GJOSUÈ (10:1-27)

Letôr: Simone De Candido

Batae di Gabaon

101In chel fratimp, Adoni-Zedek, re di Gjerusalem, al vignì a savê che Gjosuè al veve cjapade Ai e le veve splantade di fonde fûr, tratant Ai e il so re come che i veve fat a Gjeric e al so re, e che la int di Gabaon a vevin fat un pat cun Israel e si jerin sistemâts framieç di lôr. 2Al fo spaventât a muart par vie che Gabaon e jere une citât grande tant che une citât di rês, e jere dibot plui grande di Ai, e dute la sô int a jerin bulos par cont di vuere. 3Alore Adoni-Zedek, re di Gjerusalem, al mandà a dîi a Oam, re di Ebron, a Piream, re di Jarmut, a Jafie, re di Lachis, e a Debir, re di Eglon: 4“Vignît sù a dâmi une man cuintri di Gabaon, parcè che si è butade cun Gjosuè e cui israelits”. 5Rivâts a metisi d’acuardi, i cinc rês, vadì il re di Gjerusalem, il re di Ebron, il re di Jarmut, il re di Lachis e il re di Eglon, cun dute la lôr trope a vignirin sù e a tacarin Gabaon di ogni bande.

6La int di Gabaon a mandarin a dîi a Gjosuè, tal campament di Galgale: “No stâ lassâ in plante i tiei fameis; spessee a vignî sù chi di nô par dânus une man a puartâle fûr, parcè che i rês amoreus che a son a stâ su la mont si son metûts ducj insieme cuintri di nô”.

7Gjosuè al vignì sù di Galgale, lui e ducj i soldâts e i miôrs vuerîrs che al veve. 8Il Signôr i disè a Gjosuè: “No sta vê pôre di lôr, che tai ài metûts tes tôs mans; nancje un nol rivarà a tignîti bot”.

9Gjosuè al plombà sore di lôr a tradiment, dopo di vê marçât di Galgale par dute la gnot.

10Il Signôr ju fasè scjampâ come il fum denant di Israel e ur molà a Gabaon un pest di disfâju; ur corè daûr parfin sul viaç de cleve di Bet-Coron e ju batè fintremai a Azeke e fint a Makede. 11Biel che a scjampavin denant di Israel jù pe cleve di Bet-Coron, il Signôr ur molà jù parsore di lôr, fint a Azeke, clapons par ca, che ju lassarin secs. A lassarin la vite plui sot dai claps de tampieste che no sot de lame des spadis dai fîs di Israel. 12Al è in chê volte che Gjosuè i fevelà al Signôr, in chê dì che il Signôr al metè i amoreus tes mans dai israelits, Gjosuè al disè presince di Israel:

“Soreli, fermiti sore Gabaon,

e tu, lune, su la concje di Aialon!”.

13E il soreli al sostà

e la lune no si çugnà

fintremai che il popul no si fo sfogât sui siei nemîs.

No ese scrite cheste robe ancje tal Libri dal Just: “Il soreli al restà fêr tal mieç dal cîl e nol spesseà a lâ a mont dibot par une dì interie. 14No ’nd è stadis zornadis compagnis ni prin ni dopo, che il Signôr al vedi scoltade la vôs di un om. Al è che il Signôr al tignive par Israel”?

15Gjosuè, e dut Israel cun lui, al tornà tal campament di Galgale.

16Intant chescj cinc rês a jerin fuîts e si jerin platâts tal landri di Makede. 17A lerin a contâje a Gjosuè: “I cinc rês