GJOSUÈ (7)

Letôr: Maria Tramanzoli

Il pecjât di Akan e lis sôs conseguencis

71Ma i israelits a lerin cuintri dal ordin di no tocjâ nuie: Akan, fi di Carmi, fi di Zabdi, fi di Zerac, de tribù di Gjude, al cjolè robe che no si veve di tocjâle e ch’e colave sot de maludizion, e al Signôr i vignì sù la rabie cuintri dai israelits.

2Gjosuè al mandà un pôcs di oms di Gjeric viers Ai, che al è des bandis di Bet-Aven, a jevade di Betel, e ur disè: “Lait a dâ un cuc a la regjon”. E lôr a lerin sù a splorâ Ai. 3Tornâts di Gjosuè, i diserin: “Nol covente ch’e ledi sù dute la int; se a van sù doi o tremil oms a tacâ Ai and è ancje masse; no stait a impegnânus dut il popul, parcè che chei altris a son in pôcs”. 4E cussì a lerin sù, dal popul, un tremil di lôr ma cuant che a vioderin la int di Ai a molarin dut. 5La int di Ai int coparin un trentesîs aventi, po ur corerin daûr de puarte fint a Sebarim e te cleve ju fruçarin. Alore il popul si pierdè di spirt e il so coragjo al lè in nuie.

6Alore Gjosuè si sbregà i vistîts, si butà par tiere denant de arcje dal Signôr fintremai sore sere, dutune cui anzians di Israel, e ducj si butarin il pulvin sul cjâf. 7Dissal Gjosuè: “Joi, Signôr Diu! Parcè mo ti àial stât tant in cûr di fâi passâ a chest popul il Gjordan, se al jere dome par fâju colâ tes sgrifis dal amoreu e par fânus sparî? Joi, vessino almancul podût sistemâsi di là dal Gjordan! 8No sta vête a mâl, Signôr, ma ce àio di metimi a fâ cumò che Israel al à voltade la schene denant dai siei nemîs? 9I cananeus a vignaran a savêle drets e compagn dute la int di chenti: si metaran cuintri di nô ducj insieme par parâ jù il nestri non de tiere. E tu, alore, ce fasarâstu mo pal to non cussì grant?”.

10Dissal il Signôr a Gjosuè: “Jeve sù! Parcè stâstu jù, dut plet? 11Israel al à sbalgjât, al à mancjât al pat che jo i vevi imponût. Propit cussì! A àn cjolt di ce che al jere inibît di tocjâ e ancjemò lu àn strafuît, lu àn dineât e lu àn platât tai lôr sacs. 12Poben, i israelits no rivaran adore di tignî teste ai lôr nemîs, a voltaran la schene denant dai lôr nemîs parcè che si son maglâts di sacrilegjo, a son deventâts soçs. Se no fasês sparî framieç di vualtris la robe dal svinidriment, jo no starai plui cun vualtris. 13Jeve sù, smondee il popul.

Tu ur disarâs: Smondeaitsi par doman, parcè che il Signôr, Diu di Israel, al dîs cussì: Framieç di te, Israel, and è un avodât al svinidriment; no tu rivarâs a tignî bot ai tiei nemîs fintremai che no fasarês sparî di li di vualtris chel che al è avodât al svinidriment.

14Alore, doman a buinore, o vignarês tribù par tribù, e la tribù che il Signôr le varà distinade a bruscjete si presentarà par gjernazie, e la gjernazie che il Signôr le varà distinade a bruscjete si presentarà par fameis, e la famee che il Signôr le varà distinade a bruscjete si presentaran un par un. 15Tal ultin, chel che al sarà distinât a bruscjete par vie dal sacrilegjo al sarà brusât, lui e dute la sô robe, parcè che al è lât cuintri dal pat cul Signôr e al à fate une robate orende in Israel”.

16Gjosuè al jevà denant dì; al clamà dongje Israel tribù par tribù e la bruscjete i tocjà a la tribù di Gjude. 17Al fasè vignî indenant lis gjernaziis di Gjude e la bruscjete i tocjà a la gjernazie di Zerac. Al fasè vignî indenant la gjernazie di Zerac famee par famee e la brusciete i tocjà a Zabdi. 18Gjosuè al fasè vignî indenant la famee di Zabdi un par un e la bruscjete i tocjà a Akan, fi di Carmi, fi di Zabdi, fi di Zerac, de tribù di Gjude. 19Gjosuè i disè a Akan: “Fi gno, dài glorie al Signôr, Diu di Israel, e pleiti denant di lui; contimi ce che tu âs fat e no sta tignî platât nuie”. 20Akan i rispuindè a Gjosuè: “E je vere: o soi jo che no ài volût scoltâ il Signôr, Diu di Israel, e ve ce che o ài cumbinât. 21O ài lumât tal grum une biele manteline di Senaar e dusinte siclos d’arint e ancje une sbare d’aur ch’e pesave sui cincuante siclis; ju ài golâts e ju ài strafuîts. Ju ài platâts sot tiere tal mieç de mê tende, e l’arint al è sot vie”. 22Gjosuè al mandà i mes di dute corse te tende: la manteline e jere propit platade te tende e l’arint sot vie. 23A puartarin vie dut de tende e jal consegnarin a Gjosuè e a ducj i israelits e lu poiarin denant dal Signôr. 24Alore Gjosuè al cjapà Akan, fi di Zerac, e lu menà te valade di Acor cul arint, la manteline e la sbare d’aur, insieme cui siei fîs, sôs fiis, il so manç, il so mus, il rodul dal besteam minût, la tende e dut ce che al veve. i leve daûr dut Israel. 25Dissal Gjosuè: “Parcè mo nus âstu puartât tant damp? Ancje a ti, vuê, il Signôr ti puarte damp!”, e dut Israel lu sclaponà, ju butarin tal fûc e ju coparin cui claps. 26Parsore di lui a faserin sù une grande grumbule di claps che si viodile ancjemò. Alore al Signôr i passà chê fumate tremende. Par chel i àn metût non al lûc valade di Acor, fin cumò.