GJENESI (25)

Letôr: Roberto Molinaro

I fîs di Cheture

251Abram al tornà a cjoli un’altre femine, ch’e veve non Cheture. 2Jê i parturì Zimran, Joskan, Medan, Madian, Isbak e Suac. 3Joskan al à vût Sabe e Dedan, e i fîs di Dedan a forin i asurim, i letusim e i leumim. 4Fîs di Madian: Efe, Efer, Enoc, Abide, Eldae. Chescj a son i fîs di Cheture.

5E Abram i lassà dute la sô robe a Isac. 6Ai fîs po des sôs concubinis ur fasè regâi e, prin di murî, ju mandà vie lontan di so fi Isac, a soreli jevât, tes tieris là che al nas il soreli.

Muart di Abram

7Ve trop che al à vivût in dut Abram: cent e setantecinc agns. 8Po Abram al spirà, al murì dopo di une biele vecjae, vieli vieli e passût di dîs, e al tornà a dâsi dongje de sô int. 9Isac e Ismael, siei fîs, lu soterarin tal landri di Macpele, tal cjamp di Efron fi di Socar l’itit, in face di Mamre. 10Al è il cjamp che Abram al veve comprât dai itits. Là a forin sapulîts Abram e la sô femine Sare. 11Dopo muart Abram, Diu al benedì so fi Isac, e Isac al lè a stâ dongje dal poç di Lacai-Roi.

Gjernazie di Ismael

12Ve chi la gjernazie di Ismael, fi di Abram, chel che lu à vût di Agar, la sierve egjiziane di Sare.

13Chescj a son i nons dai fîs di Ismael, daûr dai lôr nons e de lôr tribù: il prin fi di Ismael al è Nebaiot, podopo Kedar, Adbeel, Mibsan, 14Misme, Dume, Masse, 15Adad, Teme, Jetur, Nafis e Kedme. 16Chescj a son i fîs di Ismael e chescj i lôr nons daûr dai lôr borcs e dai campaments: dodis sorestants di dodis tribûs. 17E ve trop che al à vivût Ismael: cent e trentesiet agns. Po al spirà, al murì e al tornà a dâsi dongje de sô int. 18Al stave di Avile fint a Sur, sul confin dal Egjit, lant de bande de Assirie. Si jere sistemât in face di ducj i siei fradis.

LIS PROMESSIS SI COLMIN

Esaù e Jacop

19Cheste e je la storie di Isac, fi di Abram. Abram al à vût Isac. 20Isac al veve corant’agns cuant che al cjolè Rebeche, fie di Betuel l’arameu di Padan-Aram e sûr di Laban l’arameu. 21Isac al preà il Signôr pe sô femine parcè che no i vignivin fruts. Il Signôr lu scoltà e Rebeche, la sô femine, e cjapà sù. 22Ma i fruts si pocavin dentri di jê, pa la cuâl e disè: “S’e je cussì, parcè mo dut chest?”. E lè a domandâi consei al Signôr e 23Il Signôr i disè:

“Doi popui a son tal to grim

e dôs gjernaziis a saltaran fûr des tôs vissaris e si dividaran:

une gjernazie e sarà plui fuarte di chê altre

e il plui grant al sarà famei dal plui piçul”.

24Cuant che al spirà il timp di parturî, ve ch’e veve dôi gimui. 25Al saltà fûr il prin: dut rossit e pelôs come une manteline, e i meterin non Esaù. 26Subit dopo al saltà fûr so fradi, che al tignive cu la manute Esaù pal talon; i meterin non Jacop. Cuant che a nasserin, Isac al veve sessant’agns.

Jacop al cuiste i dirits di primarûl

27I fruts a cresserin: Esaù al deventà cjaçadôr di mistîr, simpri ator pai cjamps; Jacop invezit al jere un om pacjific, che al veve nant stâ in cjase. 28Isac al tignive par Esaù parcè che al puartave dongje simpri alc di bon, ma Rebeche e veve nant Jacop.

29Un viaç Jacop al preparà une mignestre e Esaù al tornà dongje de campagne strac muart. 30I disè Esaù a Jacop: “Lassimi parâ jù un pocje di cheste robe rosse, che o soi scanât”. Par chel lu clamarin Edom. 31Dissal Jacop: “Prime tu âs di vendimi i dirits di prin fi”. 32I rispuindè Esaù: “O stoi par murî: ce mi interessino i dirits di prin fi?”. 33Dissal alore Jacop: “Zurimal daurman”. Chel altri i zurà e i vendè il so dirit di prin fi a Jacop. 34Alore Jacop i esibì pan e mignestre di vuainis a Esaù, che al mangjà, al bevè, po al jevà sù e s’int lè. Chest al è ce che Esaù al bacilave pai siei dirits di prin fi.