GJOSUÈ (24)

Letôr: Loretta Gregorutti Salata

Rievocazion de ‘storie de salvece’ di Israel

241Gjosuè al clamà a Sichem dutis lis tribûs di Israel; po al clamà dongje ducj i anzians di Israel, i siei sorestants, i siei Judiçs e i siei scrituriscj, che si meterin presince di Diu. 2Alore Gjosuè i disè a dut il popul: “Il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Par vieri i vuestris vons, come Terac, pari di Abram e di Nacor, a jerin a stâ di là dal flum e a levin daûr di altris dius. 3Alore jo o ài cjapât vuestri pari Abram di là dal flum e lu ài fat lâ par dute la tiere di Canaan, o ài multiplicade la sô gjernazie e i ài dât Isac. 4A Isac i ài dât Jacop e Esaù. A Esaù i ài dât la paronance de mont di Seir. Jacop e i siei fîs a son lâts jù in Egjit.

5Po o ài mandât Mosè e Aron e o ài pestât l’Egjit cui spiei che o ài fats framieç di lôr; tal ultin us ài fats saltâ fûr. 6O ài fat duncje saltâ fûr i vuestris vons dal Egjit e o sês rivâts al mâr. I egjizians ur corevin daûr ai vuestris vons cun cjars e cjavalîrs, fint al mâr des Cjanussis. 7Alore lôr a berlarin viers dal Signôr, che al slargjà come une fumate penge fra vualtris e i egjizians e al fasè tornâ parsore di lôr il mâr, che ju taponà. O vês viodût cui vuestris vôi ce che i ài fat al Egjit; po o vês stât un grumon di timp intal desert.

8Podopo us ài fats jentrâ te tiere dai amoreus che a jerin a stâ di là dal Gjordan. Us àn fate vuere e jo us ai ài metûts tes vuestris mans e cussì o sês deventâts parons de lôr tiere, parcè che ju ài sfulminâts denant di vualtris. 9Po al rivà Balak, fi di Zipor, re di Moab, par fâi vuere a Israel, e al mandà a clamâ Balaam, fi di Beor, par maludîus. 10Ma jo no ài volût lâ daûr di Balaam: al à scugnût benedîus e cussì us ài tirâts fûr de sô sgrife. 11Daspò, passât il Gjordan, o sês lâts fint a Gjeric, ma la int di Gjeric us faserin vuere, i amoreus, i perissits, i cananeus, i itits, i gjergjeseus, i eveus e i gjebuseus, e jo us ai ài metûts ducj tes vuestris mans. 12O ài mandât denant di vualtris i avons, che a faserin talonâ i doi rês amoreus, che nol è merit ni de tô spade ni dal to arc. 13Us ài dade une tiere che no le vês sudade, citâts che no lis vês fatis sù vualtris e che cumò si sês sistemâts, vignâi e ulivârs che no ju vês metûts vualtris e che o mangjais instes.

A tornin a fâ il pat a Sichem

14Par chel o vês di vê timôr dal Signôr e stâ sot di lui fin dapît e cun cûr sclet. Butait di bande i dius che i vuestris vons di là dal flum e ventijù pal Egjit ur son lâts daûr e stait cul Signôr. 15Se però no us va di stâ sot dal Signôr, sielgêt daurman cui che o volês servî: se i dius che a levin daûr i vuestris vons di là dal flum o ben i dius dai amoreus che o sês a stâ cumò te lôr tiere. Par chel che mi rivuarde me e la mê int, nô o starìn cul Signôr!”.

16Il popul al rispuindè: “Nancje insumiâsi di butâ di bande il Signôr par stâ sot di altris dius! 17Il Signôr nestri Diu al è chel che nus à fats vignî sù, nô e i nestris vons, de tiere dal Egjit, de cjase che o jerin sotans, che al à fat robonis sot dai nestris vôi e nus à parâts dilunc fûr te strade che o vin fate e framieç di dutis lis tribûs che o vin passât jenfri. 18E il Signôr al à fat cori denant di nô ducj i popui e ancje i amoreus che a jerin a stâ culì. Ancje nô o starìn cul Signôr, parcè che al è lui il nestri Diu!”.

19Alore Gjosuè i disè al popul: “No podês stâ sot dal Signôr, parcè che lui al è un Diu sant, un Diu gjelôs, che nol lassarà cori ni i vuestris tradiments ni i vuestris pecjâts. 20Se vualtris si slontanais dal Signôr par lâ daûr dai dius forescj, lui al tornarà a pacâus e us fruçarà dopo dut il ben che us à fat”.

21Il popul i rispuindè a Gjosuè: “Po mai! Nô o volin stâ cul Signôr!”.

22Alore Gjosuè i disè al popul: “O sês testemonis cuintri di vualtris che o vês sielzût il Signôr par stâ sot di lui!”.

I rispuinderin: “O sin testemonis nô!”.

23Dissal Gjosuè: “Poben, butait di bande i dius dai forescj che a son a stâ framieç di vualtris e che il vuestri cûr si decidi pal Signôr, Diu di Israel!”.

24Dissal il popul a Gjosuè: “Nô o starìn cul Signôr nestri Diu e o fasarìn dut ce che lui al disarà!”.

25In chê dì Gjosuè al fasè un pat cul popul a Sichem: al segnà i ponts dal contrat e lis clausulis. 26Gjosuè al scrivè chestis peraulis tal libri de leç di Diu. Po al cjolè une grande piere e le metè in pîts alì, sot dal rôl che al è tal santuari dal Signôr. 27Alore Gjosuè i disè a dut il popul: “Viodêt che cheste piere e sarà un testemoni par nô, parcè che e à sintût dutis lis peraulis che il Signôr nus à ditis: e sarà un testemoni cuintri di vualtris e no podarês plui voltâi la schene al vuestri Diu”.

28Podopo Gjosuè al mandà vie la int, ognidun tal toc che i jere tocjât.

Muart e sepulture di Gjosuè

29Dopo di chescj fats, Gjosuè, fi di Nun, famei dal Signôr, al murì; al veve cent e dîs agns. 30Lu soterarin te tiere che al jere paron lui, a Timnat-Serac, su la mont di Efraim, disore de mont di Gaas. 31Israel al stè sot dal Signôr par dute la vite di Gjosuè e fintremai che a forin in vite chei che a restarin dopo di Gjosuè e che a vevin viodude la vore che il Signôr al veve fate a pro di Israel.

Il tombâl di Josef . Muart e sepulture di Eleazar

32Rivuart ai vues di Josef che i israelits ju vevin puartâts sù dal Egjit, ju soterarin a Sichem, tune part di cjamp che Jacop lu veve comprât dai fîs di Camor, pari di Sichem, par cent tocs d’arint, e che ur jere tocjât ai fîs di Josef. 33Po al murì ancje Eleazar, fi di Aron, e lu soterarin a Gabae di Pincas, citât che i jere stade dade a so fi Pincas, su lis monts di Efraim.