GJOSUÈ (11)

Letôr: Nicoletta Turco Carlini

Coalizion dal Nort e batae di Merom

111Cuant che Jabin, re di Cazor, al vignì a savêlu, al mandà a visâ Jobab, re di Madon, il re di Simron, il re di Acsaf 2e i rês che a jerin su la mont de bande disore, te plane disot di Chinarot, te concje e su lis cuestis di Dor a soreli jevât. 3I cananeus a jerin a jevade e a mont, i amoreus, i itits, i perissits e i gjebuseus su la mont, i eveus dapît dal Ermon, te tiere di Mizpe.

4A partirin puartantsi daûr dutis lis schiriis, une sdrume di int come il savalon ad ôr dal mâr, cun tancj di chei cjavai e cjars di fâ pôre.

5Ducj chescj rês che a vevin dit di cjatâsi a rivarin e si camparin insieme dongje des aghis di Merom par rangjâ Israel. 6Alore il Signôr i disè a Gjosuè: “No sta vê pôre denant di lôr, parcè che doman, come cumò, tai metarai tes tôs mans ducj a tocs; tu cjonçarâs i sghirets dai lôr cjavai e tu ur darâs fûc ai cjars”. 7Gjosuè, cun ducj i siei soldâts, ur rivà a lis cuestis che no se spietavin e ur plombà parmìs dongje des aghis di Merom. 8Il Signôr ju metè tes mans di Israel, che ju batè e ur corè daûr fint a Sidon la Grande e fint a Misrefot-Maim e finamai a la valade di Mizpe a jevade. Ju fruçà che no ’nt restà vîf nancje un di numar. 9Gjosuè ju tratà come che i veve dit il Signôr: ur cjonçà i sghirets ai lôr cjavai e al dè fûc ai cjars.

10In chel fratimp, Gjosuè al tornà indaûr e al cjapà Cazor e al maçà il re cuntun colp di spade. Cazor, par vieri, e jere stade la capitâl di ducj chescj reams.

11A passarin cussì a fîl di spade dut ce che al jere di vîf, distinantju al svinidriment. No ’nt restà anime vive e a Cazor i derin fûc.

12Dutis lis citâts di chescj rês, dutune cui lôr rês, Gjosuè lis cjapà e lis passà a fîl di spade daûr l’ordin che al veve dât Mosè, servidôr dal Signôr. 13Partant dutis lis citâts che a jerin stadis fatis sù sui çucs, Israel no ur dè fûc, fale Cazor, che Gjosuè le brusà. 14E dute la robe puartade vie di chestis citâts, nemâi comprendûts, i israelits ju puartarin vie come rafât. Ma dut ce che al jere di uman ju passarin a fîl di spade fin che and jere. No ’nt restà copie.

15Ce che il Signôr i veve ordenât al so famei Mosè, Mosè jal veve ordenât a Gjosuè e Gjosuè al fasè dut ce che al jere stât ordenât, cence lassâ fûr nancje une silabe.

16Al è cussì che Gjosuè al paronà sun dute cheste regjon: lis monts, dut il Negheb e dute la tiere di Gosen, la concje, l’Arabe, la mont di Israel e lis tieris torator. 17De mont di Calac, ch’e je de bande di Seir, fint a Baal-Gad, te valade dal Liban, dapît de mont dal Ermon, al cjapà ducj i lôr rês e ju fasè fûr. 18Gjosuè ur veve fate vuere a di chescj rês par un grum di timp; 19nancje une citât no veve fate la pâs cui israelits, fale i eveus, che a jerin a stâ a Gabaon; a cjaparin ducj chei altris dome a sun di vueris. 20Di fat il Signôr al veve decidût di indurî il cûr di cheste int cuintri di Israel par podêju dopo fiscâ cence nissune remission, par podêju anzit netâ vie di raspe, come che il Signôr i veve ordenât a Mosè.

21In chel fratimp, Gjosuè al lè a svinidrî i anakits de Mont, di Ebron, di Debir, di Anab, di dute la mont di Gjude e di dute la mont di Israel: al decidè di fâju fûr dutune cu lis lôr vilis. 22Nol restà un anakit in dute la regjon dai israelits, fale a Gaze, a Gat e a Asdod. 23Gjosuè al deventà paron di dute la regjon, come che il Signôr i veve dit a Mosè, e Gjosuè je dè in paronance a Israel, daûr che si jerin dividûts par tribù. E il paîs al tirà flât par cont di vuere.