GJENESI (26)

Letôr: Mario Ribis

Lis promessis dal Signôr, Diu dal pari Abram

261E capità ta chê tiere une grande miserie – no la prime miserie ch’e capità sot di Abram, ma un’altre – e Isac al lè a Gjerar, là che al jere Abimelec, re dai filisteus. 2Il Signôr i comparì e i disè: “No sta lâ in Egjit; sta te tiere che jo ti mostrarai. 3Reste culì. Jo o sarai cun te e ti benedissarai. Parcè che jo ti darai a ti e a la tô gjernazie dute cheste tiere e o mantegnarai il zurament che i ai fat a to pari Abram. 4O fasarai cressi la tô gjernazie come lis stelis dal cîl, i darai dute cheste tiere e pe tô gjernazie a saran benedîts ducj i popui dal mont, 5par tornâi l’ubidience di Abram che al è simpri lât indevant seont che i vevi dit jo e al à metût in vore ce che jo i vevi ordenât di meti in vore: i miei ordins, i miei comandaments e lis mês leçs”.

6Cussì Isac si fermà a Gjerar.

Rebeche e Abimelec II

7La int dal puest i domandarin a rivuart de sô femine, e lui ur rispuindè: “E je mê sûr”, parcè che al veve pôre di dî: “E je la mê femine”, pensant: “Cheste int culì e je buine di copâmi par colpe di Rebeche, ch’e je biele”. 8Al jere bielzà passât un gum di timp cuant che Abimelec, il re dai filisteus, cjalant fûr une volte pal balcon, al viodè Isac che al cjareçave Rebeche, la sô femine. 9Abimelec al mandà a clamâ Isac e i disè: “O scomet ch’e je la tô femine! E parcè alore âstu dit: E je mê sûr?”. I rispuidè Isac: “O ai pensât: o voi a riscjo di murî par colpe di jê”. 10Dissal Abimelec: “Parcè mi âstu fate une part dal gjenar? Al è mancjât pôc che cualchidun al les a durmî cu la tô femine e tu nus varessis metût su pe schene un grant pecjât!”. 11Alore Abimelec al dè a dut il popul chest ordin: “Chel che al tocjarà chest om e la sô femine al sarà copât”.

Furtune di Isac

12Isac al semenà in chês tieris e, chel an, al butà il cent par un. Il Signôr lu benedì 13e l’om al deventà siôr, si slargjà simpri di plui fin che al deventà un sioron. 14Al veve mandriis di besteam minût e grant e un slac di fameis. I filisteus a vevin rabie. 15Ducj i poçs che i fameis di so pari a vevin sgjavâts cuant che al jere ancjemò vîf so pari Abram, i filisteus ju vevin stropâts e jemplâts di tiere. 16Abimelec i disè a Isac: “Vatint di chi, che tu sês deventât masse grant par nô!”. 17Po Isac al partì di li, si campà ad ôr dal riul di Gjerar e si sistemà aventi.

I poçs di Gjerar

18Isac al tornà a sgjavâ i poçs che a vevin sgjavâts i fameis di so pari Abram e che i filisteus ju vevin stropâts dopo muart Abram, e ju clamà cul stes non che ju veve clamâts so pari. 19I fameis di Isac a sgjavarin te valade e li a cjatarin une risultive di aghe vive. 20Ma i pastôrs di Gjerar a plantarin une barufe cui pastôrs di Isac, disint: “L’aghe e je nestre!”.

E Isac i metè non a di chel poç Esec, parcè che a vevin cavilât cun lui. 21A sgjavarin un altri poç e e nassè une barufe ancje par chel, e lui i metè non Sitne. 22Alore al partì di li e al sgjavà un altri poç e su chest no cavilarin; i metè non Recobot e al disè: “Cumò il Signôr nus à dade la libertât di slargjâsi e di fâ furtune in cheste tiere”.

Indaûr promessis

23Di li al lè sù a Bersabee. 24Vie pe gnot i comparì il Signôr e i disè:

“Jo o soi il Diu di to pari Abram.

No sta vê pôre, che jo o soi cun te.

Jo ti benedissarai

e o multiplicarai la tô gjernazie

in gracie dal gno servidôr Abram”.

25Alore al fasè un altâr e al preà il non dal Signôr.

Il pat cun Abimelec II

E li al plantà la sô tende. I fameis di Isac a sgjavarin un poç. 26Abimelec al vignì di Gjerar a cjatâlu dutun cun Acuzat, che al jere di cjase, e Picol, sorestant dai siei soldâts. 27Ur disè Isac: “Parcè vignîso culì dal moment che mi vês in asse e che mi vês parât fûr de vuestre tiere?”. 28I rispuinderin: “O vin palpât che il Signôr al jere de tô bande e o vin dit: Fasìn un zurament fra nô e te e rivìn a un cumbinament: 29zure che no tu mi fasarâs nissun mâl, come che nô no ti vin mai fat nuie, che ti vin tratât dome ben e ti vin lassât in pâs. Tu cumò tu sês un om benedît dal Signôr”. 30Ur preparà un gustâ e a mangjarin e a beverin. 31Jevâts prin dal dì, a zurarin un par chel altri. Po Isac ju saludà e lôr s’int lerin di lui in pâs. 32Par cumbinazion propit ta chê dì i fameis di Isac i puartarin la gnove dal poç che a vevin sgjavât e i diserin: “O vin cjatade l’aghe!”. 33Alore lui al clamà il poç Sabee e di li al è vignût il non de citât, Bersabee, come che al è cumò.

Lis feminis ititis di Esaù

34A corant’agns, Esaù al cjolè Gjudit, fie di Beeri l’itit e Basemat, fie di Elon l’itit.