GJOSUÈ (10:28-43)

Letôr: Carlo Zorzi

Concuiste de part meridionâl

28In chê stesse dì Gjosuè al cjapà Makede e le fasè passâ, dutune cul so re, a fîl di spade; ju distinà al svinidriment cun dut ce che al jere di vîf li dentri, cence lassânt scjampâ nissun, e al tratà il re di Makede come che al veve tratât il re di Gjeric.

29Gjosuè, cu la trope di Israel, di Makede al passà a Libne e le tacà. 30Il Signôr al metè ancje chê, dutune cul so re, tes mans di Israel, che le passà a fîl di spade cun dut ce che al jere di vîf li dentri: no ’nt restà un di numar. Al tratà il so re come che al veve tratât il re di Gjeric.

31Gjosuè, cun dute la trope di Israel, di Libne al passà a Lachis, che le cerclà torator e le tacà. 32Il Signôr al metè Lachis tes mans di Israel che le cjapà dopo doi dîs e le fasè passâ a fîl di spade cun dut ce che di vîf al jere li dentri, precîs che a vevin fat a Libne. 33Al è in chê volte che il re di Ghezer, Oam, al montà sù par dâi une man a Lachis ma Gjosuè lu fruçà, dutune cul so popul, fin che no ’nt restà in vite nancje un.

34Gjosuè, cun dute la trope di Israel, di Lachis al passà a Eglon. Le tacarin torator e le cjaparin. 35A jentrarin ta chê stesse dì e le passarin a fîl di spade. In chê dì al distinà al svinidriment dut ce che di vîf al jere li dentri, compagn che al veve fat a Lachis. 36Gjosuè, cun dute la trope di Israel, di Eglon al lè sù a Ebron e le tacarin. 37Le cjaparin e a passarin a fîl di spade, dutune cul so re, dutis lis borgadis dulintor e dut ce che al jere di vîf. No ’nt sparagnà un, propit come che al veve fat par Eglon. Le distinà al svinidriment cun dut ce che di vîf al jere li dentri.

38Alore Gjosuè, cun dute la trope di Israel, si butà de bande di Debir e le tacà. 39Al cjapà il so re e dutis lis borgadis che a dipendevin di jê; ju fasè passâ a fîl di spade e ju distinà al svinidriment cun dut ce che di vîf al jere li dentri; no ’nt restà un di numar. Come che al veve fat cun Ebron, Gjosuè al fasè ancje cun Debir e cul so re, propit come che al veve tratât Libne e il so re.

40E cussì Gjosuè al deventà paron di dute la regjon, valadì de mont, dal Negheb, de concje e des clevis cun ducj i lôr rês. No ’nt lassà vîf nancje un e al distinà al svinidriment dut ce che al jere di vîf, daûr l’ordin che i veve dât il Signôr, Diu di Israel. 41Gjosuè ju batè di Kades-Barnee finamai a Gaze e dute la regjon di Gosen fint a Gabaon. 42Ducj chei rês, cun dute la lôr tiere, Gjosuè ju cjapà intun colp sôl, par vie che il Signôr, il Diu di Israel, si bateve par Israel. 43Podopo Gjosuè, cun dute la trope di Israel, al tornà tal campament di Galgale.