè non Luz. Che al è il non ch’e à ancjemò.

27Manasse nol rivà adore di parâ vie la int di Beisan e i siei borcs ni Tanac e i siei borcs ni la int di Dor e i siei borcs ni la int di Ibleam e i borcs dulintor ni la int di Meghido e i borcs dulintor; i cananeus a restarin te lôr tiere. 28Ma però, a pene che Israel al fo deventât plui fuart, al metè i cananeus a fâ lis voris, ancje se nol rivà a parâju vie. 29Nancje Efraim nol rivà a parâ vie i cananeus che a jerin a stâ a Ghezer, di mût che i cananeus a son ancjemò a stâ aventi.

Lis tribûs dal nort

30Zabulon nol rivà a parâ vie la int di Kitron ni chei di Naalol. I cananeus a restarin framieç di Zabulon ma ur tocjà di sotometisi a lis voris. 31Aser nol rivà a parâ vie la int di Aco ni chei di Sidon, di Aclab, di Aczib, di Elbe, di Afik ni chei di Recob. 32I aserits si sistemarin duncje parmìs dai cananeus che a jerin a stâ alì, parcè che no rivarin a parâju vie. 33Neftali nol rivà nancje lui a parâ vie la int di Bet-Semes ni chei di Bet-Anat, e si sistemà framieç dai cananeus che a jerin te regjon, ma la int di Bet-Semes e di Bet-Anat a scugnirin sotometisi a fâur lis voris. 34I amoreus a incjantonarin i fîs di Dan su la mont e no ju lassarin meti pît te plane. 35I amoreus a restarin a Ar-Cheres, a Aialon, e a Saalbim, ma cuant che la man de cjase di Josef e deventà plui cjalcjade, a scugnirin supâsi dutis lis voris. 36Il toc dai amoreus al tache te mont dai Scarpions, tal fuart, e si slargje di rive sù.